Sydstrandsprojekt fortsætter.

Strandstierne ved Sylten snor sig langs kystlinjen.

Søvangsbakkerne er reddet, men politikerne vil stadig bygge på strandengene, og omdanne Sydstranden til en aktivitetspark.

Planen er at placere motionsstier og 10-12 motionsstationer på Dragørs fredede strandenge.

Det er dog svært at øjne den folkelige opbakning til projektet, og med en smule lokalkendskab kan man hurtigt konstatere, at der i forvejen er masser af stier på Sydstranden. Ja, der er faktisk stier i kilometervis på kryds og tværs af hele kyststrækningen.

Sydstrandens enge strækker sig fra Dragør Havn til Kongelunden.

Borgere og turister benytter aktivt stranden hele året rundt til naturvandring, hundeluftning, fuglekiggeri, løbeture og udflugtssted.

Fredede strandenge.

Mon ikke man bare skulle holde fingrene fra strandengene? De er ikke til pynt, men vi bør passe på dem i fællesskab.

På strandenegene er der allerede rig mulighed for legemsøvelser – det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilken motionsform man ynder at dyrke. Eksempelvis løb, almindelig gang, stavgang, cykeltur og kitesurfing.

Mens man dyrker motion har man mulighed for at opleve en forunderlig fauna og flora. Især de blomstrende græsser er gode for øjnene.

Projektet stoppes ikke.

Under aftenens møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget fik politikerne endnu en gang kolde fødder og sendte det upopulære Sydstrandsprojekt tilbage til Dragør Kommunes forvaltning.

Her kan man se sagsbehandlingens omkostningstunge forløb alene indenfor den seneste måned:

1) Klima-, By- og Erhvervsudvalget (10. august 2022).

2) Økonomiudvalget (18. august 2022).

3) Kommunalbestyrelsen (25. august 2022). Sendt retur til Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

4) Klima-, By- og Erhvervsudvalget (7. september 2022). Sendt retur til forvaltningen.

Dermed skal der forbruges yderligere forvaltningsmæssig tid og ressourcer på projektet – politikerne har åbenbart helt glemt sparerunden.

Det er en alvorlig sag at tage penge væk fra de små og de grå i en benhård sparerunde, mens man endnu en gang hovedkulds kaster sig ind i minefeltet af uønskede og underbudgetterede aktivitetsparkprojekter, der finansieres af borgernes skatteindbetalinger.

Sparerunden gælder vanen tro ikke politikernes egne projekter, som vi tidligere har set i Copenhagen White Water Park-sagen (2016-2019).

Forvaltningskarrusel.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget vil nu have, at Dragør Kommunes forvaltning stiller forslag om, hvor motionsstierne og motionsredskaberne skal placeres på Sydstranden.

Det er en farce. Borgerne kan så pænt vente på, at projektet atter trækkes gennem forvaltningskarrusellen, for derefter at blive lagt ned i næste uge, til næste år eller året efter med betragtelige omkostninger til følge.

Med tanke på Dragør Kommunes økonomiske situation og gevaldige udfordringer, så er det måske mere hensigtsmæssigt at lukke Sydstrandsprojektet nu. Hellere før end senere.

Næste generation.

Vi er mange, der ønsker at værne om Dragørs tilbageværende grønne områder, som vi skal overlevere til vores dejlige børn og børnebørn.

Det er værd at huske på, at når de nuværende politikere er væk fra kommunalbestyrelsen, så er borgerne her stadig – der er altid vilje og styrke til at kæmpe.

Sydstrandsprojektet er uigennemtænkt og unødvendigt. Det bliver et stort ”NEJ TAK” herfra.

Klik her og læs referatet af Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmødet ’Beslutning – Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden’

Skal Sydstranden bebygges?

Dragør Sydstrand skal måske rumme en aktivitetspark.

Politikerne har stadig planer om at bygge på strandengene og omdanne Sydstranden til en aktivitetspark.

Men der er malurt i bægeret – projektet får ikke støtte fra borgerne.

De seneste ugers debat på 3 lokale facebookgrupper tegner et tydeligt billede af, at politikernes upopulære projekt ikke nyder folkelig opbakning.

Byggeri på fredede strandenge.

I morgen skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget beslutte, om der skal placeres motionsstier og 10-12 motionsstationer rundt omkring på Dragørs fredede strandenge.

Projektet kræver bl.a. byggetilladelse, tilladelse fra Kystdirektoratet, landzonetilladelse og forudgående godkendelse fra Fredningsnævnet.

Det er nu fjerde gang indenfor en måned, at projektet skal sagsbehandles på Dragør Rådhus.

Klik her og læs dagsordenen for det kommende Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmøde ’Beslutning – Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden’ (7. september 2022)

Dragør Kommune mørklægger Søvangsbakkesagen.

12 motionsstationer skal placeres på de fredede strandenge. Dragør News følger projektet nøje. Illustration: Dragør Kommune.

Facebookmediet Dragør News skriver:

Med en noget usædvanlig begrundelse, har Dragør Kommune valgt at mørklægge enhver form for aktindsigt i den verserende anlægssag omkring Søvangsbakkerne, hvor der i 2020-budgettet blev afsat flere hundredetusinde kroner til et større motions- og løbestisanlæg på Sydstranden.

I en tid hvor den daværende borgmester og hans politiske følgeskab havde adskillige voluminøse, ressourcetunge og miljøindgribende anlægsprojekter i proces. Projekter som kommunens borgerne i de fleste tilfælde fik skudt ned som rene luftspejlinger fra Platons Atlantis.

Anmodning om aktindsigt.

I den verserende anlægssag, der er en reminiscens fra den forrige kommunalbestyrelses storhedstid, og som Dragør News har fået kendskab til, har en dragørborger anmodet om aktindsigt i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen. Her står der blandt andet i Offentlighedslovens § 7:

”1) Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 2) Indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter”.

I brev af 21. august 2022 anmoder borgeren forvaltningen om aktindsigt i al form for kommunikation mellem direktion, forvaltning, kommunalbestyrelse, borgmestre, Fredningsnævn, Naturstyrelse, borgerhøringer, e-mails, referater, projektskitser, præsentationer m.v.

Kort sagt i alt kommunikationsmateriale på kryds og tværs i ’systemet’, denne sag vedrørende fra 2019 til 2022.

Afslag på anmodning om aktindsigt.

I brev af 30. august 2022 meddeler kommunens forvaltning borgeren afslag på sin anmodning om aktindsigt. Begrundelsen er sammenfattende, at der IKKE er foretaget nogen form for korrespondance mellem de anførte afdelinger i forvaltningen, kommunalbestyrelsen, borgmestre, nævn og styrelser. Ligesom der ikke foreligger skriftlige notater, referater, skitser eller lignende denne sag vedrørende. Med afslaget er vedlagt en kopi af den samlede øvrige budgetvedtagelse fra 2019, vedrørende budget 2020-2023.

Et svar som borgeren ikke har ladet sig affinde med og har derfor nu, via den kommunale kommandovej, klaget til Ankestyrelsen over kommunens afvisning – og ikke mindst begrundelsen herfor.

Hvad foregår der på rådhuset?

For redaktionen på Dragør News forekommer det udfordrende at stå tilbage med en tro på, at forvaltningens svar på afslag i den konkrete sag nu også er er helt retvisende. Flere spørgsmål trænger sig gevaldigt på.

Kan det eksempelvis være rigtigt, at direktionen/forvaltningen end ikke har noteret sig, hvem der har fremsat og står bag forslaget til anlægsprojektet?

Hvilken politiker, parti, forvaltningsenhed eller andre er forslagsstiller til projektet, der efterfølgende har nydt politisk godkendelse og forvaltningsmæssig fremme?

Og kan det være rigtigt, at kommunens forvaltning og det politiske niveau gennem de forløbne år, end ikke har foretaget nogen form for kommunikation in- eller eksternt vedrørende dette projekt, der nu er fremlagt relativt detaljeret for kommunalbestyrelsen med diverse skitser og overslag m.v. til bestyrelsens beslutning?

Gælder der særlige regler for Dragør?

Man bibringes let den opfattelse, at Dragør Kommunes forvaltning må have indført sine helt egne lovregler og fortolkning af, hvornår og hvordan man synes, at offentligheden bør have indsigt i, hvad man bruger sin tid og ressourcer til på Dragør Rådhus. Det afspejler i så fald ikke nogen sund og gangbar forvaltningskultur.

På Dragør News vil vi følge sagen løbende og håbe på at borgmesteren, kommunaldirektøren eller den ansvarlige udvalgsformand vil kunne redegøre nærmere for årsagen til forvaltningens afslag på aktindsigt. Vi afventer spændt en nærmere forklaring!

Klik her og se Dragør Kommunes plantegning af ’Søvangsbakkeprojektet’

Klik her og tilmeld dig den offentlige facebookgruppe ’Dragør News’ (3.400 medlemmer)

Søvangsbakkerne er reddet.

Bakkekammen på Sydstranden består, men problemet forflyttes.

‘Søvangsbakkeprojektet’ er bragt til ophør under aftenens kommunalbestyrelsesmøde.

Hermed sætter kommunalbestyrelsen endnu en upopulær aktivitetsparksag i bakgear.

Lad os hurtigt flytte projektet.

Helle Barth (V), forkvinden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, udtaler ved aftenens møde:

”Øhm. Der er jo tale om en frigivelsessag til motionsstier på Sydstranden, og i sagen her, der er anbefalingen, at det bliver ude ved Søvangsbakkerne, så derfor så vil jeg anbefale, eller jeg kommer med et ændringsforslag, fordi det var ikke det, som oprindeligt lå bag tanken om motionsstier, at sagen sendes retur til KBEU, for at der kan ses på mere oplagte placeringsmuligheder”.

Tanketorsken er trukket i land, men nu vil politikerne bare forflytte problemet og placere deres projekt et andet sted på Sydstrandens fredede strandenge – man klør sig i nakken.

Projektet har allerede været sagsbehandlet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (10. august 2022), Økonomiudvalget (18. august 2022) og Kommunalbestyrelsen (25. august 2022) – nu skal sagen sendes tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Den benhårde sparerunde i Dragør Kommune gælder åbenbart ikke politikernes egne projekter.

Vi vil helst ikke tabe ansigt.

Nedenfor kan du se tv-optagelsen af dragørhistoriens hurtigste projektsagsbehandling nogensinde.

Det hele var klappet af inden mødet, og dermed tog sagsbehandlingen kun 57 sekunder.

Klik her og se kommunalbestyrelsens sagsbehandling af ‘Søvangsbakkeprojektet’

Klik her og læs referatet af kommunalbestyrelsesmødet ’Beslutning – Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden’

Søvangsbakkerne – lad venligst naturen være.

Biodiversiteten er høj i bakkerne mellem AH Søndergården og Søvang.

Har du nogensinde hørt om, at den besparelsesramte Dragør Kommune vil omringe de naturskønne Søvangsbakker med 10-12 motionsredskaber? Nej, vel. Du er ikke alene.

Det er øjensynlig ikke muligt for politikerne, at værdsætte og bevare et fredet område med rigt plante- og dyreliv ved strandengene, uden at der partout skal bygges en eller anden form for aktivitetspark.

Skæve prioriteter.

Under et økonomiudvalgsmøde i går kom det frem, at kommunens administration indhenter tilbud på motionsredskaber, godkendelse fra Fredningsnævnet, byggetilladelse og eventuel landzonetilladelse.

En bekostelig affære, der bl.a. fjerner fokus fra efterslæbet på vedligeholdelse af kommunale ejendomme, bygninger, skoler, institutioner, fortove, stier og veje i hele Dragør – fra Nordstranden til Sydvestpynten.

Sideløbende spares der benhårdt på børn, unge og ældre i vores lille by.

Men politikerne har som bekendt altid råd til flere indvielser af projekter, fotosessioner, champagnebobler og guldsaksens lette dans gennem de røde silkebånd.

Bakkerne er ikke til pynt.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den. Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Man kan sagtens motionere i naturen uden at fylde den med apparater. I dag er der da også masser af muligheder for at røre sig i bakkeområdet: Gåtur med hunden, stavgang, almindelig gang, løb, armbøjninger, cykeltur osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Søvangsbakkerne fungerer som et lifligt og rekreativt område, der byder på høj biodiversitet, hvilket mange af os finder ro i og sætter stor pris på – også motionister.

Det flade Amager.

Det vil være en kæmpe fejltagelse at placere et dusin øjebæer omkring det smukke bakkelandskab. Vi har ikke brug for flere naturforringende anlægsprojekter fra politisk side.

Vi gad godt vide, om lokalpolitikerne eksempelvis ville placere 10-12 træningsstationer i det fredede område Grushullerne på Nordstranden som et nyt kommunalt projekt – men tænker umiddelbart, at det nok ikke kommer på tale.

Kommunalbestyrelsen sagsbehandler sit Søvangsbakke-projekt den 25. august 2022. Så må vi håbe, at indlæringskurven ikke fortsat er flad som Amager.

Stop projektet nu. Lad os nyde, værdsætte og være i naturen på dens egne præmisser.

Klik her og læs dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet ’Beslutning – Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden’