Projekter på fredet grund.

En omdiskuteret bade- og kajakbro forsøges placeret ved Vierdiget.

I disse dage arbejder et flertal i kommunalbestyrelsen på at realisere tre projekter, der alle skal etableres i fredede områder.

Man vil øjensynlig ikke lade områderne være i fred, selvom nogle fremadsynede mennesker har kæmpet for, at vi i fællesskab og på demokratisk vis kan passe på Dragørs natur, landskaber, planter, dyr og deres levesteder.

Bro ved Vierdiget.

Der skal etableres en 30 meter lang bade- og kajakbro på den fredede Dragør Sydstrand i det åbne kystlandskab, på trods af at kommunen har modtaget 32 skriftlige klager over ’Vierdiget-broen’.

Lokalområdet rummer intet mindre end otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen, og broen skal placeres i Amager Vildtreservat samt Natura 2000-område, hvilket borgerne har påtalt i sine klager.

Kommunalbestyrelsen og Kystdirektoratet har underkendt samtlige 32 borgerklager over projektet.

Friluftshus ved Blushøj.

I det gamle Anlæg på Engvej 3 skal der etableres et friluftshus og aktivitetscenter i den lille fredede byskov, på trods af at kommunen har modtaget et krystalklart og pænt ”nej tak” fra naboerne.

’Blushøj spejder- & friluftshus’ er blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i otte år indtil videre, men politikerne har åbenbart stadigvæk ikke i sinde, at lytte til naboernes velmenende input og vigtige lokalkendskab.

Skatepark ved havnen.

På Færgevej 14 skal ’Dragør Skatepark’ opføres på delvist fredet grund, på trods af at kommunen har modtaget indledende høringssvar, hvori blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Beboerforeningen for Dragør Gamle By på velargumenteret og udførlig vis har sagt ”nej tak” til projektet.

Skateparken er Dragør Kommunes syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018, og projektet er indtil videre blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i over to år, men man har endnu ikke konsekvensberegnet på følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede aktivitetsanlæg.

De indledende og kritiske høringssvar er gemt langt væk i baghovedet på et flertal af lokalpolitikere, der stadig ikke vil indse, at skateparken i sagens natur vil medføre spektakel og andre gener for fastboende naboer, såvel som overnattende lystsejlere.

Udemokratisk sagsbehandling.

Naboer og andre borgere er endnu en gang vidner til, at Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, direktion og administration udfører nabohøringer og klagerunder – for derefter fuldstændig ublu at affeje og underkende alle borgernes indsigelser imod de uigennemtænkte projekter, der skal bygges på fredet grund. Det er og bliver en juridisk og demokratisk fadæse, der fortsætter i en uendelighed.

Det er vel at mærke kun under helt særlige omstændigheder, at der kan dispenseres fra gældende fredninger i de tre omtalte områder. Her bør de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser vægtes tungere end de rekreative og fritidsmæssige interesser.

Der eksisterer dog ingen ’helt særlige omstændigheder’ for de tre projektforslag, men derimod ’sædvanlig udemokratisk sagsbehandling’, der udelukkende har til formål at tromle projekterne igennem for enhver pris.

Politikerne skær i naturen.

Hver gang lokalpolitikerne ikke respekterer de forskellige former for naturbeskyttelse, så gør de det modsatte af ’beskyttelse’, og forringer dermed vilkårene for naturen og dens fremtid.

Naturbeskyttelse er ikke noget staten foretager sig for sjovs skyld, men fordi der de pågældende steder findes natur, landskaber og vådområder, som er vigtige – ikke bare nu, men også i eftertiden. Det er på høje tid at vågne op, og være sig sit politiske ansvar bevidst.

I henhold til Kommuneplan 2022 har politikerne og den kommunale administration ansvaret for at beskytte de fredede områder på vegne af alle dragørborgere. Desværre udføres det stik modsatte i praksis.

Det nytter ikke noget, at de byggelystne politikere via salamimetoden bid for bid skærer stykker af de fredede områder, som jo netop er fredet for at forhindre uhensigtsmæssig menneskelig påvirkning.

Fredet betyder fredet.

Men forholder det sig således, at borgerne har nej-hatten på, og politikerne har ja-hatten på?

Svaret er nej, sådan forholder det sig ikke. Det er ganske enkelt, fordi der stadigvæk er nogle i vores lille by, der kerer sig om naboernes og naturens velbefindende. Her er megen lærdom og inspiration at hente for de folkevalgte.

Mon ikke der er et par medlemmer af kommunalbestyrelsen, der bliver lidt stramme i masken, hvis vi fylder Grushullerne og Batteriesbækken op med cement og anlægger en skatepark i nærheden af deres egne boliger?

Stop venligst affredningsturnéen, og åben øjnene for de fredede områders åbenlyse kvaliteter.