Klager over bro underkendt.

Bromodulet ved Vierdiget blev fjernet sidste år, men sagen om affredning af Sydstranden fortsætter.

Det tværpolitiske parti Liste T har i årene 2019-2023 forsøgt at placere en bade- og kajakbro på den fredede sydstrand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område.

Efter fire år er det kun lykkes Liste T at opføre et enkeltstående bromodul på den fredede kystlinje. Modulet er dog fjernet igen, eftersom Liste T vil omplacere og rykke projektet 50 meter i vestlig retning.

Dragør Kommune modtog den 9. november 2022 intet mindre end 32 klager over broprojektet.

Nu har et flertal i kommunalbestyrelsen, med borgmester Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, underkendt samtlige klager.

Borgerklager skrottet.

Her til aften skulle kommunalbestyrelsen sagsbehandle borgernes informative og lokalkyndige klager.

I henhold til gældende lovgivning var politikerne forpligtet til at genvurdere kommunens tilladelse til brobyggeriet på baggrund af hver enkelt klage, men administrationen på Dragør Rådhus havde allerede på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager.

Administrationen påstod, at ”der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat”. Realiteterne er dog, at borgernes klager netop påpegede de juridiske, naturmæssige og tekniske fejlvurderinger, som administrationen har begået i årevis i denne sag.

Under kommunalbestyrelsesmødet deltog Liste T i sagsbehandlingen af deres eget projekt. Eksmedlem af kommunalbestyrelsen Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), og han skulle meget belejligt sagsbehandle broprojektet, der efter planen skal placeres 150 meter fra hans bopæl.

Sydamagerlistens Flemming Blønd (L) indledte talerunden. Han ville gerne sagsbehandle borgernes 32 klager over broprojektet, og tillige have en dialog om Sydstrandens unikke kystlandskab samt ”udhulingen” af den gældende fredningsbestemmelse. Der var dog ingen andre, der var interesseret i en sådan dialog.

Annette Nyvang (T) og Helle Barth (V) havde så travlt med at tale Sydstrandens dyreliv og naturværdier ned, at de på mystisk vis ’glemte’ at sagsbehandle borgernes klager. Det hele var klappet af på forhånd – borgernes klager skulle bare ignoreres og smides i skraldespanden.

Kommunalbestyrelsens 15 stemmer fordelte sig således:

For fastholdelse af tilladelse til broprojekt: Konservative (6), Liste T (3), løsgænger Lisbeth Dam Larsen (1), Socialdemokratiet (2), suppleant og løsgænger Kim Dupont (1) og Venstre (1).

Imod fastholdelse af tilladelse til broprojekt: Sydamagerlisten (1).

Dermed er alle borgernes klager skrottet af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Valgflæsk til folket.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) siger i sine valgløfter til borgerne: ”Vi arbejder på at beskytte og vedligeholde vores grønne områder og strandenge til gavn for naturen og til glæde for borgerne” og endvidere ”Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om”.

Nu er borgmesterkæden dog inkasseret, og valgløfterne er for længst landet i skraldespanden sammen med borgernes klager.

De 32 skrottede klager appellerer netop til, at Dragør Kommunes politikere bør værne om det fredede naturområde ved Vierdiget. Men det var der øjensynlig kun ét ud af femten kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gad at anerkende og lytte til. Man kan så spørge sig selv, om det er disse borgerunddragende politikere, vi vil have siddende i kommunalbestyrelsen fremadrettet?

Gøtterup & co. trodser med åbne øjne fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene samt borgernes klager. Hermed er demokratiet og naturens stemme atter sendt i skammekrogen med en dummehat på hovedet.

Kystdirektoratet overtager.

Dragør Kommune er nu forpligtet til at overlevere de 32 klager til Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriet og er en del af Naturstyrelsen.

Kystdirektoratet sagsbehandler borgernes klager enkeltvis, hvorefter direktoratet tager endelig stilling til, hvorvidt kommunens tilladelse til Liste T’s placering af en bade- og kajakbro på Sydstranden skal annulleres eller ej.

Det ansøgte broprojekt ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Direktoratet skal blandt andet vurdere, om Liste T’s projekt kan påvirke udpegede dyre- og plantearter og endvidere det internationale naturbeskyttelsesområde som helhed.

Det kan ikke udelukkes, at der ved etablering af broen og den øgede forstyrrelse, som anvendelsen af broen medfører, vil kunne ske en negativ påvirkning af Natura 2000-området. Der skal ligeledes foretages vurdering af, om det ansøgte projekt kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter samt yngle- og rasteområder for fugle.

Kystdirektoratet vil med høj sandsynlighed lægge særlig vægt på broens størrelse, længde og kystnære placering i det åbne landskab.

Udover et læskur til de drøvtyggende får, som flittigt udfører naturpleje på strandengene, så er der ingen eksisterende anlæg eller bebyggelse i nærheden af det ansøgte, og der er dermed tale om et teknisk anlæg, der vil fremstå markant og fremmedartet i kystlandskabet. Broen vil følgelig kunne påvirke oplevelsen af kystlandskabet i negativ retning.

For enden af den 30 meter lange bade- og kajakbro vil vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande, hvilket ikke ligefrem er badeegnet. Broen har dermed formelt ikke funktion som en badebro – her er snarere tale om en ’soppebro’.

Det bliver interessant at se, om Kystdirektoratet meddeler afslag på etablering af broen eller ej. En dispensation fra direktoratet vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning i lignende sager langs Sydstrandens kyst.

Der følges op på affredningssagen, når Kystdirektoratets afgørelse foreligger.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’

Vierdiget-bro til behandling.

En omdiskuteret bro skal placeres ud for bebyggelsen ved Vierdiget. Kort: Danmarks Miljøportal.

Liste T og Dragør Kommunes administration vil etablere en 30 meter lang bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand, på trods af at kommunen har modtaget 32 skriftlige klager over projektet – men hvor mange naturbeskyttelsesforhold skal der egentlig til, før projektet stoppes af kommunalbestyrelsen?

Fredning ignoreres.

Broen skal bygges på den fredede Sydstrand i Amager Vildreservat, der er beliggende i Natura 2000-område.

kortet er broen markeret med rødt, og i de skraverede felter kan du se, hvor mange beskyttelsesforhold, der gør sig gældende i det naturskønne område, hvori bade- og kajakbroen skal placeres.

I lokalområdet er der otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen: Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde, Natura 2000-habitatområde, § 3-naturtyper, § 3-vandløb, Natur- og vildtreservat, Søbeskyttelse, Strandbeskyttelse og fredning af Kystområdet Sydamager.

Af lokalplanerne 43, 56 og 74 fremgår det ligeledes at fårefoldene, kanalerne, strandengene og strandbredden er fredet. Desuagtet ignoreres fredningsbestemmelsen af Dragør Kommune, Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening – sidstnævnte kaldes i folkemunde lidt spøgefuldt for ”Affredningsnævnet” og ”Danmarks Naturaffredningsforening”. Det er en tragikomisk og bekymrende tendens, som vi er vidner til.

Når kommunen fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af lokalområdet i samme moment.

Vierdigets natur.

Beliggenheden er, ud over Søvangs kyst, det smalleste og mest sårbare sted på hele Sydstrandens strækning. Projektets udførelse vil medføre en flaskehals, indeholdende uheldige menneskelige påvirkninger af strandengene og kystmiljøet ved Vierdiget.

Hver gang vi ikke respekterer de forskellige former for naturbeskyttelse, så gør vi det modsatte af ’beskyttelse’, og forringer dermed vilkårene for naturen og dens fremtid. Naturbeskyttelse er ikke noget staten foretager sig for sjovs skyld, men fordi der de pågældende steder findes natur, landskaber og vådområder, som er vigtige – ikke bare nu, men også i eftertiden.

En natur, der trives og udvikler sig i positiv retning, er afhængig af store sammenhængende arealer, for at kunne sprede sig. Det nytter ikke noget, at Dragør Kommune via salamimetoden bid for bid skærer stykker af vores kystlinje. Dragør har masser af badefaciliteter – der er ikke brug for endnu en bro i et naturområde.

Vierdiget-broen er et fremmedelement, placeret midt i vores værnede natur, der skaber forstyrrelse, ikke blot med sin tilstedeværelse, men også gennem den forstyrrelse anvendelsen af broen vil medføre, hvilket mere eller mindre vil kunne klippe naturen langs Sydstranden over i to.

Land- og vandaktiviteterne vil ikke gøre noget godt for naturområdet, som lokalpolitikerne og den kommunale forvaltning vel at mærke har ansvaret for at beskytte på vegne af alle dragørborgere i henhold til Kommuneplan 2022.

Tænk venligst over, at badevandet er varmest på den tid af året, hvor naturen skal formere sig. Vi skal måske til at værdsætte det, vi har til låns, og værne om kysten, dyrelivet og strandengene. Det er på alle parametre en ualmindelig dårlig idé at affrede og bebygge Sydstranden.

Kuriøs selvmodsigelse.

Under sagsbehandlingen af broprojektet skriver kommunens administration følgende i et referat den 7. september 2022:

“Det er administrationens vurdering, at de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser på kyststrækningen bør vægtes tungere end de rekreative og fritidsmæssige interesser, som er tilknyttet bade- og bådebroer, og at der ikke uden helt særlige omstændigheder, bør tillades nye broer på denne kyststrækning”.

Men administrationen vil jo netop tillade, at der etableres en bade- og kajakbro, som belaster og udfordrer lokalområdets dyreliv, planter og det fredede område som helhed.

Der eksisterer ingen ”helt særlige omstændigheder” i denne sag. Broprojektet er beklageligvis en fiks idé, der er fremkommet uden at tænke over, hvilke skadelige virkninger projektet vil få på naturområdet ved Vierdiget.

Klager behandles.

Torsdag den 2. februar 2023 skal kommunalbestyrelsen sagsbehandle 32 borgerklager over Liste T’s bade- og kajakbroprojekt ved Vierdiget. Efter fire års kommunal sagsbehandling er der hverken styr på finansiering eller vedligehold af den privatfinansierede bro, hvilket med al tydelighed viser, at projektet bør nedlægges nu.

Beskyttelsen af dyre- og plantelivet på Sydstrandens fredede kystlinje og strandenge affejes fuldstændig af kommunen, hvilket naturligvis ikke må ske, men det er ikke desto mindre de barske realiteter, der gør sig gældende.

Dragør Kommunes administration har på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager, hvilket er en juridisk fadæse og tillige en klokkeklar demokratisk falliterklæring fra kommunens side.

Nu hviler ansvaret på skuldrene af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer. Det bliver mildest talt nervepirrende at se, om politikerne vælger at trodse fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene og borgernes informative klager eller ej.

Vi kan hverken gøre fra eller til, men vi kan håbe på, at vinden blæser i fornuftens retning, og projektet stoppes.

Klik her og se kortet fra Danmarks Miljøportal i fuld størrelse

Klik her og se dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’

Klik her og se læserbreve i lokalavisen ’Dragør Nyt’

Klager over Vierdiget-bro.

Den røde prik viser det seneste forslag om placering af broen på Sydstranden.

Liste T har i årene 2019-2023 forsøgt at etablere en bade- og kajakbro på fredet strand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område. Det er heldigvis ikke lykkes endnu.

Behandling i byrådssal.

Først skulle Vierdiget-broen være 12 meter lang, derefter skulle den være 30 meter lang. Nu skal broen rykkes 50 meter mod vest til et nyt område, hvor der så skal pløjes en ny sti gennem den eksisterende vegetation på Sydstrandens fredede enge. Hvad bliver det næste?

Alene i indeværende måned har Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandlet brosagen 2 gange. Skatteborgerne betaler fortløbende for den bekostelige kommunale sagsbehandling, som tog sin begyndelse for 4 år siden. Forvaltningskarrusellen snurrer derudad uden ophør. Man er steget på, men man formår ikke at hoppe af.

Den 2. februar 2023 skal kommunalbestyrelsen endnu en gang behandle sagen om Liste T’s bade- og kajakbro. Dragør Kommune har modtaget 32 borgerklager over projektet.

Politikerne er i henhold til gældende lovgivning forpligtet til at genvurdere brosagen på baggrund af hver enkelt klage, men administrationen på Dragør Rådhus har på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager – dette er per definition en demokratisk og juridisk falliterklæring fra Dragør Kommunes side.

Borgernes kyndige lokalkendskab og informative gennemgang af broprojektets forventede påvirkninger af naturområdet kastes desværre på møddingen af kommunalt ansatte, som end ikke bor i Dragør, og i denne såvel som mange andre sager udviser graverende mangel på lokal indsigt og manglende forståelse for byens naturværdier.

Påstand uden belæg.

Administrationen hævder, at ”der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat”. Dette er decideret usandt. Aktindsigt viser, at klagerne netop påpeger de juridiske, naturmæssige og tekniske fejlvurderinger, som administrationen har begået i årevis. Brosagen er som følge heraf blevet behandlet af politikerne på et misvisende og uoplyst grundlag.

Liste T’s repræsentant og Venstres formand i Dragør har hvert sit bade- og kajakbroprojekt kørende med 750 meters afstand på Sydstranden, og partierne har dermed personlig interesse i nærværende brosags udfald, når den skal behandles i byrådssalen. Liste T og Venstre besidder tilsammen 5 ud af 15 mandater.

Oddsene er høje for, at et ukritisk flertal i kommunalbestyrelsen følger administrationens opfordring om at underkende borgernes klager – men sangen er ikke sunget til ende endnu.

Naturens stemme.

Naturen, dyrelivet og plantelivet kan af indlysende årsager ikke klage over kommunens og politikernes uigennemtænkte affredningsplaner – men nu har borgerne givet naturen på Sydstranden en stemme.

En lille klar stemme, som kommunen ganske vist nægter at lytte til, men som er meget betydningsfuld, når borgerne i fællesskab kæmper for de tilbageværende grønne områder i Dragør.

Hermed sendes en varm tak til de engagerede borgere, der har besværet sig med at skrive informative og saglige klager til den ignorante Dragør Kommune, som mod bedre vidende er ved at gøre skade på et lokalområde, der vel at mærke er beskyttet ved statslig fredning.

”Fredet” betyder fredet – også selvom nogle byggelystne politikere har fået en fiks idé, som de stædigt holder fast i.

Klik her og se referat af mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’ (11. januar 2023)

Klik her og se referat af mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’ (24. januar 2023)

Badebroernes eldorado.

Der er ualmindeligt mange bade- og kajakbroer langs Dragørs kyst.

Dragør Sydstrand er med galoperende fart ved at forvandle sig til en kopi af Whiskybæltets strandvej.

Naturen må vige.

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der gået sport i at få bygget en badebro lige foran ens eget hjem. Fredninger og Natura 2000-bestemmelser er ikke nogen hindring for Dragør Kommunes forvaltning og politikere.

Naturen skal bygges væk. Hellere i dag end i morgen. Pyt med beskyttelse af dyre- og plantelivet på Sydstrandens fredede kystlinje og strandenge. Det er meget sørgeligt at være vidne til.

Forvaltningskarrusellen.

Her til aften skulle Dragør Kommunes Klima-, By- og Erhvervsudvalg sagsbehandle 32 borgerklager over kommunens tilladelse til Liste T’s bade- og kajakbroprojekt ved Vierdiget. Dragør Kommunes forvaltning havde på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager. Men sådan skulle det heldigvis ikke gå.

Flemming Blønd (Sydamagerlisten) begærede sagen i kommunalbestyrelsen i henhold til Kommunestyrelseslovens § 23. Det vil i praksis sige, at sagen skal viderebehandles af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer, formentlig på førstkommende møde i januar måned.

Broprojektet har på mystisk vis snurret rundt i forvaltningskarrusellen i årene 2019-2023. Det er vist på høje tid at sætte en stopper for projektet, der efter 4 år hverken har styr på finansiering eller vedligeholdelsesplan.

Kedelig tendens.

Dragør Kommune har på ganske få år givet tilladelse til at opføre intet mindre end 4 badebroer på Sydstranden. En affredende og naturreducerende tendens, der skal bremses nu, inden politikerne skærer flere bidder af det unikke kystområde, som vi alle bør passe på i fællesskab.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den. Naturligvis.

Klik her og se referat af mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’

Bro, bro, brille!

Kommunen har modtaget klager over opførelsen af en 30 meter lang bro på stranden ved Vierdiget.

Klokken ringer elleve. Det er på tide, at foretage et realitetstjek af det meget omdiskuterede broprojekt.

Liste T har i årene 2019, 2020, 2021 og 2022 uden succes forsøgt at placere en bade- og kajakbro på Dragørs fredede Sydstrand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område. Farcen fortsætter i 2023.

Dragør Kommune har nu modtaget 32 skriftlige klager over projektet, og Liste T’s repræsentant har dagen inden juleaften skyndt sig at fjerne 2 stålrør fra et broskelet, der har været gravet ned i Sydstrandens sand.

Før og nu.

På direkte opfordring fra kommunens administration godkender Klima-, By- og Erhvervsudvalget 7. september 2022 ansøgningen om at anlægge en privatfinansieret bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand. Fagudvalget godkender samtidigt ansøgningen om, at broen flyttes cirka 50 meter i vestlig retning.

21. september 2022 modtager Dragør Kommune en formel indsigelse mod kommunens tilladelse til at opføre en bade- og kajakbro i Natura 2000-område. Der er ikke taget hensyn til at sikre værdierne knyttet til Sydstrandens fredede kystlandskab – herunder fauna og flora. Dragør Kommune bliver bedt om at stoppe projektet.

Kystdirektoratet modtager ligeledes en indsigelse mod broprojektet 28. september 2022. Det påpeges, at der ikke er konsekvensberegnet på belastningen af naturområdet fra hundredevis af lokale besøgende, Amarmino-vandrere, turister, hunde, trafik og bilparkering på den smalle Søndre Strandvej og dens stikvej ind til bebyggelsen på Vierdiget. Kystdirektoratet bedes stoppe projektet.

9. november 2022 registrerer Dragør Kommune 32 rettidigt modtagne klager over bade- og kajakbroprojektet.

I aften, 11. januar 2023, skal Klima-, By- og Erhvervsudvalgets 7 medlemmer, med formand Helle Barth (V) i spidsen, sagsbehandle borgernes klager over projektet.

Politikerne er forpligtet til at genvurdere brosagen på baggrund af hver enkelt klage – ikke blot at foretage en hurtig og uengageret gennemlæsning af ’hvidbogen’, der indeholder administrationens korte og simplificerede resume af klagerne.

På manipulerende vis forsøger administrationen at bilde fagudvalget ind, at ”der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat”.

Kommunens administration anbefaler politikerne, at de 32 klager underkendes af udvalget.

Ja, du læste rigtigt. Den lovpligtige klageperiode er gennemført – men administrationens intention er, at samtlige borgerklager fuldstændig ublu fejes af bordet. Man klør sig kraftigt i nakken.

Natur skal bygges væk.

Blot 750 meter fra broprojektet ved Vierdiget vil formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen (V), bygge en 1,5 meter høj og 39 meter lang bade- og kajakbro tæt på boligområdet Kålmarken ved ’Hundelegepladsen’. Den privatfinansierede bro skulle efter planen være opført ”senest i løbet af 2022”, men det er heldigvis ikke sket grundet finansieringsvanskeligheder.

Ud over bade- og kajakbroprojekterne ved Kålmarken og Vierdiget vil Helle Barth (V) i første kvartal af 2023 forsøge at placere 12 motionsbaser på Sydstrandens fredede strandenge. ’Sydstrandsprojektet’ er hendes sjette aktivitetsparkprojekt siden 2018, der skal placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Vi husker vel alle Eiks og Helles tys tys-projekt ’Copenhagen White Water Park’, der blev lukket ned af borgerne 6. marts 2019, efter at borgerne i et halvt år havde protesteret, demonstreret og ført bevis for, at der ikke skulle placeres en aktivitetspark med turbinedrevet kunstig flod 10-15 meter fra nærmeste naboer på 3 forskellige grønne lokationer i Dragør. Vandparkprojektet er dags dato en død sild – ingen andre kommuner vil have det støjende projekt og dets 25.000 årligt besøgende.

På Dragør Rådhus ser man desværre fredninger som et gevaldigt problem, da kommunen gerne vil affrede og bygge Sydstranden til med badebroer og motionsstationer, selvom mange borgere med rette mener, at det ødelægger vore grønne åndehuller og Dragørs særegenhed.

Når kommunen fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af områderne i samme moment.

Teknisk fejlvurdering.

Først skulle Vierdiget-broen være 12 meter lang, derefter skulle den være 30 meter lang – hvad bliver det næste? Nu skal broen rykkes 50 meter mod vest til et nyt område, hvor der skal pløjes en ny sti gennem den eksisterende vegetation på Sydstrandens fredede enge.

Det virker som om, at det ansøgte projekt blot er et strategisk brohoved, der skal bane vej for en forlængelse af broen, tilføjelse af en kajakplatform, etablering af nye gangstier osv.

Hvis badebroen bliver etableret, så kan Dragør Kommune og Liste T dog hurtigt konstatere, at for enden af broen vil vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande, hvilket ikke ligefrem er badeegnet. Skal badebroen så forlænges til 60, 90 eller 120 meter for at nå ud på dybere vand?

Er det overhovedet retvisende, at kalde projektet for en badebro? Dragør Kommune har givet tilladelse til et projekt, som indeholder beskrivelsen af en badebro på 30 meter, der vel at mærke når ud på meget lavt vand, og dermed formelt ikke har funktion som en badebro – her er snarere tale om en ’soppebro’.

Juridisk fejlvurdering.

Dragør Kommunes byplanlægger har udelukkende foretaget nabohøring af 2 grundejerforeninger i et tætbefolket område af Dragør, hvilket er en demokratisk og juridisk fejlvurdering af format. Det drejer sig henholdsvis om Grundejerforeningen Strandkanten og Grundejerforeningen Vierdiget.

Grundejerforeningen Strandkanten har 7. marts 2022 sagt tydeligt ”nej tak” til projektet i sit høringssvar til kommunen, hvilket Dragør Kommune pure har underkendt. Kommunen fortsætter derfor ufortrødent med Liste T’s broprojekt og den medfølgende affredning af Sydstranden, som folk med rette klager over.

Dragør Kommunes kommunaldirektør skriver 18. december 2021 til broansøgeren: ”Vi skal jo leve op til reglerne, selvom det i det store hele kan virke fjollet”. Dette viser med al tydelighed, hvilken usund forvaltningskultur og forhold til gældende lovgivning kommunens ledelse reelt har.

Der er i tillæg diverse andre kommunale handlinger i denne sag, som forvaltningen og ledelsen ikke har udført i overensstemmelse med gældende lovgivning for offentlige myndigheder. Eksempelvis er Forvaltningslovens og Offentlighedslovens forskrifter vanen tro bevidst blevet brudt af Dragør Kommune, hvilket tilsidesætter borgernes retsstilling og retssikkerhed.

Annullering af tilladelse.

Manglende lokalkendskab kombineret med teknisk og juridisk fejlvurdering er en rigtig dårlig cocktail, hvilket vi har oplevet mange gange før, når Dragør Kommunes administration, byplanlægger og politikere forsøger at placere sine uigennemtænkte og upopulære anlægsprojekter rundtomkring i byens naturområder.

Dragør Kommunes politikere bør annullere og trække sin tilladelse til bade- og kajakbroen tilbage, da bevillingen hviler på et misvisende og uoplyst grundlag.

Alarmklokken ringer, og det er ganske vist i ellevte time – men lad os nu sørge for, at en ueffen skrivebordsbeslutning ikke får naturforringende konsekvenser for Sydstranden, som vi alle holder af.

Klik her og se dagsorden for mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’