Dragørs borgere rammes af sparekniven.

Den mangelfulde økonomistyring i Dragør Kommune kommer til at ramme børn, ældre og alle ind i mellem.

Efter lang tid med advarsler mod den økonomiske deroute, som ikke er blevet taget alvorligt, så står det endelig klart, at borgerne kommer til at blive hårdt ramt af besparelser.

Der er allerede indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

Administrationen i Dragør Kommune er blevet nødt til at udfærdige et forslag til budgetbesparelser, som kommunalbestyrelsens 15 medlemmer har valgt at sende i offentlig høring.

Spareforslaget er 87 sider langt, og høringsfristen løber til og med den 13. marts 2020.

Lån og prestigeprojekter.

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti har med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) i spidsen ydermere optaget et lån på 20.000.000 kr., som efter sigende blot skal bruges til at polstre vores kommunekasse med – tiden vil vise om lånet derimod bruges til at dække et voksende hul i kassen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og 2. viceborgmester Peter Læssøe (T) forsætter ufortrødent arbejdet i deres sonderingsgruppe i fællesskab med den private aktør DGI.

Målet er at erhverve den tidligere asylgrund på Kalvebodvej 250, hvor sonderingsgruppen vil opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Dette er måske ikke det rette signal at sende til skatteborgerne, med tanke på at sparekniven skærer det meste af vores fælles lagkage væk.

Vi har prøvet det før. Det samme gjorde sig gældende i 2018-2019, hvor borgmesteren i samarbejde med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti skubbede prestigeprojektet CWWP rundt på 3 forskellige placeringer i Dragør – før projektet blev lukket ned én gang for alle.

Dengang gik det i særdeleshed ud over børneområdet.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti startede en økonomisk glidebane med budgetforliget den 4. oktober 2018.

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’

C advarer igen om Dragørs dårlige økonomi.

Dragør Kommune. Anlægsbudgettet er så langt nede, at vi ikke har midler til at vedligeholde vores veje og bygninger i tilstrækkelig grad. Det Konservative Folkeparti (C) udtrykker i spidskandidat Kenneth Gøtterups pressemeddelelse atter sin bekymring for den økonomiske situation i kommunen.

Det er ingen hemmelighed at Konservative har været bekymret for den økonomiske situation i Dragør. Måske naturligt, når man i sin grundlæggende livsopfattelse mener, at man ikke kan bruge mere end man tjener, at man skal svare en hver sit, og at man ikke skal låne til unødigt forbrug.

Vores politiske kolleger har trukket på smilebåndet og har nævnt, at vi blot er sortseende. Men nu rammer virkeligheden os.

Regnskab 2019.

Regnskab 2019 er skredet. Kr. 24,1 million i merforbrug. Af disse er ca. kr. 22 mio. varige udgifter. Det betyder, at der skal findes kr. 22 mio. i besparelser. Allerede ved sensommerens budgetforhandlinger vidste vi, at regnskabet ville have et merforbrug og igen i november måned blev kommunalbestyrelsen advaret.

Ingen i den politiske ledelse greb ind, og Venstre, DF og Socialdemokraterne tilkendegav, at det nok skal gå.

Hvilke øvrige udfordringer er der?

Hvis vi et kort øjeblik vender blikket væk fra regnskab 2019 kan vi se på de kommende merudgifter og udfordringer der er, der har en direkte påvirkning af den kommunale økonomi. Havnen står over for en større genopretning af bl.a. moler til et tocifret million beløb, ligesom der er behov for en udgravning af ny lystbådehavn, da havnebassinerne sander til.

På de kommunale bygninger og veje, er anlægsbudgettet i dag så langt nede, at vi ligger langt under det anbefalede, og vi har ikke midler til at vedligeholde vores veje og bygninger så status quo kan holdes. De vil forfalde og blive ødelagt over årene. Endelig foreligger også en større udgift med flytning af vores boligpavilloner til flygtninge, idet de ikke længere må stå ved Hollænderhallen. Det er bare tre store områder med store økonomiske udfordringer.

Kassebeholdningen.

Da Venstre, DF, Socialdemokraterne og Liste T´s budget blev vedtaget var der en forventet kassebeholdning når 2020 er omme på kr. 20 mio. Allerede her i februar måned er der taget yderligere kr. 13 mio. op af kassen til dækning af merforbruget i 2020. Dermed ender kassebeholdningen på kr. 7 mio. Hertil skal så lægges de kr. 20 mio. som AOVT har optaget i lån og det bekræfter blot det, Konservative har sagt hele tiden, at lånet kommer til at dække driften.

Hvis vi ser på forvaltningens prognose for kassebeholdning er vi så udsat, at Indenrigsministeriet er tæt på at sætte os under administration. Det der redder os fra at blive sat under administration i 2020 er at vi kan sælge tre grunde og lægge disse penge i kassen.

Men det kan man kun gøre en gang og er grundlæggende en meget usund økonomisk politik, ligesom lånoptagningen redder kassebeholdningen. Se grafen for yderligere information:

Besparelserne bliver store.

Kommunalbestyrelsen har en bunden opgave. Den er alvorlig, men lyder i alt sin enkelthed på følgende. Der skal laves besparelser for mindst kr. 22 mio. med helårsvirkning for 2020. Så er budgettet i balance, men vi har ikke midler til genopbygning af kassebeholdningen eller mulighed for at sætte yderligere midler af til renovering.

Disse besparelser skal så forhøjes til kr. 34 mio. i 2021, 2022 og 2023.

Når dette er overstået skal der så findes kr. 14 mio. yderligere til Socialdemokraternes udligningsreform, hvor Dragør skal betale mere. Så massive besparelser betyder, at Dragør kommer til at skære kraftigt på alle kommunale ydelser og at ingen områder kommer til at gå fri.

På kommunalbestyrelsens møde den 27. februar forelægges direktionens forslag til besparelser. Disse besparelser sendes i offentlig høring til medio marts måned, og herefter påbegynder partierne at lave udkast til nyt budget som vedtages endeligt ultimo marts måned.

Det som ingen politikere tør tale om.

Dragør har været selvstændig siden kommunalreformen i 2007. Et ønske næsten alle partier har haft. Konservative har altid oplyst, at vi ønsker selvstændighed, så længe vi har råd og det er forsvarligt. Den aktuelle økonomiske situation er meget alvorlig og vi er tæt på ministeriet griber ind. Samtidig ser vi ind i svære forringelser på den kommunale service.

Derfor stiller vi et forslag på Økonomiudvalgsmødet den 26. februar 2020 der går ud på, at alle serviceniveauer sammenlignes mellem Tårnby og Dragør. Ikke kun kvalitativt, men også hvilken økonomisk betydning det har. Vi må og skal have fakta frem om, hvorvidt der er forskelle i serviceniveauet, og om det har en økonomisk betydning.

Disse fakta skal bruges til, at vi som politikere kan have en kvalificeret debat og drøftelse med borgerne om prisen for vores selvstændighed, om borgerne stadig ønsker en selvstændighed, og om vi som ansvarlige politikere, stadig finder, at det er det mest korrekte. I dag er hele denne debat baseret på følelser og ikke objektive data.

Arbejdstøjet skal findes frem.

Uanset hvor det hele ender skal alle partier komme med deres bud på løsninger. Jeg håber her, at vi kan få en kvalificeret, saglig og objektiv drøftelse. Hidtil har det været sådan at flere politikere, bl.a. Morten Dreyer fra DF og Kim Dupont fra Venstre, har kritiseret os for at italesætte vilkårene, vores bekymring, og har nævnt, at vi blot råber ulven kommer.

Senest så vi et indlæg fra DF der igen sagde, at det hele nok skal gå. Tør man ikke være åben over for udfordringer, se dem i øjnene, snyder vi ikke blot os selv som politikere, men i høj grad hele befolkningen.

CWWP-sagen skal lige bundfælde sig hos borgmesteren 1 års tid.

Kongelunden. Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv. Der arbejdes stadig på at rydde grunden for skimmelramte bygninger på Kalvebodvej 250 i Dragør.

Mens Dragør Kommune kæmper med gevaldige økonomiske udfordringer forsøger Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) at undersøge muligheden for at købe en af de mest fredede grunde på Amager, hvor de mod alle odds vil opføre Danmarks største Outdoorcenter i samarbejde med den private aktør DGI.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har før forsøgt sig med sit prestigeprojekt CWWP, der blev mødt med massiv borgermodstand og skubbet rundt på 3 forskellige grunde i Dragør Kommune.

Som lovet blev Copenhagen White Water Park lukket ned af borgerne på den tredje adresse Kalvebodvej 250.

I den forbindelse blev borgmester Eik Dahl Bidstrup spurgt af TV2:

”Hvad har du som borgmester lært af hele denne sag?” (TV2/Lorry, 7. marts 2019).

Hertil svarede borgmesteren:

”Det vil jeg gerne vente med at udtale mig om, til det har bundfældet sig” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har stadig ikke svaret. Så vi må formode, at det endnu ikke har bundfældet sig hos ham.

Ved selv samme lejlighed udtalte borgmesteren, at han håbede på ”opbakning til et nyt projekt på Kongelundsgrunden, som Udlændingestyrelsen torsdag bekræftede, at Dragør Kommune kan få mulighed for at købe” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har ganske vist ikke svaret på TV2-journalistens relevante spørgsmål, men det fremgår tydeligt, at borgmesteren ikke har lært noget som helst af CWWP-sagen.

Midt i en økonomisk krise retter borgmester Eik Dahl Bidstrup og 2. viceborgmester Peter Læssøe nu sit blik mod at opføre Danmarks største Outdoorcenter på en problematisk grund, der ikke engang ejes af Dragør Kommune – man klør sig i nakken.

Dragør Kommunes bygninger, skoler og institutioner er blevet misligholdt i årevis – der er ingen rimelighed i de dispositioner borgmesteren træffer.

Borgerne efterlyser atter rettidig omhu.

Dragørs kommunekasse bløder.

Dragør Rådhus. Mangelfuld økonomistyring i kommunen kan i yderste konsekvens betyde, at kommunen bliver sat under administration af Staten.

De økonomiske udfordringer i Dragør Kommune er meget større, end borgerne hidtil er blevet oplyst om.

Der er nu indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

På trods af gentagne advarsler, så sælger Dragør Kommune forsat ud af arvesølvet og lukker øjnene for den nødvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje.

Øverst ansvarlige i Dragør Kommune, borgmester Eik Dahl Bidstrup, og hans flertal i kommunalbestyrelsen har stadig store vanskeligheder med at skelne mellem ’nice to have’ og ’need to have’.

I forlængelse af CWWP-sagen har borgmesteren for øjeblikket travlt med at genere naboerne til hans planer om støjende sports- og aktivitetsanlæg på henholdsvis Kirkevej 56R og Kalvebodvej 250.

De to lokalområder er allerede svært støjbelastet af stigende biltrafik og flytrafik – nu vil borgmesteren og hans politiske flertal tilføre endnu mere trafik og støj fra parkerings-, opholds- og aktivitetsanlæg.

Bliver Dragør Kommune sat under administration?

Økonomiudvalget er indkaldt til ekstraordinært møde om et par dage.

Tiden vil vise, om Dragør Kommune bliver sat under administration af Staten.

Det er absolut ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift, men det er måske ikke en så dårlig konsekvens endda.

Borgernes skatteindbetalinger bør jo til enhver tid forvaltes med fornuft og størst mulig ansvarlighed.

Klik her for at se ’Dagsorden for Økonomiudvalgets møde’

Bilag 1 – Samlet oversigt. R- og A-forslag

Bilag 2 – Revideret anlægsplan 2019-2023

Bilag 3 – Samlet. Gamle R-forslag

Bilag 4 – Samlet. Nye R-forslag

DGI og Dragør Kommune søber halvdårlig kaffe sammen.

Dragør Kommune bruger ifølge borgmesteren ikke nævneværdige ressourcer på samarbejdet med den private aktør DGI.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har gennem længere tid ført samarbejde med organisationen DGI og nedsat en sonderingsgruppe, hvori han har sæde som formand.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil skabe Danmarks største Outdoorcenter.

Politikerne i sonderingsgruppen lader sig åbenbart ikke mærke af den kritiske økonomiske situation i Dragør Kommune.

I dag har en borger spurgt borgmesteren ind til dette ressourceforbrug, og hvad det betyder i kroner og ører, hvilket er blevet besvaret med følgende kommentar fra borgmesteren:

”Har ikke kr. og øre på stående fod hvor meget forvaltningen har brugt af penge. Men ud over de mange aktindsigter og nogle arbejdstimer fra vores direktørs side i at besvare e-mails og være i dialog med DGI og Udlændingestyrelsen – så løber det vel op i Ca 15 kopper halvdårlig kaffe og en enkelt smørkage til et af møderne” (Eik Dahl Bidstrup, DragørNyheder, 15.02.2020).

Det lyder billigt. Vi tillader os dog at være lidt skeptiske, da det også tidligere er blevet påstået, at CWWP-sagen ikke har kostet Dragør Kommune noget nævneværdigt.

Borgmesteren og forvaltningen førte samarbejde med CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Borgmesterens sonderingsgruppe.

Kalvebodvej i Dragør. Her skal sonderingsgruppen måske købe det tidligere Asylcenter Kongelunden, som er sat til salg af Staten, for at opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Eik Dahl Bidstrup (V) har i samarbejde med organisationen DGI nedsat en sonderingsgruppe.

En undersøgelsesgruppe, der har til formål at granske mulighederne for køb af den tidligere asylgrund, beliggende på Kalvebodvej 250 i Dragør. Arbejdsgruppen har borgmesteren som formand.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil skabe Danmarks største Outdoorcenter – de har dog ikke noget projekt.

Det er utroligt, at man forsætter med at bruge ressourcer på et stort ubeskrevet projekt, som uanset udformning vil medføre en markant belastning af lokalområdet og dermed er uønsket.

Det er åbenbart vigtigt for borgmesteren at få skabt sig et eller flere mindesmærker i Dragør Kommune, inden vi når det længe ventede kommunalvalg i 2021.

Har borgerne egentlig bedt om et udvidet Outdoorcenter?

Statens ejendomsselskab Freja sætter en umiddelbar salgspris på den problematiske ejendom til 15.000.000 kr.

Dragør Kommunes økonomi skranter som bekendt. Det kræver fokus.

Sonderingsgruppen taler om opførelsen af vandrerhjem og shelters i et område med heftig flystøj dag og nat – det giver absolut ingen mening.

De ressourcer der bliver brugt på undersøgelsen af borgmesterens forskellige mindesmærker fjerner fokus fra økonomistyringen af en slunken kommunekasse, bygning af diger, kernevelfærd, bevaring af vores grønne åndehuller, videreudvikling af havnen osv.

Vi mener derfor ikke, at politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges hensigtsmæssigt.

Skatteborgernes penge bør ikke kastes ind i undersøgelsen af flere støjende aktivitets- og sportsanlæg – som Dragør Kommune samvittighedsløst vil placere få meter fra naboer, natur og dyreliv.

Borgerne har os bekendt ikke bedt om et udvidet Outdoorcenter.

Vi bad heller ikke om CWWP, der skulle placeres nøjagtig samme sted.

Det bliver endnu en gang et nej tak herfra.

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 1’ (12. november 2019)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 2’ (24. januar 2020)

CWWP skiftes ud med DGI.

Dragør Kommune indgår nu et samarbejde med DGI om undersøgelsen af et stort udefineret projekt, hvilket mange borgere er imod, fordi der skal spares på stort set alle andre områder.

Grundet utilstrækkelig økonomistyring bløder kommunekassen i Dragør. Der optages nu lån af flertallet bestående af Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og Liste T (T).

I lighed med VAO’s udskældte budgetforlig, der blev indgået den 4. oktober 2018, så udviser politikerne i Dragør Kommune endnu en gang stor uansvarlighed og letsindig omgang med skatteborgernes penge. Liste T er nu hoppet med på vognen.

Det foreslåede budget i 2018 endte i 2 massive demonstrationer foran Dragør Rådhus efterfulgt af 6 måneders åben konflikt mellem VAO og dragørborgerne vedrørende borgmesterens øjesten CWWP – nu gøres kløften mellem borgerne og politikerne endnu dybere og konflikten forsætter.

Det Konservative Folkeparti (C) er imod lånoptagningen og ufornuften. Forståeligt nok.

Så er der da en smule fornuft tilbage i kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren og DGI.

På trods af den dybt bekymrende økonomiske situation i Dragør Kommune, som der er blevet advaret om utallige gange, og som nu er en realitet – så forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) ufortrødent med sine håbløse og grandiose projekter.

Borgmesteren har nu fundet en ny legekammerat efter borgerne lukkede CWWP ned.

Legekammeraten er denne gang organisationen DGI, og skatteborgernes penge skal bruges til undersøgelsen af et stort projekt, der bl.a. omfatter køb af ejendommen på Kalvebodvej 250, som er det tidligere Asylcenter Kongelunden.

Borgmesteren i Dragør Kommune og den private aktør DGI har etableret en sonderingsgruppe, der skal undersøge mulighederne for køb af ejendommen, som er sat til salg af Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S.

Sonderingsgruppen medlemmer.

Eik Dahl Bidstrup (V): Borgmester. Formand for sonderingsgruppen.

Peter Læssøe (T): 2. viceborgmester. Bestyrelsesformand for Dragør Ungdomsskole.

Christoffer Søe: Leder af Dragør Ungdomsskole.

Asger Villemoes Nielsen: Velfærdsdirektør.

Rasmus Johnsen: Børne-, Skole- og Kulturchef.

Jakob Juhl Pedersen: Direktør for DGI Storkøbenhavn.

Peder Nedergaard: Bestyrelsesformand for DGI Storkøbenhavn.

Martin Machado: Leder af Outdoor & Event DGI Storkøbenhavn.

Morten J.S. Christensen: Projektleder af Kongelundsfortet og Team Outdoor DGI Storkøbenhavn.

Skabelsen af Danmarks største Outdoorcenter.

Dragør Kommune og DGI har store og spektakulære planer.

Deres vision er intet mindre end at skabe ”Danmarks største Outdoorcenter”.

Outdoorcentret skal placeres på en af de mest fredede grunde på Amager klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Belastningen på den smalle Kalvebodvej og det i forvejen udsatte lokalområde bliver enorm.

Vi har allerede været alle aspekter igennem med VAO’s tredje forsøg på en placering af CWWP på Kalvebodvej 250 – men det er åbenbart kun borgerne, der er blevet klogere.

Dragør Kommune har pludselig ’glemt’ alt.

Kommunen vil nu nulstille problematikken omkring lokalområdet.

Den går ikke.

Pavilloner nedbrydes på asylgrunden.

De mobile pavillon-bygninger på det tidligere Asylcenter Kongelunden burde være fjernet for længst, og nu går det den rigtige vej. Standen er så dårlig, at de ikke kan genbruges, og derfor bliver de revet ned.

Asylcenter Kongelunden blev nedlagt i sommeren 2017.

Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen og Dragør Kommune om at overholde lovgivningen, som foreskriver at pavillonerne skal fjernes. Asylvirksomheden er ophørt for flere år siden.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sågar gjort Dragør Kommune opmærksom på, at Udlændingestyrelsen selv er forpligtet til at fjerne pavillonerne.

Dragør Kommunes forvaltning tilsidesatte dette, og forventede at kommunen kunne overtage grunden og pavillonerne, der er opført på dispensation.

Især borgmesteren var meget interesseret i disse pavillon-bygninger, som han påstod var i fin stand – men det var de ikke.

Borgerne har, i modsætning til Dragør Kommune, manet til fornuft og bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv.

Grundet dispensationen er der ikke lavet VVM-redegørelse for de mobile bygninger, og i disse dage rives pavillonerne ned, da de skal fjernes inden salg af grunden.

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S har sat ejendommen på Kalvebodvej 250 til salg.

Borgmester blokerer borgere.

Den dynamiske duo borgmester Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont er ikke begejstrede for at blive modsagt af borgerne. Pressefoto.

I Dragør Kommune føres der en ny form for blokpolitik, der i folkemunde kaldes for ’blokeringspolitik’.

Blokeringerne bliver foretaget på Facebook.

’Blokeringspolitikken’ går i al sin enkelthed ud på, at borgmesteren og hans højre hånd Kim Dupont blokerer borgere, som tillader sig at citere dem eller have en anden mening end dem.

Dermed kan borgerne ikke se, hvad borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) skriver på Facebook.

Det blokerer ligeledes for andre medborgeres kommentarer, når de er i offentlig dialog med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstre i Dragør har ved CWWP-sagens begyndelse og frem til i dag benyttet sig ivrigt af Venstre-trolls på de sociale medier, som skal støtte op om borgmesterens prestigeprojekter og samtidig sørge for, at kritiske borgere ikke kommer for meget til orde – det virker desværre ikke efter hensigten.

Hvordan lukker man så af for de kritiske røster i debatten?

Man skrider mere drastisk til værks og blokerer borgerne, så de ikke kan læse ens Facebook-opslag og kommentarer. Det er vejen frem.

Den udemokratiske vej, hvor man gladelig ’glemmer’, at de folkevalgte politikere er til for borgernes skyld, og ikke omvendt.

Borgmesterens valgløfte og virkeligheden.

Nogle borgere har været blokeret af borgmesteren i årevis.

Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont forsætter deres opslag på Facebook, på trods af, at de har blokeret stort set alle kritikere i Dragør By, som tør ytre sine meninger i debatten.

Dermed opstår en udemokratisk monolog, som kun er til gavn for dem, der er enige med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstres valgløfte i Dragør klinger hult:

”En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne”.

Borgerne oplever det stik modsatte – nemlig borgerbedrag og målrettet fravalg af demokratiet.

Her er en mere virkelighedstro version af borgmesterens valgløfte:

”En ny politikermonolog med øget borgerunddragelse”.

Denne version af valgløftet giver nok ikke så mange personlige stemmer i valgurnerne.

Vi vil hermed bede borgerne om at huske den dynamiske duos udemokratiske manøvre, når vi i fællesskab skal til kommunalvalg i 2021.

Klik her for at se ‘Censur på Dragørs største medie’