Høringssvar til parkering på Stejlepladsen.

Det er ikke populært, at kommunen vil bebygge stejlerækkerne.

Dragør Kommune har nu offentliggjort borgernes mange høringssvar til kommunens forslag om at udvide parkeringspladsen på Stejlepladsen ved Dragør Havn.

P-pladser ovenpå kulturarv.

Der er indkommet 58 høringssvar i alt. Hele 56 svar er kritiske over for udvidelse af Stejleparkeringen, 1 svar er neutralt og 1 er positivt.

Hertil kommer, at ét enkelt høringssvar støttes af 52 personer med deres skriftlige tilkendegivelser og tydelige ”nej tak” til kommunens idé.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal behandle sagen den 6. december 2023.

Klik her og se ’Borgernes høringssvar til udvidelse af Stejleparkeringen som erstatningsparkering for etablering af cykelbaner på Vestgrønningen’

Klik her og se ’Dagsorden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget’

Problemer i Hollænderhallen.

De ansatte flygter fra sportshallen grundet ledelsesproblemer.

Mistrivslen er høj blandt de kommunalt ansatte i Hollænderhallen, som har afleveret en fælles klage til Dragør Kommunes administration og politikere.

Klage ignoreres.

Men hverken borgmester Kenneth Gøtterup (C), direktionen, administrationen eller kommunalbestyrelsen har gidet handle på de mange påtalte problemer, hvilket er resulteret i at flere ansatte har opsagt deres job, er gået på tidlig efterløn eller er sygemeldt med stress.

På Dragør Rådhus forsøger man vanen tro at dysse sagen ned.

End ikke sikkerhedsproblemer i svømmehallen har fået de ansvarlige op af stolen – det er meget foruroligende.

Klik her og læs ’Ude på dybt vand’

Sydvestpynten oversvømmet igen.

Området ved Kongelunden og Sydvestpynten er atter ramt af store vandmængder.

For få uger siden stod huse under vand, strømmen var gået og der var opstigende kloakvand i folks hjem på Sydvestpynten.

Stormflod og skybrud.

I kølvandet på stormfloden den 20. oktober er boligområdet nu blevet ramt af et skybryd den 16. november.

Umiddelbart efter stormfloden valgte Dragør Kommune at stoppe for pumperne, der skulle lede vandet fra TAMU-centrets marker væk.

Stormfloden fra Køge Bugt, grundvandsstigningen, langvarig nedbør og skybruddet er i kombination en udfordring, der skaber gevaldige problemer i det lavtliggende område.

De berørte boligejeres grunde er nu atter oversvømmet, og TAMU’s store markarealer står stadig under vand, flere uger efter stormfloden.

Under skybruddet skriver kommunen:

”Vi opfordrer borgerne til at undgå at bruge vand i toilet, vaskemaskiner og lignende. Borgere kan hente sand og sække på Materielgården. Husk en skovl (…) På Sydvestpynten søger vi at begrænse vand fra marker i regnvandssystemet” (Dragør Kommune, 16. november 2023).

Jorden i området er fuldstændig vandmættet, og kloakker såvel som afvandingsgrøfter kan ikke følge med de massive vandmængder, der under skybruddet endnu en gang har fundet vej til haver og boliger.

Efterlysning af dige.

Sydvestpynten er det absolut mest udsatte område i Dragør, hvori boliger senest er blevet oversvømmet i 2017 og 2023. Boligområdet ligger desuden i ét af de ti udpegede risikoområder for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Oversvømmelserne giver indbyggerne på Sydvestpynten vedvarende vanskeligheder både personligt, familiemæssigt og økonomisk.

Grundejerne har i en lang årrække ønsket at få opført et dige på de gamle strandvolde samt en afvandingsgrøft bag diget, der kan bidrage til stormflods- og skybrudssikringen af lokalområdet.

Denne digeløsning kunne være igangsat for mange år siden, men processen forhales desværre – og nu ser vi endnu en gang resultatet af den fejlslagne politiske sagsbehandling, der indtil videre har stået på i flere årtier.

Selv kommunens egne advokater, Codex Advokater, støtter Sydvestpyntens beboeres digeforslag:

Grundejernes forslag til løsning fremstår som afgørende billigere end udviklingsplanens løsning, hvilket taler med betydelig vægt for denne løsning, idet COWI A/S vurderer, at grundejernes løsningsforslag i lighed med udviklingsplanens løsningsforslag kan bidrage til løsning af grundvands- og skybrudsproblematikker, ligesom den er teknisk sikker” (Codex Advokater P/S, 20. september 2022).

Der er blevet snakket nok i kommunalt regi, det er på høje tid at komme i gang med kystsikringen – de næste vinterstorme og skybrud er på vej ude i horisonten.

Tiltrængt kystbeskyttelse.

Man må håbe, at alvoren og følgevirkningerne af vandmasserne langt om længe er ved at gå op for de femten folkevalgte politikere i Dragør Byrådssal.

Oversvømmelsesskaderne på Sydvestpynten er meget håndgribelige og nemme at forholde sig til, og de kalder på umiddelbar politisk handling, fremfor fortsat passivitet.

Kongelundens Grundejerforening har derfor i begyndelsen af november måned i år skriftligt anmodet kommunalbestyrelsen om at gennemføre kystbeskyttelse på strækningen fra Søvangsdiget til Ullerupdiget.

Nu er det op til politikerne, om de vil handle i digesagen eller ej.

Klik her og se Codex Advokaters ’Screening af Teknisk notat – Supplerende løsninger på delstrækning 1, 4, 5 og 6’

Endestation for Sydstrandsprojekt.

Der skal placeres flere motionsredskaber på havnen ved Dragør Bådelaug.

Politikernes upopulære vision, om at anbringe tolv motionsposter på Sydstrandens fredede enge, gik i vasken i foråret 2023.

Tand for tunge.

Projektet er aldrig blevet navngivet af Dragør Kommune, men den uønskede aktivitetspark kaldes i folkemunde for ”Sydstrandsprojektet”.

På trods af at visionen finansieres af skatteborgerne, så har kommunen ført tys tys-projektet under radaren i årevis.

Lokalpolitikerne nægter til stadighed at oplyse borgerne om, hvem den egentlige ophavsmand til Sydstrandsprojektet er. Der er vel at mærke blevet spurgt utallige gange, men de folkevalgte holder fortsat tand for tunge. Det er meget tankevækkende – ingen vil tage ansvaret for projektet.

Grundet kraftig borgermodstand besluttede kommunens Økonomiudvalg modvilligt den 17. maj 2023, at projektet skulle rykkes væk fra de fredede strandenge og formindskes betragteligt i omfang.

Projektet havde nemlig akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne med lynets hast fjernede Sydstrandsprojektet fra dets oprindelige placering i og omkring Søvangsbakkerne.

Politikerne kastede dermed ansvaret tilbage til administrationen, for man ville egentlig bare gerne have, at projektet forsvandt, men helt så nemt skulle det ikke gå.

Efter otte måneders sagsbehandling ville kommunaldirektøren og administrationen stadigvæk ikke angive en ny placering af Sydstrandsprojektet, selvom borgerne blev ved med at spørge ind til, hvor kommunen så ville forsøge at opføre det omdiskuterede anlægsprojekt.

Forvaltningskarrusel.

I foråret 2023 foretog politikerne derfor en fummelfingret kovending, og ville nu pludselig flytte projektet væk fra strandengene og opstille ”supplerende motionsredskaber” på Dragør Havn i stedet.

Det var åbenbart mindre smerteligt end at erkende, at man var fremkommet med et tankeløst projekt, der burde være stoppet for længst – men som bekendt betragtes det som et svaghedstegn, at erkende egne ’politiske fejl’. Så er det bedre at holde fast i den gode gamle ’stædighed’ og fortsætte byggeplanerne.

Sagen er indtil videre blevet behandlet én gang i kommunalbestyrelsen, to gange i Økonomiudvalget og hele fire gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af tid og ressourcer.

Velkommen til forvaltningskarrusellen, der kører rundt og rundt i en uendelighed, med store omkostninger til følge.

Med Helle Barth (V) i spidsen vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget nu opstille fem supplerende motionsredskaber klos op ad Dragør Bådelaug på Færgevej 8, lige ved siden af ’Dragør Skatepark’, der er kommunens syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018.

Prisen for renovering af de eksisterende motionsredskaber samt levering og montering af de fem nye redskaber er 200.000 kr. Hertil kommer omkostningerne for administrationens og politikernes årelange sagsbehandling af Sydstrandsprojektet.

Med tanke på kommunens intensive sparerunder, så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter, som fortløbende sagsbehandles uden tidsregistrering og med vidt åben kommunekasse.

Pligtopgaver.

De folkevalgte taler hele tiden om vækst og ”udvikling”, men reelt set er lokalpolitikerne ved at ”afvikle”kernevelfærden og kommunen som helhed. Vi har ikke råd til flere håbløse projekter.

Dragør Kommune har gevaldige udfordringer med vidtfavnende PFAS- og pesticidforurening, mikroplast- og kemikalieforurening fra kunstgræsfodboldanlægget på Kirkevej, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring samt manglende vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, diger, afvandingsgrøfter, kloakker, institutioner, skoler, plejehjem, parkeringspladser, fortove, cykelstier, gangstier og veje.

Det viser sig, at Sydstrandsprojektet i lighed med dets mange uigennemtænkte og udskældte forgængere er og forbliver et komplet spild af tid og kommunale ressourcer – ikke desto mindre så kører forvaltningskarrusellen hovedkulds videre.

Rundt og rundt, uden omtanke for de mange afventende og ressourcekrævende pligtopgaver, som burde varetages med stor omhu af kommunalbestyrelsen, direktionen og administrationen på Dragør Rådhus.

Sydstrandsprojektet skal viderebehandles af Økonomiudvalget den 23. november og i kommunalbestyrelsen den 30. november.

Klik her og se placeringen af de fem motionsredskaber klos op ad Dragør Bådelaug

Skybrud på Sydvestpynten.

TAMU-centrets marker ligger på fjerde uge stadig under vand.

I kølvandet på stormfloden den 20. oktober 2023 er boligområdet ved Sydvestpynten blevet ramt af et skybrud den 16. november 2023.

Umiddelbart efter stormfloden valgte Dragør Kommune at stoppe for pumperne, der skulle lede vandet fra TAMU’s marker væk.

Jorden i området er nu fuldstændig vandmættet, og kloakker såvel som afvandingsgrøfter kan ikke følge med de massive vandmængder, der under gårsdagens skybrud endnu en gang fandt vej til haver og boliger.

Klik her og læs ’Boligområder på Sydamager hårdt ramt af oversvømmelser’