Aktivitetscenter anlægges i fredet område.

Spejderhytten ved gravhøjen Blushøj skal erstattes af et aktivitetscenter.

Dragør Kommune vil fjerne Blushøj Spejderhytte og bygge et friluftshus og aktivitetscenter på den fredede grund, der er beliggende på Engvej 3 i ’Anlægget’.

I 1887 påbegyndte foreningen Dragørs Fremme beplantningen af ’Anlægget’, da kommunen skænkede 5 hektar land til plantning af træer og andre anlægsopgaver i det kommende parkanlæg.

’Anlægget’ ligger i dag som en grøn kile fra Kirkevej til Engvej.

Storstilet byggeprojekt til 8 millioner er ikke ”gratis” for borgerne.

4 aktivitetsområder, 20 redskabsskur og 140 aktivitetshus skal etableres. Illustration: Pettersson Arkitekter.

Grundlæggeren af det hedengangne Copenhagen White Water Park-projekt, Jakob Færch, er ansat som udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, der støtter projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’ i Dragør.

Den anslåede anlægssum lyder på 8.000.000 kr., som endnu ikke er rejst af projektlederen Christina Laugesen.

Jesper Horn Larsen, chef for Dragør Kommunes Center for Plan, Teknik og Erhverv, hævder at der ikke er brugt nogen form for kommunale midler på projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’.

Hermed påstår centerchefen, at projektet har kostet skatteborgerne 0 kr.

Dette er ikke korrekt.

Fællesnævneren for projekterne ‘Copenhagen White Water Park’, ‘Danmarks største Outdoorcenter’, ‘Hollænderparken’, ‘Afgangshallen’, ‘Aktivitetspark og boligkvarter på Engvej’ samt ‘Blushøj spejder- & friluftshus’ er, at de er meget tids- og ressourcekrævende for kommunen – der bruges dermed per definition enorme mængder kommunale midler på projekterne.

Sideløbende misligholdes kommunale ejendomme, bygninger, skoler, institutioner, fortove, stier og veje i hele Dragør – fra Nordstranden til Sydvestpynten.

I forbindelse med ’Blushøj spejder- & friluftshus’ erklærer Dragør Kommune, at der ikke er udarbejdet et kommunalt budget.

Der forefindes heller ikke et kommunalt regnskab for projektet, som vel at mærke er blevet sagsbehandlet af kommunen i årrækken 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Herunder er der i 2021 og 2022 anvendt ekstra konsulentbistand til projektet på Engvej.

Dragør Kommune fortsætter den usande fortælling om de ”gratis” projekter.

I direkte modstrid med postulatet om, at projekt ‘Blushøj spejder- & friluftshus’ koster skatteborgerne 0 kr., så har kommunalbestyrelsen dags dato godkendt, at der overføres et ”tilskud til opførelse af ny spejderhytte” lydende på 400.000 kr. Beløbet overføres fra posten ’Andre kulturelle opgaver’.

Løftet om eventuelle fondsmidler sætter atter den politiske og forvaltningsmæssige fornuft ud af spil på Dragør Rådhus.

Naboernes indvendinger mod projektet.

Unge og ældre bruger ’Anlægget’ til gåture og afslappende rekreative formål.

Der er fra en række naboers side udtrykt bekymring over projektet størrelse, støj, manglende hensyntagen til dyrelivet, forøgelse af gener fra bålpladsen, brandfare i forbindelse med uslukkede bål og negativ påvirkning af de trafikale forhold.

Brugstiden af parkområdet stiger estimeret fra 2 til 12 timer per dag, foruden andre begivenheder såsom arrangementer, fester og overnatninger.

Naboerne har også påpeget at Blushøjspejdernes, Wiedergårdens Aktivitetscenters og Dragør Skoles aktiviteter vil beslaglægge ’Anlægget’ og dermed vanskeliggøre andres brug af det grønne område.

Det må forventes, at med flere spejdere og en forøget mængde aktiviteter i skoven, så vil der opstå en stor nedslidning af det forholdsvis lille skovareal.

Naboernes indsigelser tilsidesættes vanen tro af kommunen. I årevis har Dragør Kommunes direktion, forvaltning og størstedelen af kommunalbestyrelsens medlemmer med al tydelighed vist, at de er fuldstændig ligeglade med naboer, natur og dyreliv.

Længere nede ad Engvej vil Socialdemokratiet, Liste T og Venstre sælge og bebygge Bydelsparken, på trods af kraftig borgermodstand og dragørhistoriens næststørste underskriftindsamling ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’, som har rundet 1.150 underskrifter indtil videre.

Boligkvarteret på 4.500 m² i hjertet af Bydelsparken skal rumme 4 ungdomsboliger, 10 familieboliger og 14 seniorboliger med tilhørende stikveje, ”grønne” parkeringspladser, fælleshus, skralderum osv.

Dragør Kommune vil sågar placere en støjende aktivitetspark klos op ad boligerne.

Man klør sig i nakken.

Affredning af parkområdet.

Gravhøjen Blushøj. Det offentligt tilgængelige parkområde ’Anlægget’ blev etableret i 1887 og fredet i 1976 for at sikre områdets friholdelse for bygninger.

Projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’ skal bygges på fredet grund.

Grunden er en del af den grønne kile, der begynder ved hovedfærdselsåren Kirkevej og består af Dragør Kirkegård, Blushøj, det gamle og nye ’Anlæg’ samt Bydelsparken.

Overraskende nok blev grunden affredet i marts 2021 ved Retten i Hillerød for at give mulighed for projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’.

Fredningsnævnet for København samt menigt bestyrelsesmedlem i Venstres dragørafdeling, Jan Baeré, deltog i afgørelsen.

Projektet er en væsentlig ændring i forhold til den oprindelige fredning, der har til formål at opretholde arealet som en offentlig park til gavn for alle – og det er derfor en ganske overraskende afgørelse, som er truffet af Retten i Hillerød.

Fredningsdeklarationen fra 1976 foreskriver:

”Dragør Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park. Der må ikke på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parken formål (…) I overensstemmelse med arealernes fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses”.

Lokale og Anlægsfonden bruger naturen som salgsargument.

Visualisering af friluftshuset på Engvej. Illustration: Lokale og Anlægsfonden.

På papiret fremstiller Blushøjspejderne, i fællesskab med Lokale og Anlægsfonden, projektet som værende mere grønt og miljøvenligt, end det reelt er.

Papir er taknemmeligt og naturskønne computertegninger ligeså.

Realiteterne er, at for at gøre plads til det omfattende projekt skal der fældes og beskæres træer, nedrives spejderhytte, byggemodnes, anlægges stenmelstier/grusstier, etableres LED-belysning, bålsted, siddepladser, 4 aktivitetsområder, udekøkken, 20 m² aktivitetsboks/redskabsskur og 140 m² aktivitetshus på den affredede grund.

Hertil kommer skilte, renovationsbeholdere, 15 cykelparkeringspladser og 1 handicapparkeringsplads ved Engvej.

Dragør Kommune etablerer ikke yderligere parkeringspladser på Engvej, da kommunen ikke forventer, at ”medlemstallet og foreningens aktivitetsniveau forøges i forbindelse med etableringen af den nye bygning”.

Sidstnævnte er selvmodsigende og meget usandsynligt.

Naturligvis kommer der mange besøgende til stedet, det er selve målsætningen med friluftshuset.

Flere organiserede og uorganiserede brugere vil benytte faciliteterne, hvilket påvirker nærtliggende beboelsesejendomme og lokalområdet som helhed.

Nærmeste naboer bor bogstaveligt talt lige på den anden side af hegnet.

Det sammenhængende grønne parkbånd.

Udviklingen af ’Anlægget’ går i den forkerte retning. Den grønne kile bebygges lystigt, hvilket ikke stemmer overens med foreningen Dragørs Fremmes vision for parkområdet.

Tiden vil vise, om aktivitetscentret ‘Blushøj spejder- & friluftshus’ kommer til at dominere området og tage ejerskab på det fælles rekreative areal, så andres brug af det grønne område vanskeliggøres.

Dragør Kommunes administration vil oprette en brugsaftale med Blushøjspejderne, der er uopsigelig i 50 år fra kommunens side. Blushøjspejderne kan 2 år før udløb rette henvendelse om en forlængelse af uopsigelighedsperioden.

Med de mange bebyggelser inde i parkområdet nærmer det sig efterhånden en tilsnigelse, at Dragør Kommune omtaler ’Anlægget’ og Bydelsparken som et ”sammenhængende grønt parkbånd”.

Intet er helligt i Dragør Kommune – end ikke fredede og offentlige parkområder.

Klik her for at læse Lokale og Anlægsfondens projektbeskrivelse: ’Gammelt spejderhus bliver til nyt mødested for både unge og gamle’