Lufthavn er ansvarlig for vandforurening i Dragør.

Dragørs drikkevandsboringer og vandløbet ’Hovedgrøften’ er forurenet af PFOS.

Københavns Lufthavne A/S har forurenet Dragør Kommunes vand og jord med PFOS, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i lufthavnen.

De foreløbige resultater viser indhold af PFOS/PFAS i vandboringer og vandløb. Flere boringer er blevet lukket ned, da de ikke overholdt grænseværdierne for giftige fluorholdige stoffer i drikkevandet.

Havvandet ved hele Dragørs kystlinje skal nu også undersøges grundigt.

Som en del af det forpligtende samarbejde er Tårnby Kommunes Miljøafdeling tilsynsførende myndighed på området.

Lufthavnen bør stå ved sit ansvar.

Københavns Lufthavne A/S støjforurener, luftforurener, jordforurener og vandforurener i Dragør.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Forhåbentlig vil den nye kommunalbestyrelse gøre op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte aktiviteter og udvidelse, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som Tårnby Kommune.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsens sagsbehandling

Klik her og læs referat af KB-mødet ’Beslutning – juridisk vurdering af PFAS-forurening’

Er Dragør Skatepark gratis?

Dragør Havn. Kommunen vil opføre ’Dragør Skatepark’ ovenpå den eksisterende skatebane i et delvist fredet område.

Langtfra alle synes det er en god idé med en larmende skatepark ved siden af lystsejlere, fiskeskure og beboere i den gamle by.

Men det synes Dragør Kommune, der som sædvanlig ikke har konsekvensberegnet på følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede anlæg.

Kommunen vælger derfor pure at ignorere, at den 750 m² store skatepark blandt andet møder modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By.

’Dragør Skatepark’ vil i sagens natur medføre spektakel og andre gener for naboerne.

Beboerforeningen støtter følgelig ikke en inddragelse af de fredede arealer til skateområde, hvilket Danmarks Naturfredningsforening også opponerer mod i et høringssvar til Dragør Kommune.

En nabokonflikt er etableret, allerede inden initiativtagerne har rejst én eneste krone til skateparken.

Bekostelig problemstilling i Tårnby Kommune.

I vor nabokommune har der i en årrække været gevaldige problemer med den 1.250 m² store ’Tårnby Skatepark’, hvori en gruppe unge har udvist utryghedsskabende adfærd og generet andre unge skatere og beboere ved Tårnby Bypark.

Københavns Politi og Tårnby Kommune har modtaget naboklager over larm og uorden, hvilket du kan læse mere om ved at klikke her:

Politiet efter talrige klager: Slut med støj og svineri i bypark’.

Amager Nærpoliti og SSP Tårnby er på den ressourcekrævende sag, og politiet har øget patruljeringen i området.

”Gratis” kommunalt skate-projekt i Dragør.

Initiativtagerne til ’Dragør Skatepark’ vil efter eget udsagn finansiere projektet med private midler såsom sponsorater, virksomhedsdonationer og fondsstøtte.

”Gratis” er noget et flertal i kommunalbestyrelsen ynder at høre.

Konservative, Liste T, Socialdemokratiet og Venstre støtter derfor op om projektet og betegner det som værende ”fedt”.

Hermed kan Dragør Kommune fortsætte den usande fortælling om de ”gratis” projekter, som ikke eksisterer i den virkelige verden.

Ansvar, byggesagsbehandling og vedligeholdelse.

Realiteterne er, at initiativtagerne overdrager ’Dragør Skatepark’ og ansvaret til Dragør Kommune, i samme moment som skateparken er færdigbygget.

Dragør Kommune skal selv stå for al fremtidig afhentning af vindblæst affald, rengøring af toiletbygning, udbedring af hærværk, afrensning af graffiti samt løbende vedligeholdelse af ramperne, belægningen og baneanlægget som helhed.

Det er absolut ikke gratis, og det er kommunens årelange sagsbehandling af projekt ’Dragør Skatepark’ heller ikke – men det er ikke desto mindre det, man ihærdigt forsøger at bilde skatteborgerne ind.

Projektet er lokalplanspligtigt, og der vil blive anvendt kommunale midler på at miljøvurdering, lokalplan og borgerhøring udarbejdes og foretages.

Der vil tillige være udgifter forbundet med en teknisk gennemgang af projektet, som ifølge administrationen skønnes at kunne holdes indenfor driftsbudgettet. Hermed tages tid og midler fra andre forsømte opgaver rundtomkring i kommunen.

Fredningsnævnet stiller vilkår om, at ”Dragør Kommune reetablerer arealet som græsareal, hvis aktiviteten i form af skateboard-bane på et senere tidspunkt måtte blive indstillet”. En udgift som ligeledes påhviler kommunen som grundejer.

Hertil kommer at Dragør Kommune vederlagsfrit stiller et fredet, kystnært og offentligt tilgængeligt areal til disposition for projektgruppen ’Dragør Skatepark’ og deres nichesport.

På nuværende tidspunkt diskuterer kommunalbestyrelsens medlemmer, hvorvidt skatebanen skal graves ned eller ej.

Løftet om fondsmidler.

Dragør Kommunes talrige besparelser og efterslæb på anlægsområdet er gemt langt væk i baghovedet på et flertal af lokalpolitikere, der atter lader sig dupere af løftet om eventuelle fondsmidler.

Nøjagtig det samme skete i sagerne om aktivitetsparkerne: ’Copenhagen White Water Park’, ’Danmarks største Outdoorcenter’, ’Hollænderparken’, ’Aktivitetspark og boligkvarter på Engvej’ og ’Afgangshallen’.

Den politiske og forvaltningsmæssige fornuft sættes atter ud af spil på Dragør Rådhus.

Der er meget få ting i denne verden, som er gratis – men der kommer med garanti en verdslig regning til Dragør Kommune under og efter skateparkens opførelse.

’Foreningen for Dragør Skatepark’ vurderer, at hele skateparken kan opføres på 2-3 måneder for 1.350.000 kr. inklusive moms.

Interessant bliver det dog at se, om den private aktør formår at rejse fondsmidler til deres projekt, som umiddelbart ikke har lokal opbakning fra naboerne i den gamle by.

Klik her og se kommunalbestyrelsens sagsbehandling af ’Dragør Skatepark’

Klik her og læs Dragør Kommunes beskrivelse af ’Dragør Skatepark’

Klik her og læs ’Samlet Høringssvar – Indledende høring af ansøgning om udvidelse af Skaterpark på Dragør Havn’

Er havmiljøet i Køge Bugt 60.000 kr. værd?

Nej, ikke for Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup (C), 1. viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A) og 2. viceborgmester Helle Barth (V).

Matroserne melder til dæktjeneste.

I foråret sagde Dragør ”nej tak” til dumpning af slam fra Lynetteholm-byggeriet og ville tilslutte sig de andre 7 kystkommuner i ’Alliancen’. Dette blev foranlediget af, at borgerne siden oktober 2021 havde hjulpet den passive kommunalbestyrelse med venlige skub i ryggen, så Dragør Kommune kunne deltage aktivt i Køge Bugt-samarbejdet.

I slutningen af marts 2022 vedtog Dragør Kommunes 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer enstemmigt, at man ville samarbejde med kommunerne Køge, Stevns, Solrød, Vallensbæk, Greve, Ishøj, Brøndby og vore svenske naboer for at modvirke dumpningen af 2.000.000- 2.500.000 m³ slam i Køge Bugt og fremadrettet værne om biodiversiteten under havoverfladen.

Bedre sent end aldrig, som man siger efter et halvt års ventetid, og politikerne høstede roser fra borgerne.

Her til aften vendte borgmesteren dog 180 grader.

Vandpiben har fået en anden lyd.

Forkvinde for Klima-, By- og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) foreslog under aftenens møde i kommunalbestyrelsen, at ”Dragør ikke tiltræder kommissoriet”.

For stemte: 11 – Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

Imod stemte: 4 – Liste T og Sydamagerlisten.

Hermed fravælger Dragør Kommune at indgå i ’Alliancen’.

Dragør Kommunes administration oplyser, at de deltagende kommuner i ’Alliancen’ hver især har bidraget med 60.000 kr. til arbejdet for havmiljøet.

Administrationen tilføjer: ”Hvis Dragør Kommune ønsker at tiltræde samarbejdet må det forventes, at vi også skal bidrage med 60.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil”.

Integriteten kastes over bord.

Væk var integriteten og de mange højtsvungne løfter fra borgmester Kenneth Gøtterup (C):

“I slutningen af 2021 dannede et antal kommuner i Køgebugt et fællesskab, fordi de var bekymret for vandmiljøet i Køgebugt, blandt andet med udgangspunkt i klapningen eller dumpningen fra byggeriet på Lynetteholmene. Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for, at vi nu som kommune tilslutter os gruppen, så vi sammen kan støtte op om at få sat fokus på miljøet i Køgebugt og det sydlige Øresund. Jeg ser frem til, at Dragør deltager aktivt i dette samarbejde” (Nyt fra borgmesterkontoret, Dragør Nyt, 27. april 2022).

”Vi vil som kommune gerne sende et klart signal. Vi er ligesom de andre kommuner bekymrede for vandmiljøet i hele Køge Bugt. Derfor vil vi gerne tilslutte os alliancen og afventer nu, om vi officielt kan komme med” (Har fået nok: Endnu en kommune med i alliance mod Lynetteholm, TV 2 Lorry, 28. april 2022).

Grønne lanterner i tågen.

Politikernes munde siger én ting – deres hænder gør noget andet.

Kenneth Gøtterup (C) proklamerer, at Dragør er ”omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om”.

Nicolaj Bertel Riber (A) hævder, at han er trukket i den ”grønne førertrøje”.

Helle Barth (V) påstår, at ”klima og naturbeskyttelse er et hjertebarn” for hende.

Vurder selv troværdigheden ved at se sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen:

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Drøftelse – vandmiljø i Køge Bugt’

Klik her og læs ’Alliancen: Kommissorium for samarbejde mellem Køge Bugt-kommuner om havmiljøet i Køge Bugt’

Bydelsparken bevares – alle gode gange 3.

Nicolaj Bertel Riber, Peter Læssøe og Helle Barth vil sælge hele eller dele af Bydelsparken.

Nicolaj Bertel Riber (A) hævder med den ene hånd, at Socialdemokratiet er trukket i den ”grønne førertrøje”, og med den anden hånd vil han sælge og bebygge borgernes grønne frirum på Engvej.

Socialdemokratiet (A), Liste T (T) og Venstre (V) fortsætter, på trods af årelang borgermodstand, sine planer om at opføre boliger og en aktivitetspark i Bydelsparken på Engvej.

Byggeprojektet trækkes i land.

I begyndelsen af maj måned faldt ATV dog endelig til patten og foreslog, at sagen om byggeri i Bydelsparken skulle bringes til ophør:

”A+T+V foreslår, at sagen om byggeri på Engvejsarealet stoppes”.

Forslaget er efterfølgende taget op på møderne i:

1) Klima-, By- og Erhvervsudvalget (11. maj 2022).

2) Økonomiudvalget (19. maj 2022).

3) Kommunalbestyrelsen (2. juni 2022).

Tredje tur i karrusellen.

Her til aften er Engvejsagen endnu en gang behandlet på kommunalbestyrelsesmødet.

ATV’s upopulære vision om et boligkvarter på 4.500 m² skulle ifølge projektforslaget rumme 4 ungdomsboliger, 10 familieboliger og 14 seniorboliger med tilhørende stikveje og såkaldt ”grønne parkeringspladser”.

Ydermere skulle der opføres en larmende aktivitetspark 15 meter fra nuværende naboer og klos op ad de 28 planlagte boliger. Man klør sig i nakken.

De 28 planlagte boliger ville være støjbelastet fra første færd, hvilket viser hvor tankeløst, uprofessionelt og omkostningstungt det politiske og forvaltningsmæssige arbejde er i Dragør Kommune.

Socialdemokratiets grønne førertrøje.

Nicolaj Bertel Riber (A) og Helle Barth (V) fremsatte under aftenens kommunalbestyrelsesmøde et nyt forslag om at boligudvikle 6.000 m² med blandede ejerformer i hjertet af Bydelsparken.

Hermed skulle der med et trylleslag snuppes yderligere 1.500 m² af Bydelsparken, set i forhold til det oprindelige projektforslag, hvori boligbyggeriet efter planerne skulle anlægges på 4.500 m².

Socialdemokratiets ”grønne førertrøje” er ret beset en betongrå T-shirt.

Det Konservative Folkeparti (C), Liste T (T) og Sydamagerlisten (L) var imod forslaget.

Socialdemokratiet og Venstre blev nedstemt i Dragør Byrådssal.

Tredje gang er åbenbart lykkens gang – Engvejsagen er nu definitivt afsluttet.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet (2. juni 2022)

Klik her og læs referat af KB-mødet ’Engvejsarealet – trafikanalyse og plannotat for boligudvikling’ (2. juni 2022)

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet – behandling af procedurefejl (30. juni 2022)

Klik her og læs referat af KB-mødet – behandling af procedurefejl ’Engvejsarealet – trafikanalyse og plannotat for boligudvikling’ (30. juni 2022)

Affredning af 2 områder i Dragør.

Kommunen vil affrede områderne ved spejderhytten i det gamle Anlæg og skaterbanen på Dragør Havn.

Omtrent 5% af Danmarks samlede landareal er fredet – hensigten er at beskytte områderne.

På Dragør Rådhus ser man ikke desto mindre fredninger som et gevaldigt problem, da kommunen gerne vil bygge alt til med boliger og aktivitetsparker, selvom mange indbyggere mener, at det vil ødelægge byens grønne åndehuller og Dragørs særegenhed.

Ifølge Dragør Kommunes planer skal der nu bygges et friluftshus og aktivitetscenter på Engvej samt en skatepark på Færgevej.

Når man fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af områderne i samme moment.

Naboerne siger pænt nej tak.

På trods af naboernes krystalklare nej tak til projekterne ’Blushøj spejder- & friluftshus’ på Engvej og ’Dragør Skatepark’ på Færgevej, så fortsætter politikerne og direktionen i Dragør Kommune ufortrødent – det er nu resulteret i affredning af de 2 områder.

Fredningsnævnet ophæver fredninger.

Dragør Kommune har, på vegne af ’Blushøjspejderne’, søgt Fredningsnævnet om affredning:

Klik her og se Fredningsnævnets afgørelse angående projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’

Dragør Kommunes byplanlægger Cecil Lundme Olausson har i november 2021, på vegne af ’Dragør Skatepark’, søgt Fredningsnævnet om dispensation fra den tinglyste fredningsdeklaration:

Klik her og se Fredningsnævnets afgørelse vedrørende projekt ’Dragør Skatepark’