C advarer igen om Dragørs dårlige økonomi.

Dragør Kommune. Anlægsbudgettet er så langt nede, at vi ikke har midler til at vedligeholde vores veje og bygninger i tilstrækkelig grad. Det Konservative Folkeparti (C) udtrykker i spidskandidat Kenneth Gøtterups pressemeddelelse atter sin bekymring for den økonomiske situation i kommunen.

Det er ingen hemmelighed at Konservative har været bekymret for den økonomiske situation i Dragør. Måske naturligt, når man i sin grundlæggende livsopfattelse mener, at man ikke kan bruge mere end man tjener, at man skal svare en hver sit, og at man ikke skal låne til unødigt forbrug.

Vores politiske kolleger har trukket på smilebåndet og har nævnt, at vi blot er sortseende. Men nu rammer virkeligheden os.

Regnskab 2019.

Regnskab 2019 er skredet. Kr. 24,1 million i merforbrug. Af disse er ca. kr. 22 mio. varige udgifter. Det betyder, at der skal findes kr. 22 mio. i besparelser. Allerede ved sensommerens budgetforhandlinger vidste vi, at regnskabet ville have et merforbrug og igen i november måned blev kommunalbestyrelsen advaret.

Ingen i den politiske ledelse greb ind, og Venstre, DF og Socialdemokraterne tilkendegav, at det nok skal gå.

Hvilke øvrige udfordringer er der?

Hvis vi et kort øjeblik vender blikket væk fra regnskab 2019 kan vi se på de kommende merudgifter og udfordringer der er, der har en direkte påvirkning af den kommunale økonomi. Havnen står over for en større genopretning af bl.a. moler til et tocifret million beløb, ligesom der er behov for en udgravning af ny lystbådehavn, da havnebassinerne sander til.

På de kommunale bygninger og veje, er anlægsbudgettet i dag så langt nede, at vi ligger langt under det anbefalede, og vi har ikke midler til at vedligeholde vores veje og bygninger så status quo kan holdes. De vil forfalde og blive ødelagt over årene. Endelig foreligger også en større udgift med flytning af vores boligpavilloner til flygtninge, idet de ikke længere må stå ved Hollænderhallen. Det er bare tre store områder med store økonomiske udfordringer.

Kassebeholdningen.

Da Venstre, DF, Socialdemokraterne og Liste T´s budget blev vedtaget var der en forventet kassebeholdning når 2020 er omme på kr. 20 mio. Allerede her i februar måned er der taget yderligere kr. 13 mio. op af kassen til dækning af merforbruget i 2020. Dermed ender kassebeholdningen på kr. 7 mio. Hertil skal så lægges de kr. 20 mio. som AOVT har optaget i lån og det bekræfter blot det, Konservative har sagt hele tiden, at lånet kommer til at dække driften.

Hvis vi ser på forvaltningens prognose for kassebeholdning er vi så udsat, at Indenrigsministeriet er tæt på at sætte os under administration. Det der redder os fra at blive sat under administration i 2020 er at vi kan sælge tre grunde og lægge disse penge i kassen.

Men det kan man kun gøre en gang og er grundlæggende en meget usund økonomisk politik, ligesom lånoptagningen redder kassebeholdningen. Se grafen for yderligere information:

Besparelserne bliver store.

Kommunalbestyrelsen har en bunden opgave. Den er alvorlig, men lyder i alt sin enkelthed på følgende. Der skal laves besparelser for mindst kr. 22 mio. med helårsvirkning for 2020. Så er budgettet i balance, men vi har ikke midler til genopbygning af kassebeholdningen eller mulighed for at sætte yderligere midler af til renovering.

Disse besparelser skal så forhøjes til kr. 34 mio. i 2021, 2022 og 2023.

Når dette er overstået skal der så findes kr. 14 mio. yderligere til Socialdemokraternes udligningsreform, hvor Dragør skal betale mere. Så massive besparelser betyder, at Dragør kommer til at skære kraftigt på alle kommunale ydelser og at ingen områder kommer til at gå fri.

På kommunalbestyrelsens møde den 27. februar forelægges direktionens forslag til besparelser. Disse besparelser sendes i offentlig høring til medio marts måned, og herefter påbegynder partierne at lave udkast til nyt budget som vedtages endeligt ultimo marts måned.

Det som ingen politikere tør tale om.

Dragør har været selvstændig siden kommunalreformen i 2007. Et ønske næsten alle partier har haft. Konservative har altid oplyst, at vi ønsker selvstændighed, så længe vi har råd og det er forsvarligt. Den aktuelle økonomiske situation er meget alvorlig og vi er tæt på ministeriet griber ind. Samtidig ser vi ind i svære forringelser på den kommunale service.

Derfor stiller vi et forslag på Økonomiudvalgsmødet den 26. februar 2020 der går ud på, at alle serviceniveauer sammenlignes mellem Tårnby og Dragør. Ikke kun kvalitativt, men også hvilken økonomisk betydning det har. Vi må og skal have fakta frem om, hvorvidt der er forskelle i serviceniveauet, og om det har en økonomisk betydning.

Disse fakta skal bruges til, at vi som politikere kan have en kvalificeret debat og drøftelse med borgerne om prisen for vores selvstændighed, om borgerne stadig ønsker en selvstændighed, og om vi som ansvarlige politikere, stadig finder, at det er det mest korrekte. I dag er hele denne debat baseret på følelser og ikke objektive data.

Arbejdstøjet skal findes frem.

Uanset hvor det hele ender skal alle partier komme med deres bud på løsninger. Jeg håber her, at vi kan få en kvalificeret, saglig og objektiv drøftelse. Hidtil har det været sådan at flere politikere, bl.a. Morten Dreyer fra DF og Kim Dupont fra Venstre, har kritiseret os for at italesætte vilkårene, vores bekymring, og har nævnt, at vi blot råber ulven kommer.

Senest så vi et indlæg fra DF der igen sagde, at det hele nok skal gå. Tør man ikke være åben over for udfordringer, se dem i øjnene, snyder vi ikke blot os selv som politikere, men i høj grad hele befolkningen.

CWWP-sagen skal lige bundfælde sig hos borgmesteren 1 års tid.

Kongelunden. Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv. Der arbejdes stadig på at rydde grunden for skimmelramte bygninger på Kalvebodvej 250 i Dragør.

Mens Dragør Kommune kæmper med gevaldige økonomiske udfordringer forsøger Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) at undersøge muligheden for at købe en af de mest fredede grunde på Amager, hvor de mod alle odds vil opføre Danmarks største Outdoorcenter i samarbejde med den private aktør DGI.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har før forsøgt sig med sit prestigeprojekt CWWP, der blev mødt med massiv borgermodstand og skubbet rundt på 3 forskellige grunde i Dragør Kommune.

Som lovet blev Copenhagen White Water Park lukket ned af borgerne på den tredje adresse Kalvebodvej 250.

I den forbindelse blev borgmester Eik Dahl Bidstrup spurgt af TV2:

”Hvad har du som borgmester lært af hele denne sag?” (TV2/Lorry, 7. marts 2019).

Hertil svarede borgmesteren:

”Det vil jeg gerne vente med at udtale mig om, til det har bundfældet sig” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har stadig ikke svaret. Så vi må formode, at det endnu ikke har bundfældet sig hos ham.

Ved selv samme lejlighed udtalte borgmesteren, at han håbede på ”opbakning til et nyt projekt på Kongelundsgrunden, som Udlændingestyrelsen torsdag bekræftede, at Dragør Kommune kan få mulighed for at købe” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har ganske vist ikke svaret på TV2-journalistens relevante spørgsmål, men det fremgår tydeligt, at borgmesteren ikke har lært noget som helst af CWWP-sagen.

Midt i en økonomisk krise retter borgmester Eik Dahl Bidstrup og 2. viceborgmester Peter Læssøe nu sit blik mod at opføre Danmarks største Outdoorcenter på en problematisk grund, der ikke engang ejes af Dragør Kommune – man klør sig i nakken.

Dragør Kommunes bygninger, skoler og institutioner er blevet misligholdt i årevis – der er ingen rimelighed i de dispositioner borgmesteren træffer.

Borgerne efterlyser atter rettidig omhu.

Dragørs kommunekasse bløder.

Dragør Rådhus. Mangelfuld økonomistyring i kommunen kan i yderste konsekvens betyde, at kommunen bliver sat under administration af Staten.

De økonomiske udfordringer i Dragør Kommune er meget større, end borgerne hidtil er blevet oplyst om.

Der er nu indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

På trods af gentagne advarsler, så sælger Dragør Kommune forsat ud af arvesølvet og lukker øjnene for den nødvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje.

Øverst ansvarlige i Dragør Kommune, borgmester Eik Dahl Bidstrup, og hans flertal i kommunalbestyrelsen har stadig store vanskeligheder med at skelne mellem ’nice to have’ og ’need to have’.

I forlængelse af CWWP-sagen har borgmesteren for øjeblikket travlt med at genere naboerne til hans planer om støjende sports- og aktivitetsanlæg på henholdsvis Kirkevej 56R og Kalvebodvej 250.

De to lokalområder er allerede svært støjbelastet af stigende biltrafik og flytrafik – nu vil borgmesteren og hans politiske flertal tilføre endnu mere trafik og støj fra parkerings-, opholds- og aktivitetsanlæg.

Bliver Dragør Kommune sat under administration?

Økonomiudvalget er indkaldt til ekstraordinært møde om et par dage.

Tiden vil vise, om Dragør Kommune bliver sat under administration af Staten.

Det er absolut ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift, men det er måske ikke en så dårlig konsekvens endda.

Borgernes skatteindbetalinger bør jo til enhver tid forvaltes med fornuft og størst mulig ansvarlighed.

Klik her for at se ’Dagsorden for Økonomiudvalgets møde’

Bilag 1 – Samlet oversigt. R- og A-forslag

Bilag 2 – Revideret anlægsplan 2019-2023

Bilag 3 – Samlet. Gamle R-forslag

Bilag 4 – Samlet. Nye R-forslag

Borgmesterens sonderingsgruppe.

Kalvebodvej i Dragør. Her skal sonderingsgruppen måske købe det tidligere Asylcenter Kongelunden, som er sat til salg af Staten, for at opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Eik Dahl Bidstrup (V) har i samarbejde med organisationen DGI nedsat en sonderingsgruppe.

En undersøgelsesgruppe, der har til formål at granske mulighederne for køb af den tidligere asylgrund, beliggende på Kalvebodvej 250 i Dragør. Arbejdsgruppen har borgmesteren som formand.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil skabe Danmarks største Outdoorcenter – de har dog ikke noget projekt.

Det er utroligt, at man forsætter med at bruge ressourcer på et stort ubeskrevet projekt, som uanset udformning vil medføre en markant belastning af lokalområdet og dermed er uønsket.

Det er åbenbart vigtigt for borgmesteren at få skabt sig et eller flere mindesmærker i Dragør Kommune, inden vi når det længe ventede kommunalvalg i 2021.

Har borgerne egentlig bedt om et udvidet Outdoorcenter?

Statens ejendomsselskab Freja sætter en umiddelbar salgspris på den problematiske ejendom til 15.000.000 kr.

Dragør Kommunes økonomi skranter som bekendt. Det kræver fokus.

Sonderingsgruppen taler om opførelsen af vandrerhjem og shelters i et område med heftig flystøj dag og nat – det giver absolut ingen mening.

De ressourcer der bliver brugt på undersøgelsen af borgmesterens forskellige mindesmærker fjerner fokus fra økonomistyringen af en slunken kommunekasse, bygning af diger, kernevelfærd, bevaring af vores grønne åndehuller, videreudvikling af havnen osv.

Vi mener derfor ikke, at politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges hensigtsmæssigt.

Skatteborgernes penge bør ikke kastes ind i undersøgelsen af flere støjende aktivitets- og sportsanlæg – som Dragør Kommune samvittighedsløst vil placere få meter fra naboer, natur og dyreliv.

Borgerne har os bekendt ikke bedt om et udvidet Outdoorcenter.

Vi bad heller ikke om CWWP, der skulle placeres nøjagtig samme sted.

Det bliver endnu en gang et nej tak herfra.

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 1’ (12. november 2019)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 2’ (24. januar 2020)

CWWP skiftes ud med DGI.

Dragør Kommune indgår nu et samarbejde med DGI om undersøgelsen af et stort udefineret projekt, hvilket mange borgere er imod, fordi der skal spares på stort set alle andre områder.

Grundet utilstrækkelig økonomistyring bløder kommunekassen i Dragør. Der optages nu lån af flertallet bestående af Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og Liste T (T).

I lighed med VAO’s udskældte budgetforlig, der blev indgået den 4. oktober 2018, så udviser politikerne i Dragør Kommune endnu en gang stor uansvarlighed og letsindig omgang med skatteborgernes penge. Liste T er nu hoppet med på vognen.

Det foreslåede budget i 2018 endte i 2 massive demonstrationer foran Dragør Rådhus efterfulgt af 6 måneders åben konflikt mellem VAO og dragørborgerne vedrørende borgmesterens øjesten CWWP – nu gøres kløften mellem borgerne og politikerne endnu dybere og konflikten forsætter.

Det Konservative Folkeparti (C) er imod lånoptagningen og ufornuften. Forståeligt nok.

Så er der da en smule fornuft tilbage i kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren og DGI.

På trods af den dybt bekymrende økonomiske situation i Dragør Kommune, som der er blevet advaret om utallige gange, og som nu er en realitet – så forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) ufortrødent med sine håbløse og grandiose projekter.

Borgmesteren har nu fundet en ny legekammerat efter borgerne lukkede CWWP ned.

Legekammeraten er denne gang organisationen DGI, og skatteborgernes penge skal bruges til undersøgelsen af et stort projekt, der bl.a. omfatter køb af ejendommen på Kalvebodvej 250, som er det tidligere Asylcenter Kongelunden.

Borgmesteren i Dragør Kommune og den private aktør DGI har etableret en sonderingsgruppe, der skal undersøge mulighederne for køb af ejendommen, som er sat til salg af Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S.

Sonderingsgruppen består af:

Eik Dahl Bidstrup (V): Borgmester, Formand for sonderingsgruppen.

Peter Læssøe (T): 2. viceborgmester, Bestyrelsesformand for Dragør Ungdomsskole.

Christoffer Søe: Leder af Dragør Ungdomsskole.

Asger Villemoes Nielsen: Velfærdsdirektør.

Rasmus Johnsen: Børne-, Skole- og Kulturchef.

Peder Nedergaard: Formand for DGI Storkøbenhavn.

Jacob Juhl Pedersen: Direktør for DGI Storkøbenhavn.

Martin Machado: Leder af Outdoor & Event DGI Storkøbenhavn.

Morten J.S. Christensen: Projektleder af Team Outdoor DGI Storkøbenhavn.

Skabelsen af Danmarks største Outdoorcenter.

Dragør Kommune og DGI har store og spektakulære planer.

Deres vision er intet mindre end at skabe ”Danmarks største Outdoorcenter”.

Outdoorcentret skal placeres på en af de mest fredede grunde på Amager klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Belastningen på den smalle Kalvebodvej og det i forvejen udsatte lokalområde bliver enorm.

Vi har allerede været alle aspekter igennem med VAO’s tredje forsøg på en placering af CWWP på Kalvebodvej 250 – men det er åbenbart kun borgerne, der er blevet klogere.

Dragør Kommune har pludselig ’glemt’ alt.

Kommunen vil nu nulstille problematikken omkring lokalområdet.

Den går ikke.

Pavilloner nedbrydes på asylgrunden.

De mobile pavillon-bygninger på det tidligere Asylcenter Kongelunden burde være fjernet for længst, og nu går det den rigtige vej. Standen er så dårlig, at de ikke kan genbruges, og derfor bliver de revet ned.

Asylcenter Kongelunden blev nedlagt i sommeren 2017.

Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen og Dragør Kommune om at overholde lovgivningen, som foreskriver at pavillonerne skal fjernes. Asylvirksomheden er ophørt for flere år siden.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sågar gjort Dragør Kommune opmærksom på, at Udlændingestyrelsen selv er forpligtet til at fjerne pavillonerne.

Dragør Kommunes forvaltning tilsidesatte dette, og forventede at kommunen kunne overtage grunden og pavillonerne, der er opført på dispensation.

Især borgmesteren var meget interesseret i disse pavillon-bygninger, som han mente var i fin stand – men det var de ikke.

Borgerne har, i modsætning til Dragør Kommune, manet til fornuft og bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv.

Grundet dispensationen er der ikke lavet VVM-redegørelse for de mobile bygninger, og i disse dage rives pavillonerne ned, da de skal fjernes inden salg af grunden.

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S har sat ejendommen på Kalvebodvej 250 til salg.

Borgmester blokerer borgere.

Den dynamiske duo borgmester Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont er ikke begejstrede for at blive modsagt af borgerne. Pressefoto.

I Dragør Kommune føres der en ny form for blokpolitik, der i folkemunde kaldes for ’blokeringspolitik’.

Blokeringerne bliver foretaget på Facebook.

’Blokeringspolitikken’ går i al sin enkelthed ud på, at borgmesteren og hans højre hånd Kim Dupont blokerer borgere, som tillader sig at citere dem eller have en anden mening end dem.

Dermed kan borgerne ikke se, hvad borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) skriver på Facebook.

Det blokerer ligeledes for andre medborgeres kommentarer, når de er i offentlig dialog med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstre i Dragør har ved CWWP-sagens begyndelse og frem til i dag benyttet sig ivrigt af Venstre-trolls på de sociale medier, som skal støtte op om borgmesterens prestigeprojekter og samtidig sørge for, at kritiske borgere ikke kommer for meget til orde – det virker desværre ikke efter hensigten.

Hvordan lukker man så af for de kritiske røster i debatten?

Man skrider mere drastisk til værks og blokerer borgerne, så de ikke kan læse ens Facebook-opslag og kommentarer. Det er vejen frem.

Den udemokratiske vej, hvor man gladelig ’glemmer’, at de folkevalgte politikere er til for borgernes skyld, og ikke omvendt.

Borgmesterens valgløfte og virkeligheden.

Nogle borgere har været blokeret af borgmesteren i årevis.

Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont forsætter deres opslag på Facebook, på trods af, at de har blokeret stort set alle kritikere i Dragør By, som tør ytre sine meninger i debatten.

Dermed opstår en udemokratisk monolog, som kun er til gavn for dem, der er enige med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstres valgløfte i Dragør klinger hult:

”En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne”.

Borgerne oplever det stik modsatte – nemlig borgerbedrag og målrettet fravalg af demokratiet.

Her er en mere virkelighedstro version af borgmesterens valgløfte:

”En ny politiker-monolog med øget borgerunddragelse”.

Denne version af valgløftet giver nok ikke så mange personlige stemmer i valgurnerne.

Vi vil hermed bede borgerne om at huske den dynamiske duos udemokratiske manøvre, når vi i fællesskab skal til kommunalvalg i 2021.

Kommunaldirektør ude af Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har opsagt sin stilling. Pressefoto.

I det forgangne år har 4 direktører meldt deres afsked fra Dragør Rådhus.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens afgang kommer i kølvandet på, at velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk, erhvervs- og turismechef Claus Rex samt direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen har opsagt sine stillinger i Dragør Kommune.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens meddelelse kom mindre end en måned efter velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk havde opsagt sin stilling i Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har været kommunaldirektør siden 2015.

Henrik Harder, som bor i Farum, er ny kommunaldirektør i Dragør Kommune og tiltræder stillingen den 1. januar 2020.

Borgmesteren og kommunaldirektøren arbejdede med CWWP.

I årene 2016, 2017, 2018 og 2019 førte borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) samarbejde med den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP).

I samme periode var Kenneth Kristensen kommunaldirektør.

Borgermodstanden lukkede det uønskede CWWP ned i marts 2019.

Blandt andet under byrådsmøderne har Kenneth Kristensen flankeret borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Møderne kan opleves på Dragør Kommune TV.

Klik her og se borgmesteren og Kenneth Kristensen i aktion til byrådsmøde

Har borgmesteren fjernet dokumenter i CWWP-sagen?

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) nægter selv at svare. Men ifølge Dragør Kommunes forvaltning har borgmesteren ikke skrevet sammen med CWWP i årene 2016-2019. Pressefoto.

Borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer har siden september 2018 efterspurgt den skriftlige kommunikation mellem borgmesteren og CWWP, som ikke figurerer i aktindsigten.

Mailkorrespondancen mangler ligeledes i den udvidede aktindsigt.

Dragør Kommune har heller ikke udleveret dokumentation i form af mødereferater, telefonnotater eller journalisering af, hvordan Dragør Kommune og CWWP forhandlede sig frem til kommunens milliontilskud til den private aktørs White Water World Cup Arena.

Det skal bemærkes, at censureringen og den mangelfulde udlevering af akter er i direkte strid med Offentlighedsloven og Dragør Kommunes journaliseringspligt.

Censureret og mangelfuld aktindsigt i CWWP-sagen.

Dragør Kommunes afdeling Plan og Teknik påstår stadigvæk, at borgmesteren ikke har været i direkte skriftlig kontakt med CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Ikke desto mindre fremgår det tydeligt af aktindsigten, at projektgruppen bag CWWP skriver direkte til borgmester Eik Dahl Bidstrup – men alle borgmesterens henvendelser og svar til CWWP mangler i aktindsigten.

Flere borgere har retmæssigt bedt om at få udleveret de manglende dokumenter, der har stor betydning for sagen og sagsbehandlingen af CWWP i Dragør By.

Dragør Kommune vil dog ikke udlevere dokumenterne, og påstår at dokumenterne ikke eksisterer, fordi borgmesteren ikke har været i mailkorrespondance med CWWP – nogensinde.

Klik nedenfor og vurder, om dette er sandt. Her finder du mails fra CWWP og et borgerindlæg om de manglende dokumenter.

Vurder venligst selv, om du som borger i Dragør Kommune finder det troværdigt, at planlægningen af borgmesterens personlige prestigeprojekt er foregået, uden at borgmesteren har besvaret én eneste mail fra CWWP’s projektgruppe i perioden 2016-2019.

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 1’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 2’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 3’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 4’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 5’

Klik her for at se borgerindlægget ‘Et spørgsmål om journalisering’

Klik her for at se ‘Borgere i Dragør kan selv søge aktindsigt’

Direktør for Plan og Teknik går af.

Mette Jeppesen melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Dragør Kommunes meddelelse kommer i kølvandet på, at velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk, kommunaldirektør Kenneth Kristensen samt erhvervs- og turismechef Claus Rex har opsagt sine stillinger i Dragør Kommune.

Mette Jeppesen har været direktør for Plan og Teknik siden 2015. Nu er det slut.

Det er absolut ikke kønt, når man løber parløb med Eik Dahl Bidstrup, og generer borgerne helt ind i det allerhelligste – vores hjem.

Nu forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen med et nyt byggeprojekt få meter fra borgernes boliger.

Nøglefigur i CWWP-sagen med nye byggeplaner.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har ført samarbejde med Copenhagen White Water Park (CWWP) i årene 2016-2019.

I samme periode har Mette Jeppesen været direktør for Plan og Teknik i Dragør Kommune.

Mette Jeppesen er medansvarlig for borgmesterens ihærdige forsøg på at placere en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner klos op ad naboer på 3 forskellige grunde i Dragør.

Alt imens Dragør Kommune nægtede de juridiske parter og naboer til CWWP umiddelbar partshøring, og konsekvent sendte affærdigende svar til grundejere og boligforeninger – så var hundredevis af familier lagt under psykisk og økonomisk pres af kommunen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen forsatte desuagtet deres anløbne forehavende, hvilket blev mødt med massiv og vedvarende borgermodstand.

Hverken Mette Jeppesen eller Eik Dahl Bidstrup formåede at bremse sig selv, så borgerne sørgede for, at de blev bremset.

CWWP blev endeligt lukket ned af dragørborgerne i marts måned 2019.

Nu forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen med et nyt byggeprojekt – også denne gang klos op ad hundredevis af familiers boliger på nøjagtig samme placering.

Mageskifte mellem Dragør Kommune og PF Maglebylund.Direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen og borgmester Eik Dahl Bidstrup har under og efter CWWP-sagen afholdt møder med bestyrelsen for PF Maglebylund. Referaterne af møderne er ikke journaliseret af Dragør Kommune, nøjagtig ligesom i CWWP-sagen.

Man skulle så tro, at Mette Jeppesen og Eik Dahl Bidstrup var blevet klogere efter CWWP-sagen – men det er ikke tilfældet.

PF Maglebylund er et rekreativt område, som ligger på Kirkevej 58, 2791 Dragør.

Her forsøger borgmesteren at foretage et mageskifte af et markstykke/fællesareal. Mageskifte betyder ’bytning af fast ejendom’.

Mageskiftet er på ingen måde til beboernes eller nærmeste naboers fordel.

Borgmesteren vil med mageskiftet forsøge at fjerne ’et stykke med grønt’ og efterfølgende bygge et støjende sportsanlæg.

Hermed har borgmesteren og direktøren for Plan og Teknik skabt splid i PF Maglebylund. Mange beboere vil indlysende nok ikke have ødelagt sit grønne fællesareal og sine rekreative ejendomme, hvoraf flere er i familieeje.

Beboernes kamp for at kunne være i fred for Dragør Kommunes evindelige overgreb er i gang.

PF Maglebylunds bestyrelse er i 2018 og 2019 gået langt videre end blot at udarbejde et idéoplæg. Der er allerede drøftet mageskifte med borgmesteren. Denne handling er foretaget uden behørig oplysning til beboerne.

Borgmesterens mageskifte med bestyrelsen har været behandlet på den årlige ordinære generalforsamling 2019 i PF Maglebylund på et uoplyst grundlag.

Borgmesteren vil bytte skatteborgernes grund med PF Maglebylunds fællesareal, vel at mærke uden at informere de øvrige borgere i Dragør om dette.

PF Maglebylunds bestyrelse og borgmesteren har, på trods af lokalplanens foreskrifter og gældende støjdirektiver, forsøgt at bilde PF Maglebylunds beboere ind, at borgmesterens prestigeprojekt ’Hollænderparken’ skal bygges, uanset hvad nærmeste naboer mener.

Her er bestyrelsens information til beboerne:

”Der har gennem et års tid været massiv modstand fra Dragørs borgere omkring placering af Copenhagen White Water Park (CWWP) i Dragør Kommune – og en udfordring for PF Maglebylund, da placeringen skulle være som nabo til vores forening (på rullegræsmarken). CWWP bliver ikke vores nye nabo – men vi kan være helt sikre på, at der kommer noget andet? Pt. indgår arealet som en del af det nye ’Hollænder Parken’, der bliver resultatet af en helhedsplan for sports- og fritidsaktiviteter i sammenhæng med Dragør Boldklub og svømmehallen” (PF Maglebylund, Bestyrelsens forslag til generalforsamling 2019, 31. marts 2019).

Dette skræmmebillede er naturligvis ikke korrekt, og viser hvorledes borgmesteren manipulerer og presser naboerne til at foretage uhensigtsmæssige beslutninger, som skader deres eget lokalområde.

Det kan næsten ikke blive mere fordækt, og dog, den mangelfulde aktindsigt fra Dragør Kommune, som blot rummer 2 dokumenter om denne sag viser, at Dragør Kommunes afdeling Plan og Teknik nægter kendskab til borgmesterens prestigeprojekt, som han selv kalder ”Hollænderparken”:

”Plan og Teknik har ikke kendskab til betegnelsen ”Hollænderparken” for området ved Hollænderhallen” (Dragør Kommune, Plan og Teknik, Planchef Jørgen Jensen, 20. marts 2019).

Javel, så! Hollænderparken eksisterer ikke? En 2-siders aktindsigt?

Flere afholdte møder mellem borgmesteren, direktøren for Plan og Teknik samt PF Maglebylunds bestyrelse angående en byttehandel med skatteborgernes ejendom kræver journalisering – men i aktindsigten nævnes møderne ikke med ét eneste ord.

Dragør Kommune bryder atter Offentlighedsloven og ignorerer bevidst journaliseringspligten. Det har vi set før.

Den gældende lokalplan foreskriver bl.a. at der ikke må etableres stationære anlæg, og der er en masse andre forhold, som borgmesteren i sin begejstring har ’glemt’, at han skal rette sig efter. Han har også ’glemt’ at informere borgerne og nærmeste naboer om sit og Mette Jeppesens forehavende.

CWWP var et skræmmende eksempel på, hvad Eik Dahl Bidstrup og Mette Jeppesen samvittighedsløst kunne finde på at anlægge i umiddelbar nærhed af PF Maglebylund og de øvrige naboer.

Borgmesteren har sågar mødt et af foreningens medlemmer fra A-gangen i PF Maglebylund, som på grund af CWWP-projektet blev nødsaget til at sætte sit hus til salg. Det har åbenbart ikke gjort indtryk på borgmesteren.

Lydisolerende hække i PF Maglebylund?De nuværende hække i PF Maglebylund kan desværre ikke modstå støjtryk.

Borgmesteren vil nu ændre lokalplanen, så han endnu en gang kan forsøge at tilføre lokalområdet et støjende sportsanlæg.

Eik Dahl Bidstrup og Mette Jeppesen har derfor, som repræsentanter for Dragør Kommune, lovet PF Maglebylunds bestyrelse guld og grønne skove, herunder bekostelige løfter, for at få en studehandel sat i stand: Vandtilførsel om vinteren, asfaltering af stier/veje, gadebelysning osv.

Betaler Dragør Kommune for herlighederne? Med skatteborgernes penge?

Kan borgmesteren også love, at han forsyner alle i PF Maglebylund med nye lydisolerende hække, når han har opfundet sådanne hække?

Hvad med de øvrige naboer, som borgmesteren intentionelt ikke har inviteret til ”dialogmøde” den 18. juni 2019?

Som ejer af en parcel i foreningen PF Maglebylund er man samtidig medlem af Parcelforeningen og dermed også medejer af foreningens samlede areal.

Hermed har bestyrelsen i PF Maglebylund pligt til at informere i en sådan grad, at alle parcelejere er vidende om, eksakt hvad et mageskifte indebærer, og hvilke følgevirkninger mageskiftet vil få for beboerne.

PF Maglebylunds medlemmer er ikke i tilstrækkelig grad blevet informeret om, hvad et mageskifte med Dragør Kommune reelt indebærer.

Her er et uddrag af PF Maglebylunds bestyrelsesmøde:

”Vores forening er blevet indbudt til dialogmøde om en samlet plan for Hollænderhalsområdet (det vi kender som rullegræsområdet mv.). Udgangspunktet for mødet er kommunens ønske om at finde plads til flere faciliteter i området, herunder tennisklubben. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at starte en dialog med bl.a. os som naboer om, hvordan udviklingen skal være for det samlede område. Heri indgår også balancen mellem organiseret og uorganiseret idræt og fritidsliv og rekreative arealer. Maglebylund møder op til dialogmødet den 18. juni med to repræsentanter som ønsket” (PF Maglebylund, Referat af bestyrelsesmøde, 11. juni 2019).

Bemærk venligst, at det ikke er alle naboer til borgmesterens omfattende byggeplaner, der er blevet inviteret til ”dialogmødet” – flere naboer er intentionelt ikke blevet inviteret.

Vi er alle vidner til endnu en demokratisk falliterklæring fra borgmester Eik Dahl Bidstrups side.

Området er beliggende i landzone samt støjzone for Københavns Lufthavn.

Der er allerede støjtryk fra Københavns Lufthavn, Kirkevej og fodboldanlægget. Der må ikke tilføjes kumulativ støj.

Alle grundejere i området omkring Kirkevej, Slørvej og Lundestien (foran Rytterager og Ulspilsager) vil blive yderligere påvirket i negativ retning af støjen fra borgmesterens visionære byggeprojekt ”Hollænderparken”.

Nøjagtig ligesom CWWP-projektet. Nøjagtig samme placering. Nøjagtig samme vilje til at føre borgmesterens skadelige virksomhed i lokalområdet under radaren.

Borgmesteren og direktøren for Plan og Teknik forsøger at gentage ’pådut-borgerne-yderligere-støj-manøvren’.

Det må de ikke, og det ved de udmærket godt.

Støjende sportsanlæg hører ikke til på Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Vi vil ikke forlade vores boliger, grundet borgmesterens tankeløse planer.

Borgmesterens overgreb mod borgerne og vores fælles natur.Den lille hare ved heldigvis ikke, hvad borgmesteren pønser på.

Denne gang er naboerne forberedte på overgrebet. Vi finder os ikke i, at borgmesteren for enhver pris vil støjbelaste og ødelægge vores hjem, familieliv, privatøkonomi (fald i ejendomsværdi), natur og dyreliv.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup skaber intentionelt intern splittelse i foreninger, sportsklubber, blandt grundejere, blandt borgere og i kommunalbestyrelsen.

Det er decideret skammeligt og ødelæggende for vores by.

Vi stopper det i fællesskab. Kræfterne er allerede samlet, og der kommer flere og flere til – alle er velkomne.

Dragørs borgmester burde være en samlende figur – ikke en øverst ansvarlig, der efter forgodtbefindende generer borgerne og splitter Dragør By ad.

Dragør Kommune foretager overgreb på borgerne.

Vi finder os ikke i mere. Folk er samlet, og der blæses til kamp mod Dragør Kommunes konstante forsøg på at chikanere borgerne.

Hermed gives en garanti for én af de største kampe i Dragørs moderne historie, hvor borgerne bl.a. nødsages til i fællesskab at sagsøge Dragør Kommune på alle ledder og kanter og rejse individuelle erstatningskrav i multimillionklassen.

Borgmesteren og Plan og Teknik er ligeglade med borgerne – så må borgerne jo sørge for at minde dem om, at vi bor her, og vi forsvinder ikke.

Se nedenfor, hvorledes Dragør Kommunes Plan og Teknik i fællesskab med den private aktør CWWP nonchalant håndterede byggesagen om opførelsen af en White Water World Cup Arena ved Kirkevej, Slørvej og Lundestien – vel at mærke uden at nævne naboerne med ét eneste ord.

Direktøren for Plan og Teknik, Mette Jeppesen, har som bekendt spillet en central og afgørende rolle i CWWP-sagen. Nu gentages manøvren.

Mette Jeppesen fratræder i udgangen af september måned 2019.

Klik her for at se ‘Kommunikationen mellem Plan og Teknik og CWWP’