Kunstig klorflod i Kongelunden.

Dragør Kommune vil opføre CWWP her på Asylcenter Kongelunden.

Flertallet i kommunalbestyrelsen befinder sig i et stormvejr af borgermodstand.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A), Nicolaj Bertel Riber (A), Anne Funk (O) og Morten Dreyer (O) vil placere CWWP i Kongelunden uden hensyntagen til naboerne og naturen.

Vil kommunalbestyrelsen selv bo ved CWWP?

Bestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) har dags dato i et offentligt debatforum erkendt, at han ikke selv vil bo ved siden af CWWP:

Kenneth Olsen til Kim Dupont: ”Det er ualmindeligt svært at øjne det borgerdemokrati, som du omtaler. Det er ikke eksisterende. Hvis det, ifølge dig selv, er en principsag for dig med øget borgerdemokrati, hvordan hænger det så sammen med det Henrik Gotha Jørgensen meget fint kalder De Dominerende 8’s nuværende handlinger i Dragør? Her tænker jeg især på, hvorledes I intentionelt chikanerer borgerne med opførelsen af CWWP lige op og ned ad Dragørs naboer og natur. Helt ærligt og blottet for din udenomssnak. Ville du selv være nabo til CWWP?” (Facebook, DragørNyheder.dk, 3.11.2018).

Kim Dupont til Kenneth Olsen: ”Nej, Kenneth det ville jeg ikke og jeg erkender blankt at placeringen på Kirkevej var (for min del) uigennemtænkt. Nu overvejes placeringen ved Kongelunden og konceptet er ændret, vi må se hvor den lander!” (Facebook, DragørNyheder.dk, 3.11.2018).

Summa summarum Kim Dupont vil ikke selv være nabo til forlystelsesparken CWWP, men han har ingen skrupler over at placere CWWP hos naboerne i Kongelunden.

Den lader vi stå et kort øjeblik. Og ja, du læste rigtigt.

Hvis placeringen på Kirkevej, Slørvej og Lundestien ifølge Kim Dupont var ”uigennemtænkt”, hvad gør sig så gældende for placeringen af CWWP i Kongelundens skovområde? Det er ret beset en foruroligende form for tankeløshed borgerne i Dragør er tilskuere til.

Hvad er det reelt kommunalbestyrelsen foretager sig?

De ansvarlige 8 politikere vil ganske enkelt placere en kunstig turbinedrevet flod med klorholdigt vand ovenpå en af vores sikringer af grund- og drikkevandsressourcer:

”Kongelunden er karakteristisk med sine markante lige skovbryn præget af hvidblomstrende arter. Skoven er en blandingsskov hovedsageligt bestående af eg og gran og indeholder et stramt stinet. Skovområdet prioriteres som et middel til at sikre grundvands- og drikkevandsressourcer, fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv, og til at øge mulighederne for friluftsoplevelser” (Dragør Kommune, Kommuneplanrevision 2013, Det åbne land – Skov, side 48).

Kommuneplanrevisionen foreskriver, at kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Dragør Kommunes egen bygge- og anlægsaktivitet må ikke stride mod kommuneplanen.

Miljøtilsynsplanen 2018-2021 for Dragør Kommune dikterer, at kommunalbestyrelsen skal arbejde med en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst muligt hensyn til borgernes levevilkår, natur og det lokale miljø i Dragør.

Dette strider fuldstændig mod kommunalbestyrelsens nuværende adfærd og planer om at gennemtvinge opførelsen af CWWP i Kongelunden.

Tillige skal anvendelse og spild af energi, vand og andre ressourcer begrænses:

Klik her for at se ‘Miljøtilsynsplan år 2018-2021 for Dragør Kommune’

CWWP vil forhåbentlig blive bygget efter alle kunstens regler, men tør vi dragørborgere håbe på, at der ikke opstår nogen form for udsivning fra anlægget – i modsat fald, så har Dragør Kommune en egenforskyldt klorforurening i Kongelunden på samvittigheden.

Den lille ‘Natura 2000’-beskyttede Kalvebodhøj Sø ligger lige ved siden af CWWP-byggegrunden.

Man kan med lethed undre sig over, hvorfor Dragør Kommune ikke per automatik har rettet henvendelse til nogle af de kommuner, der har afvist initiativtager Jakob Færch og projektgruppen bag CWWP siden 2001 – herunder Københavns Kommune. Der er gået 17 år, og alle andre kommuner har sagt blankt nej til CWWP.

Dragør Kommune er spejlblank og siger ja.

Hvis man som angrende politiker i Dragør har tid og lyst, så gives hermed muligheden for at sætte sig ind i, hvad Dragør Kommune selv har ønsket for Sydvestpynten og Kongelunden for fem år siden:

Klik her for at se ‘Kommuneplanrevision 2013’

Jeg tænker, at hvis vi skal nå et absolut minimumsmål, så bør den nuværende kommunalbestyrelse sætte sig en smule ind i Kongelundsområdet – vel at mærke inden de fortsætter med at spille russisk roulette med borgerne og naturen i Dragør.

God læselyst.

Venlig hilsen,

Kenneth Olsen

Fakta om asylgrunden i Kongelunden – AOV’s seneste placering af CWWP-projektet.

Den nyligt udvalgte CWWP-byggegrund på den smalle Kalvebodvej ved Kongelunden. Genboer til venstre og byggegrunden til højre.

Grunden er beliggende på adressen Kalvebodvej 250, 2791 Dragør, og har siden 1984 været benyttet af Røde Kors som asylcenter for særligt sårbare og behandlingskrævende flygtninge.

Efter mange års kamp mod bl.a. skimmelsvamp i bygningerne, besluttede Røde Kors, at rømme centret i 2017 og centret, der ejes af Udlændingestyrelsen har siden stået tomt og forladt.

Selve grundarealet er sammensat af to matrikler og har en samlet størrelse på 39.456 m– altså knap samme størrelse som arealet på Kirkevej. Området er omkranset af fredede skov- og naturarealer, men selve grunden er ikke fredet, og grunden vil derfor (pr. definition) kunne bruges til det af AOV’s ønskede vandlands-projekt.

Ejendomsværdien er aktuelt anført til en værdi af kr. 21,5 millioner, medens grundværdien er anført til kr. 789.100.

Da bygningerne ikke længere kan/må anvendes til beboelse bl.a. på grund af skimmelsvamp, så skal de rives ned og fjernes (måske) for at give plads til AOV’s og CWWP’s vandlands-projekt.

Hermed må det formodes, at ejendomsværdien 21,5 millioner reduceres til alene at omfatte grundværdien, der som nævnt andrager kr. 789.100.

Nedrivningen af den eksisterende ‘boligbebyggelse’ på området skal, i så fald og på grund af bl.a. skimmelsvampforureningen i bygningsmassen, udføres efter særlige miljøbestemmelser.

Udgiften til nedrivningen af de eksisterende bygninger på grunden, er tidligere blevet vurderet til at koste cirka 15 millioner kroner.

Spændende bliver det at se, om Staten påtager sig denne opgave og udgift.

/Svend Mathiasen

Dragørs drikkevand.

Der er igen problemer med drikkevandet, som er ildelugtende og misfarvet. Dragør Vandværk har været lukket og inspiceret.

Vandværket blev kortvarigt lukket i maj 2018, grundet fundet af pesticider i vandet.

Nu er Dragør Vandværk lukket igen.

Forsyningen fortsætter fra vandværkerne i Tårnby og Store Magleby.

Dragørs ferskvand og CWWP.

Grundvandsressourcen i Dragør er så lille, at vi er nødsaget til at importere vand fra Tårnby Forsyning.

Tiden vil vise, om vores vandressource kan fylde Copenhagen White Water Parks kunstige flod, som AOV-flertallet vil placere i Dragør.

Forlystelsesparken CWWP kommer til at bruge enorme mængder vand, hvilket vil tære på Dragørs sparsomme vandressourcer.

Allan Holst og Hofor.

Forsyningsvirksomheden Hofor og Allan Holst forsøger at forklare, hvorfor drikkevandet er gulligt og ildelugtende i Dragør.

Socialdemokraten Allan Holst (A) er kommunalbestyrelsesmedlem og 1. viceborgmester i Dragør Kommune.

Allan Holst er endvidere næstformand i Hofor A/S og modtager salær for dette.

Borgerne i Dragør er meget bekymrede over drikkevandets kvalitet og kommunikationen med kommunen.

Det lave og forsinkede informationsniveau fra Allan Holst og Dragør Kommune kritiseres af borgerne, som efterlyser højst mulige informationsniveau fremover.

Det er mildest talt foruroligende, at borgerne ikke advares og informeres om forurening af drikkevandet med rettidig omhu.

Klik her for at se bestyrelseskonstellationen i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Klik her for at se ‘Sundhedsmæssig effekt af styren i vand fra Dragør Vandværk’

Dragør: Status for situationen på Dragør Vandværk

Status for situationen på Dragør Vandværk

Nyt om Dragør Vandværk

Fund af stoffet DMS på vandværker i Dragør og Hvidovre

DF, A og V vil købe stort grundareal ved Kongelunden af staten til brug for privat-projektet CWWP, der flyttes fra Kirkevej.

Flertallet i kommunalbestyrelsen udpeger en ny CWWP-byggegrund i Dragør ved Kongelunden. Vandparken skal anlægges ved det tidligere Asylcenter Kongelunden, Kalvebodvej 250. Her ses Sydvestpynten, som ligger få hundrede meter fra det nedlagte asylcenter.

Det fremgår af en åbenbart ’officiel’ pressemeddelelse borgmester Eik Dahl Bidstrup har udsendt, ikke via kommunens officielle hjemmeside, som sædvane er, men via sin egen Facebook-side!

Utroligt at A, O og ikke mindst V ikke har forstået, at et stort flertal af Dragørs borgere IKKE ønsker dette store, fossende flodanlæg placeret i Dragør Kommune.

Økonomisk blokerer det millioner af kroner, der kunne være brugt til bl.a. bygningsforbedringer m.v. på de stærkt nedslidte skole- og børneinstitutioner. Miljømæssigt ændrer forholdende sig ikke ved at flytte ’forlystelsesparken’ til Kongelunden eller et hvilket som helst andet sted i kommunen.

Anlægget vil fortsat og uforandret have behov for kolossale mængder af rent grundvand/drikkevand fra Dragørs sparsomme ressourcer og rent trafikalt og fremkommelighedsmæssigt er placeringen om muligt endnu ringere end på Kirkevej, og vil dermed ikke kunne undgå at få markant negativ indflydelse på projektets besøgsantal og dermed dets driftsøkonomi.

Projektets politiske flertal på blot én enkelt stemme, sammenholdt med den massive folkelige modstand mod projektet, vil formentlig heller ikke gøre det muligt at opnå den nødvendige fondsstøtte.

/Svend Mathiasen

Klik her for at se CWWP-byggegrunden på landkortet

Hvor stor bliver CWWP ?

Allerede for flere år siden valgte Dragør Kommune og en del af kommunalbestyrelsen landområder til CWWP. Her ses første udvalgte grund ved Halvejen og Hartkornsvej. Dette er siden blevet ændret til grunden mellem Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Undertegnede har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Dragør Kommune og CWWP.

Det er en overraskelse at se omfanget af dette projekt, den noget usædvanlige sagsbehandlingsprocedure, samt det at Dragør Kommune allerede i maj 2016 havde udpeget landområder for opførelse af vandparken.

CWWP’s korrespondance med Dragør Kommune viser følgende:

 • Dragør Kommune har været i dialog med CWWP siden april 2016 – og måske endda tidligere.
 • Dragør Kommune har allerede i maj/juni 2016 udpeget byggefelter til CWWP.
 • Dragør Kommune har gennemført trafiktælling i oktober 2017 i forbindelse med CWWP-projektet.
 • Første udkast til placering var ved Halvejen/Hartkornsvej.
 • White water-anlægget skal udføres i to faser.

Kilde: CWWP Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016. Halvejen/Hartkornsvej. Ovenfor ses de to faser i CWWP’s byggeprogram.

Kilde: CWWP Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016. Halvejen/Hartkornsvej. Fase 1. Træningsanlæg med vandbassin, Surf Course, Rapid Water Course, kajakpolobane, dykkerområde, lysanlæg, klubhus, værksted, opbevaringsrum, omklædningsrum, toiletter, parkeringspladser med videre. CWWP i Dragør vil være Danmarks første white water-anlæg, eftersom alle andre kommuner har sagt nej til CWWP siden 2001.

Kilde: CWWP Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016. Halvejen/Hartkornsvej. Fase 2. World Cup-anlæg med bassin udvidelse, publikumstribuner, ekstra klubfaciliteter, ekstra lysanlæg, højtalere med videre. Et internationalt anlæg til World Cup, EM- og VM-konkurrencer i white water-sport.

 • Første udkast til placering i 2016, som ses ovenfor, var ved Halvejen og Hartkornsvej – et byggefelt på ca. 35.000 m2.
 • Der bliver foretaget politisk beslutning i oktober 2018 om en ny placering mellem Kirkevej, Slørvej og Lundestien – et byggefelt på ca. 48.000 m2.
 • Naboerne til vandanlægget benævnes under punktet ‘Ulemper’ i et CWWP-notat som ”kolonihaver”. Dette er meget misvisende. Ud over kolonihaveforeningen HF Maglebylund, så er Grundejerforeningen Skippergården, Andelsboligforeningen Kastaniegården m.fl. også naboer til CWWP. Mere end 170 grundejere og andelshavere samt 324 kolonihaveejere, som ikke er blevet informeret om projektet. Ingen af disse hundredevis af naboer er blevet informeret af Dragør Kommune om CWWP-byggeplanerne i 2016, 2017 eller 2018. Naboerne til CWWP må selv tage kontakt til kommunen.
 • En embedsmand fra kommunen besøgte i maj 2018 et white water-anlæg i Cardiff, Wales.
 • Alle beregninger med hensyn til trafik, antal besøgende, støj med videre er udelukkende foretaget med udgangspunkt i fase 1 (træningsanlæg) og et tilsvarende træningsanlæg i Pinkston, Glasgow svarende til CWWP fase 1.
 • Hvordan bliver virkeligheden, når fase 2 (World Club Arena) bliver en realitet med endnu flere biler, tilskuertribuner, ekstra lysanlæg, højtalere og mere støj?
 • Korrespondancen mellem Dragør Kommune og CWWP har været ført ’under radaren’ med ganske få aktører og uden åbenhed for Dragørs borgere. Tilsyneladende også med tilbageholdt information for andre kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Min hensigt med dette indlæg er at videreformidle, hvor stor CWWP egentlig bliver.

Ud over Dragør Kommunes ønske om at komme på UNESCO’s Verdensarvsliste, som fordrer kultur- og naturarv, så ønsker AOV-flertallet i kommunalbestyrelsen ligeledes, at Dragør By skal etablere en international World Cup White Water Arena på ca. 48.000 m2 mellem Kirkevej, Slørvej og Lundestien i et naturskønt område. Det giver ingen mening.

Jeg forstår godt de mange dragørborgere, specielt de hundredevis af naboer, som er meget bekymrede og modstandere af dette enorme byggeri.

Fra nu af kan Dragørs borgere berede sig på CWWP’s størrelse, ændring af vores lokalmiljø, bebyggelse af endnu en grøn plet i byen, kommende støjudsending, daglig øget trafikbelastning og at Dragør i fremtiden skal være vært for World Cup, EM og VM i white water-sport.

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen

Arkitekters kritiske redegørelse for CWWP.

Borgerhjemmesiden ‘Nej til Copenhagen White Water Park’ har fået samtykke til at bringe ‘Redegørelse for CWWP i forhold til plangrundlaget’.

Lokale arkitekter har udfærdiget 2 eksempler på vandanlæg og en redegørelse for CWWP i Dragør, som kan læses nedenfor.

Arkitekternes vurdering er, at anlægget CWWP ud over at skulle opfylde kravene i planloven, også skal underkastes en VVM-vurdering af anlæggets konsekvenser med hensyn til støj, vand, el og landskab med videre.

CWWP-projektet vil sandsynligvis også kræve en miljøgodkendelse, jævnfør henholdsvis lov om miljøvurdering og lov om miljøbeskyttelse.

Materialet er sendt til kommunalbestyrelsen. Borgmester Eik Dahl Bidstrup har videresendt det til forvaltningen, så det kan indgå i den videre sagsbehandling.

Klik nedenfor, for at læse arkitekternes eksempler og redegørelse:

2 eksempler på vandanlæg

Redegørelse for CWWP

Hvor tæt bor naboerne på CWWP ?

Naboerne til CWWP går en mørk tid i møde.

Ingen grundejere er blevet kontaktet af Dragør Kommune omkring opførelsen af CWWP. Grundejerne er naboer og dermed per definition juridiske parter i denne sag.

Flere grundejere har skriftligt stillet krav om partshøring hos Dragør Kommune. Dette har kommunen affærdiget. Der er ligeledes skriftligt varslet erstatningskrav i multimillion-klassen mod Dragør Kommune. Dette har Dragør Kommune valgt ikke at kommentere på.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og alle kommunalbestyrelses-medlemmerne bor selv i behørig afstand fra CWWP-byggegrunden i Dragør.

Jakob Færch og projektgruppen bag CWWP forsøger på sin hjemmeside, og andre steder, at bilde borgerne i Dragør ind, at den turbinedrevne White Water-flod med højtråbende sportsfolk og firmafester udsender et støjniveau, der svarer til “almindelig tale” blandt mennesker. Dette er ret beset usandsynligt.

Jakob Færch bor selv i København.

Ydermere skal der i fase 1 for CWWP tages højde for støjen fra servicebygninger og parkeringsanlæg samt øget trafik i det øvrige Dragør. I fase 2 vil CWWP afholde internationale konkurrencer og bygge tilskuertribuner til formålet. Dragør har ikke kapacitet til dette.

Støjniveauet fra CWWP vil blive meget højt.

Her er nogle fotos fra de tætteste naboer i det skønne område, som mange borgere bruger som pusterum i hverdagen.

HF Maglebylunds grundejere og harerne bliver ufrivilligt meget tætte naboer til Copenhagen White Water Park.

CWWP kommer til at ligge til højre bag hækken. Få meter fra husene. Måske lydisolerer hækkene mod CWWP’s støjudsending?

Fremtiden i HF Maglebylund? Familier som har haft huse i flere generationer bliver modvilligt nødt til at sætte sine huse til salg, da de ikke kan holde ud at bo ved siden af CWWP.

 Nabo på Kirkevej. CWWP-byggegrunden ses i forgrunden.

Området omkring Rytterager og Ulspilsager, som skal beklædes med cement. Dragør Kolonihaveforening bliver også påvirket.

Naboerne på Rytterager. Heriblandt Watpa Buddhist Tempel, hvis fredfyldte baghave nok ikke er egnet til meditation under og efter opførelsen af CWWP.

Lundestien. Naboerne på Rytterager har mindre end 10 meter til CWWP’s støj. Byggegrunden ses til venstre. Grundejerforeningen Skippergården ligger til højre.

Rytterager. Den gamle ridehal, Kastaniegårdens Hestepension og Maglebyhallens Ridecenter bliver også direkte påvirket af vandparken.

Andelsboligforeningen Kastaniegården på Kirkevej har blot 5 meter til CWWP-byggegrunden. 17 boliger bliver påvirket på 3 sider af CWWP’s støjudsending og brugernes direkte indblik i boliger og haver.

I området er der også andre beboere end mennesker. Dyrene stortrives på nuværende tidspunkt.

Området byder på en variation i ugler, musvåger, falke, spætter, flagermus, smågnavere, firben, hugorme, snoge, tudser, frøer, pindsvin, ræve og harer. Heraf er flere arter fredede.

Naboerne får ofte uanmeldt besøg af skrubtudser og hareunger i haverne – og de er altid velkommen.

Dragør Kommune opfordres hermed til at gå i dialog med dragørborgerne, og værne om et af de sidste grønne områder midt i vores dejlige by.

Ugens citat: Kim Dupont (V).

Få timer før budgetforliget, som indeholder en budgetpost til CWWP i Dragør, udtaler Kim Dupont: “Vi politikere er til for borgernes skyld og ikke omvendt” (DragørNyheder.dk, 4.10.2018).

Efter interviewet møder Kim Dupont byens harme borgere, der står i flok ude foran Dragør Rådhus til demonstration. Børnene leger ubekymrede ved siden af demonstrationen. De ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske med dem.

Unge såvel som ældre har trodset regnvejret, og vi er mødt op for anden gang, inden for en uge. Alle borgernes protester underkendes på arrogant vis endnu en gang af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Eik Dahl Bidstrup har banket en del af kommunalbestyrelsen på plads, han vil have CWWP for enhver pris. Kim Dupont medvirker velvilligt.

Dragør By er fortsat truet af kommunalbestyrelsen.

Kim Dupont har øjensynlig glemt, hvad demokrati egentlig betyder. Borgerne er rasende.

Efter mødet med de mange demonstranter går byrådsmedlem Kim Dupont upåvirket ind på rådhuset, og skriver under på budgettet, i direkte modstrid med borgernes ønske.

Borgerne kan ikke mærke oprigtighedens sødme i citatet fra Kim Dupont, hvis allerstørste drøm er at blive borgmester efter Eik Dahl Bidstrup.

Ambitionerne fejler ikke noget, men det gør Kim Duponts puddersukker-snak og fuldstændig modsatrettede handling.

Magtbegær er en frygtelig størrelse, især når den opnåede magt misbruges til at chikanere borgerne i deres egne hjem.

Du skal vide, Kim, at vi kan ikke sove roligt om natten. Vores liv er sat på pause, og det er din skyld.

Kim Duponts mund siger én ting – hans hånd gør noget andet.

CWWP i Dragør er kulturpolitisk selvmål.

Dragør er omkranset af vand, hvad skal vi med CWWP, spørger Jesper?

Kære Borgere,

I Dragør findes den skønneste badestrand ved fortet og Dragør Bad. Der er windsurfing og vandsport ved Sylten. Vand overalt, og en sjælden skøn by med gamle huse, omgivet af marker og natur. Børn og unge har alle muligheder for festlige feriedage.

Skal dette nu ødelægges af et Vand-Bon-Bon-Land ved Kirkevej? Det politiske flertal kan umuligt have tænkt på, hvor skadeligt det vil være for Dragørs omdømme som bevaringsværdig by.

Besøgende fra fjern og nær, der kommer til Dragør for at opleve den historiske bykerne, den autentiske og rolige atmosfære i de snævre gader og ved havnen, vil nu ved Kirkevej skulle passere en forlystelsespark opført i plastic med kunstige bjerge og vandfald.

En flot indkørsel til en by, der aspirerer til at komme på Verdens Kulturarvsliste!

Venlig hilsen,

Jesper Yde

Materialet som AOV anvendte til at vedtage budget for CWWP.

Den smalle CWWP-byggegrund ved Kirkevej og HF Maglebylund. Naboerne bor få meter fra den kommende vandpark og dens støj.

Kære Borgere,

CWWP bliver kæmpe stort og vil efter min mening ødelægge Dragør.

Læg mærke til, hvor tæt anlægget er placeret ved huse. Der er tale om udvidelse til brug af internationale konkurrencer – midt i Dragør.

De kæmpe store vandturbiner vil skabe en kæmpe støjbelastning, lige som de måske tusindevis besøgende, der vil skabe store miljømæssige og infrastruktur mæssige udfordringer for kommunens beboere og driftsøkonomi.

Der skal bygges hundredevis af parkeringspladser, offentlige toiletter, skrald håndtering, støjskærme og meget andet.

Det bliver Dragør marked gange 3 HELE året igennem.

Det er for mig fuldstændigt uforståeligt at borgmesteren stiller projektet CWWP som ultimativ krav for budgetaftalen – og det fremtidige samarbejde.

Hvad er mon årsagen til det?

Her er kommunens svar på begæring om aktindsigt vedrørende CWWP.

På baggrund af din anmodning om aktindsigt kan Dragør Kommune oplyse følgende:

 • Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen aftale med CWWP.
 • Der foreligger ikke noget kontraktoplæg.
 • Lejekontrakt og vilkår for brug af grunden foreligger ikke.
 • Der foreligger som konsekvens ikke nogen aftalelængde.

Klik nedenfor, for at se dokumenterne:

Projektbeskrivelse CWWP Dragør 2016

Driftsbudget CWWP Dragør Budgetforhandlinger 2019-2021

Budget CWWP Dragør Budgetforhandlingerne 2019-2021

Venlig hilsen,

Thomas Krebs