Dragør Kommune mørklægger Søvangsbakkesagen.

12 motionsstationer skal placeres på de fredede strandenge. Dragør News følger projektet nøje. Illustration: Dragør Kommune.

Facebookmediet Dragør News skriver:

Med en noget usædvanlig begrundelse, har Dragør Kommune valgt at mørklægge enhver form for aktindsigt i den verserende anlægssag omkring Søvangsbakkerne, hvor der i 2020-budgettet blev afsat flere hundredetusinde kroner til et større motions- og løbestisanlæg på Sydstranden.

I en tid hvor den daværende borgmester og hans politiske følgeskab havde adskillige voluminøse, ressourcetunge og miljøindgribende anlægsprojekter i proces. Projekter som kommunens borgerne i de fleste tilfælde fik skudt ned som rene luftspejlinger fra Platons Atlantis.

Anmodning om aktindsigt.

I den verserende anlægssag, der er en reminiscens fra den forrige kommunalbestyrelses storhedstid, og som Dragør News har fået kendskab til, har en dragørborger anmodet om aktindsigt i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen. Her står der blandt andet i Offentlighedslovens § 7:

”1) Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 2) Indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter”.

I brev af 21. august 2022 anmoder borgeren forvaltningen om aktindsigt i al form for kommunikation mellem direktion, forvaltning, kommunalbestyrelse, borgmestre, Fredningsnævn, Naturstyrelse, borgerhøringer, e-mails, referater, projektskitser, præsentationer m.v.

Kort sagt i alt kommunikationsmateriale på kryds og tværs i ’systemet’, denne sag vedrørende fra 2019 til 2022.

Afslag på anmodning om aktindsigt.

I brev af 30. august 2022 meddeler kommunens forvaltning borgeren afslag på sin anmodning om aktindsigt. Begrundelsen er sammenfattende, at der IKKE er foretaget nogen form for korrespondance mellem de anførte afdelinger i forvaltningen, kommunalbestyrelsen, borgmestre, nævn og styrelser. Ligesom der ikke foreligger skriftlige notater, referater, skitser eller lignende denne sag vedrørende. Med afslaget er vedlagt en kopi af den samlede øvrige budgetvedtagelse fra 2019, vedrørende budget 2020-2023.

Et svar som borgeren ikke har ladet sig affinde med og har derfor nu, via den kommunale kommandovej, klaget til Ankestyrelsen over kommunens afvisning – og ikke mindst begrundelsen herfor.

Hvad foregår der på rådhuset?

For redaktionen på Dragør News forekommer det udfordrende at stå tilbage med en tro på, at forvaltningens svar på afslag i den konkrete sag nu også er er helt retvisende. Flere spørgsmål trænger sig gevaldigt på.

Kan det eksempelvis være rigtigt, at direktionen/forvaltningen end ikke har noteret sig, hvem der har fremsat og står bag forslaget til anlægsprojektet?

Hvilken politiker, parti, forvaltningsenhed eller andre er forslagsstiller til projektet, der efterfølgende har nydt politisk godkendelse og forvaltningsmæssig fremme?

Og kan det være rigtigt, at kommunens forvaltning og det politiske niveau gennem de forløbne år, end ikke har foretaget nogen form for kommunikation in- eller eksternt vedrørende dette projekt, der nu er fremlagt relativt detaljeret for kommunalbestyrelsen med diverse skitser og overslag m.v. til bestyrelsens beslutning?

Gælder der særlige regler for Dragør?

Man bibringes let den opfattelse, at Dragør Kommunes forvaltning må have indført sine helt egne lovregler og fortolkning af, hvornår og hvordan man synes, at offentligheden bør have indsigt i, hvad man bruger sin tid og ressourcer til på Dragør Rådhus. Det afspejler i så fald ikke nogen sund og gangbar forvaltningskultur.

På Dragør News vil vi følge sagen løbende og håbe på at borgmesteren, kommunaldirektøren eller den ansvarlige udvalgsformand vil kunne redegøre nærmere for årsagen til forvaltningens afslag på aktindsigt. Vi afventer spændt en nærmere forklaring!

Klik her og se Dragør Kommunes plantegning af ’Søvangsbakkeprojektet’

Klik her og tilmeld dig den offentlige facebookgruppe ’Dragør News’ (3.400 medlemmer)