Dragør Industriby – hvem tager hånd om Køjevælen?

På Nordre Dragørvej ligger vandhullet Køjevælen.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at politikerne vil omringe Køjevælen med et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde i det nordlige Dragør.

Hvem tager egentlig hånd om Køjevælen? Er det mon politikerne, eller borgerne, der beskytter den?

Her er et miniportræt af det fredede vandhul og dets rige plante- og dyreliv.

Fuglekøje.

I flere hundrede år har vi kaldt den lille sø på Nordre Dragørvej for Køjevælen, som kommer af det gamle nederlandske ord ’kooi’, der kan betyde et bur, en fælde eller en ruse i kombination med det gammeldanske ord ’væl’, der betyder dam eller vandhul.

Men hvad er nu det for noget hokus pokus med en fælde? Jo, der har sandsynligvis været en snedigt anlagt dam med tilhørende vandkanaler overdækket med trådnet, hvor vildænder blev lokket til – og dermed indfanget for enden af kanalerne i en ruse.

De nederlandske bønder, der kom til Amager i 1500-tallet, havde Kong Christian II’s tilladelse til at foretage fuglefangst og ålefiskeri. Til gengæld skulle bønderne gøre Amager frugtbar, så de kunne levere madvarer til de københavnske indbyggere – noget for noget, som man siger.

Landområde.

Der er ingen tvivl om, at Køjevælen har stor kulturhistorisk og naturmæssig værdi i Dragør, og den bør bevares og forsvares – også selvom Dragør Kommunes administration ikke altid er lige flittig til at sørge for den fornødne naturpleje i og omkring vandhullet.

Førhen ville politikerne meget gerne beskytte Køjevælen, som vi kan se her i Kommuneplanrevision 2013:

”Søen Køjevælen med omkransende beplantning skal bevares og beskyttes.” (Kommuneplanrevision 2013, Dragør Kommune, side 16 og 101).

Nu er Køjevælen blevet fjernet fuldstændigt i den forholdsvis nye Kommuneplan 2022, et digert værk på 202 sider, men vi kan dog se følgende om landområdet nord for Nordre Dragørvej:

”Jordbrugsareal øst for Ryvej. Generel anvendelse: Landområde. Fremtidig zonestatus: Landzone. Generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål, med mulighed for at udlægge hele eller dele af arealet til almene, ikke-bymæssige friluftsformål, herunder rekreative stier i byens randzone.” (Kommuneplan 2022, Dragør Kommune, side 198).

Politikernes planer om at bygge et højt og stort erhvervs- og industriområde, i agerlandet mellem Ryvej og Nordre Dragørvej, stemmer altså overhovedet ikke overens med kommuneplanens forskrifter.

Dyreliv.

Når politikerne, direktionen og administrationen på Dragør Rådhus intentionelt fjerner Køjevælen fra kommuneplanen, der er gældende de næste ti år, så sendes et tydeligt signal til lokalsamfundet om, at vandhullet og det åbne land ikke er noget, man vil beskytte og bevare – det skal helst bygges væk.

Det er her i landområdet lærkerne bor, harerne hopper og vildgæssene raster – og de levende læhegn mellem markerne er yndede opholdssteder for alskens småfugle, der søger føde og ly til sig selv og ungerne.

Køjevælen er nu til dags et velbesøgt vandhul, der bl.a. er hjemsted for gule åkander, frøer, flagermus, fugle, guldsmedelarver, snoge og tudser.

Heldigvis har vi at gøre med et ’§ 3-vandhul’, hvilket betyder, at Køjevælen hører under naturbeskyttelsesloven – det kan politikerne ganske vist forsøge at pille ved, men det bliver ualmindelig svært for dem.

Siden 1980 har alle de vildtlevende krybdyr og padder i og omkring vandhullet været fredet i henhold til Miljøministeriets ’Bekendtgørelse om fredning af krybdyr og padder’.

I Dragør har vi brug for vores få tilbageværende vandhuller, der er vigtige leve- og ynglesteder for en lang række planter og dyr – det er også her fuglene og pindsvinene finder vand i tørre perioder.

Beskyttelse.

Det er altså borgerne, der skal tage hånd om Køjevælen, da politikerne er fast besluttet på at svøbe hele området ind i asfalt, bygninger og godstransport i døgndrift.

Dragør Kommune har tankevækkende nok sendt sin grønvaskede erhvervsstrategi i høring frem til den 13. august 2024 med følgende ord:

”Vision: Dragør skal være den grønneste iværksætterkommune, hvor bæredygtighed er grobund for innovation og vækst, og hvor iværksætterånden næres fra barnsben.” (Martin Wood Pedersen og Mia Tang, Det Konservative Folkeparti, Dragør News, 8. maj 2024).

Vækst, vækst og atter vækst. Mig bekendt passer man ikke på vores fælles natur- og kulturarv ved at bygge et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde rundt om Køjevælen.

Det er absolut ikke bæredygtig og grøn ’udvikling’, men derimod ’afvikling’ af værdifuld agerjord, natur og de vilde dyrs opholdssteder.

Frit land.

Evigt ejes kun det tabte, som man siger – så lad os i fællesskab gøre en indsats for at modvirke politikernes umættelige byggelyst og vækstambitioner i landzonen.

Vi kan med fordel værne om Køjevælen og Dragørs åbne vidder, som vi alle holder af, for når landområderne først er blevet bebygget, så får vi dem ikke tilbage.

Det åbne land bør forblive åbent, til glæde for dyr såvel som mennesker – det er værd at kæmpe for.

Klik her og se erhvervs- og industriområdets ’Matrikelkort og ejerforhold’

Er Dragør Industriby grøn?

Projektet skal placeres mellem Nordre Dragørvej og Københavns Lufthavne A/S.

Politikerne påstår, at det planlagte 170.000 m² store erhvervs- og industriområde er ”grønt”.

Men er det nu også rigtigt? Eller udsættes borgerne blot for de sædvanlige politikertricks?

Grønvaskning.

Det findes ingen øvre grænse for, hvor mange positive tillægsord politikerne fyrer af, når de forsøger at placere endnu et miljøbelastende projekt klos op ad naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) hævder, at han vil begave borgerne med ”grønne”, ”bæredygtige” og ”miljørigtige” løsninger, når projektet skal føres ud i livet.

Ak, ja. Man skal godt nok høre meget, før ørerne bliver olivengrønne, og falder af.

Her konsekvensberegnes slet ikke på, at Dragør Industriby blandt andet vil medføre en markant forøgelse af fragtfly og lastbiler, der i døgndrift skal transportere gods til og fra erhvervsområdet.

Efter borgmesterkæden er landet på skuldrene af den konservative borgmester, så har piben vel at mærke fået en helt anden lyd end førhen.

Folkesundhed.

Selvsamme Gøtterup var for tyve år siden drivende kraft i at få lukket børnehaven Løvegården i Store Magleby.

Institutionen blev lukket, fordi børnenes helbred ifølge embedslægen blev påvirket af støjforureningen fra Københavns Lufthavne A/S indendørs såvel som udendørs.

Nu holder borgmesteren lystigt tale i nabokommunens lufthavn og udtaler: »Som nabo til lufthavnen, er jeg glad for den udvikling, lufthavnen er i gang med« – man har åbenbart et standpunkt, til man tager et nyt.

Det er naboerne, voksne såvel som børn i Dragør, der betaler prisen for, at lufthavnen i disse dage er ved at udvide til dobbelt kapacitet.

Men hvad siger dragørborgerne til borgmesterens ambitiøse industri- og erhvervseventyr på grænsen til lufthavnen? Er det overhovedet et projekt, der har sin berettigelse i vores lille by?

Borgermodstand.

Inden for de seneste par måneder er borgerne for alvor begyndt at røre på sig, og det er langtfra alle, der synes, det er en god idé, at blive belemret med politikernes megaprojekt på Nordre Dragørvej.

Der er ganske enkelt ikke behov for mere trafik, luftforurening og støj i boligområderne.

Den evige trang til ”udvikling” i Dragør bør vel ikke ske på bekostning af borgerne ude i lokalområderne, hvilket så småt er ved at gå op for nogle enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Grundet kraftig borgermodstand og kolde fødder i byrådssalen har kommunalbestyrelsen skubbet sagen tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget, der atter skal tage stilling til byggesagen den 14. august 2024.

CPH-romance.

Alt imens borgmesteren svæver rundt oppe i skyerne og plejer sin romance med lufthavnen, så holder vi andre heldigvis begge ben solidt plantet på jorden, og forholder os til Dragør Industribys fremtidige og uhensigtsmæssige påvirkninger af vores hjem, familier og lokalområder.

Tak, for endnu et påtvunget ”grønt” projekt fra Dragør Rådhus – men det bliver et kæmpestort ”nej tak” herfra.

Klik her og læs artiklen ’Eksperter advarer om udviklingsplaner for Københavns Lufthavn’

Dragør Industriby møder borgermodstand.

Projektet skal placeres i det åbne land mellem Ryvej og Nordre Dragørvej.

Borgmesteren og et flertal i kommunalbestyrelsen arbejder under voksende borgermodstand på at etablere et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde i den nordlige del af Dragør.

Trafikbelastning.

Tilføjelse af mere larm og forurening i boligområderne er det stik modsatte af, hvad borgerne efterspørger.

Der er ganske enkelt ikke brug for yderligere belastning af byens indbyggere, som i forvejen er hårdt ramt af støj- og partikelforurening fra bil- og flytrafik i flere lokalområder.

Projektet vil bl.a. medføre en forøgelse af lastbiler og fragtfly, der i døgndrift skal transportere gods til og fra ’Dragør Industriby’.

Mange borgere har med rette udtrykt sine bekymringer over megaprojektet og dets negative følgevirkninger for især Store Maglebys og Nordstrandens boligområder.

Det er på høje tid, at de folkevalgte politikere lytter efter, og tænker over, hvad de egentlig foretager sig?

Støj og møg.

Ejendomsselskabet Mileway, der er ejet af den udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone, har den 7. maj 2024 indleveret et projektforslag til Dragør Kommune om etableringen af en stor lager- og transportvirksomhed på Nordre Dragørvej.

Sagen er blevet hastebehandlet som en godkendelsessag i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024, Økonomiudvalget den 13. juni 2024 og kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Grundet gedigen borgermodstand og kolde fødder i byrådssalen skubbede flertallet i kommunalbestyrelsen sagen tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som atter skal sagsbehandle i august måned 2024.

Forud for mødet i kommunalbestyrelsen havde Liste T og Sydamagerlisten, som de eneste partier, offentligt taget afstand fra det miljøbelastende projekt.

Konservative, Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet holder dog stædigt fast i, at borgerne skal belemres med yderligere støj og møg i boligområderne – de byggelystne politikere hører som sædvanlig ikke efter, hvad borgerne siger. Et forhold, som man aldrig bør vænne sig til i et demokratisk samfund.

Ingen indsatser er dog forgæves. Så hermed sendes en varm tak ud til de borgere, der fortløbende bruger sine stemmer i debatten – bliv endelig ved.

Faktaløse borgere.

På de sociale medier, i flere lokale facebookgrupper og i lokalavisen Dragør Nyt hævder borgmester Kenneth Gøtterup (C) gentagne gange via sine borgmesterindlæg og kommentarer, at borgerne ikke holder sig til ”fakta” i sagen om kommunens planer om at anlægge et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde mellem lufthavnen og Nordre Dragørvej.

Dette er på trods af, at borgerne stringent holder sig til de dagsordner inklusive plantegninger og projektillustrationer, der er fremlagt for fagudvalgene og kommunalbestyrelsen.

Man bliver bare så træt i hovedet af, at politikerne konstant og hele tiden kaster uønskede projekter i hovedet på borgerne – for derefter at klandre borgerne for, at de sætter sig grundigt ind i sagerne.

Det er godt nok den omvendte verden, vi lever i. ’Dragør Industriby’ er blot endnu et trist eksempel på dette.

Det er påfaldende, at det altid er borgerne, der skal informere borgerne, om politikernes igangsatte projekter.

Nyt projektforslag.

Sideløbende med at borgmesteren kritiserer borgerne, så viser aktindsigt, at man på Dragør Rådhus har modtaget et revideret projektforslag fra ejendomsselskabet Mileway den 13. juni 2024.

Borgmesteren har personligt modtaget forslaget via e-mail den 14. juni 2024.

Et ”nyt arkitektforslag” fra Mileway, som borgmesteren ikke har nævnt på noget tidspunkt – hverken under kommunalbestyrelsesmødet (den 20. juni 2024), i sit nyhedsbrev (den 25. juni 2024) eller når han debatterer på de sociale medier.

Da borgmesteren bliver spurgt, om han vil dele det nye projektforslag med borgerne, svarer han:

”Dragør Kommunes administration har modtaget et revideret forslag. Det vil blive forelagt dagsordnen, når sagen skal genbehandles i august. Jeg har endnu ikke selv forholdt mig til det fremsendte, og materialet er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres som bilag til dagsordnen. I august. Jeg lægger ikke noget op før end at sagen, som kommer på i august, er udsendt.” (Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti, Facebook, DragørNyheder, den 27. juni 2024).

Hvis man vil vide mere, så skal man altså søge aktindsigt hos Dragør Kommune – alle borgere har ret til aktindsigt i sagen.

Søg aktindsigt.

Du kan skriftligt, mundligt eller via mail rette henvendelse til Center for Plan, Teknik og Erhverv, Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Plan og Teknik kontaktes på tlf. 3289 0320 eller via mail på pt@dragoer.dk

Du skal blot oplyse, at du gerne vil anmode om aktindsigt i kommunens planlagte erhvervs- og industriområde på Nordre Dragørvej.

Hvis det specifikt er Mileways nye projektforslag, som ønskes udleveret, så beder du om det.

God fornøjelse.

Klik her og se ’Aktindsigt i nuværende og tidligere sager på Dragør Rådhus’

Klik her og se ’Borgmesterens modtagelse af Mileways reviderede projektforslag’

Dragør Skatepark – hvem skriver hvad på rådhuset?

Den støjende skatepark skal placeres klos op ad Dragør Bådelaug og lystsejlere i Dragør Nyhavn.

Formanden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) er i gang med at placere sit syvende aktivitetsparkprojekt i Dragør siden 2018 – de foregående seks projekter er alle blevet lukket ned under kraftig borgermodstand.

Håbløst projekt.                             

Skateparken skifter navn hvert år: ’Dragør Skatepark 2021’, ’Dragør Skatepark 2022’, ’Dragør Skatepark 2023’ og senest ’Dragør Skatepark 2024’.

Gad vide, hvor lang tid kommunalbestyrelsen vil tillade, at administrationen og politikerne fortløbende forbruger enorme mængder af tid og ressourcer på projektet?

Forvaltningskarrusellen snurrer derudad, måske ender skatteborgerne med at betale for sagsbehandlingen af ’Dragør Skatepark 2030’ – før projektet definitivt lukkes ned.

Hvem skriver hvad?

Det er ikke nogen hemmelighed, at udvalgsformand Helle Barth med stort besvær læser op af præfabrikerede talemanuskripter, hver eneste gang der afholdes møder i kommunalbestyrelsen – møderne kan borgerne følge på Kommune TV.

Aktindsigt viser, at nu er man simpelthen gået skridtet videre på Dragør Rådhus, når man eksempelvis skal svare på henvendelser fra projektgruppen bag ’Dragør Skatepark’.

Direktør Pia Holm Nielsen pålægger byplanlægger Cecil Lundme Olausson at skrive et svar til initiativtagerne til ’Dragør Skatepark’, der så skal fremstå som om, at svaret kommer fra udvalgsformand Helle Barth.

Er du forvirret? Så se mere nedenfor.

Klik her og se direktør Pia Holm Nielsen henvendelse til byplanlægger Cecil Lundme Olausson

Klik her og se udvalgsformand Helle Barths svar til projektgruppen bag ’Dragør Skatepark’

Dragør Skatepark forsvarer sit projekt.

Den nuværende skatebane ved Dragør Havn er knap 200 m² stor.

I april 2021 stillede Det Konservative Folkeparti, med Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, forslag om at udvide skateområdet mellem Dragør Bådelaug, turistbusholdepladsen og Dragør Baadeværft.

Forsvarsposition.

Nu er det fire år gamle projekt atter kommet i modvind, men den frustrerede initiativtager til ’Dragør Skatepark’ forsvarer endnu en gang projektet, og deler generøst ud af skyld og skam.

Louise Seier Beier udtaler på de sociale medier:

”TIL INFO: Vi har allerede en lille skatebane af asfalt nede ved havnen på 200 m². En hyggelig placering for byens børn, børnefamilier og bedsteforældre. Den er blevet bygget af kommunen men desværre ikke vedligeholdt og nu står den afpillet hen!! Vi har tilbudt at søge fonde og renover banen og bruge det eksisterende vi kan på banen. Vi udvider den 2 gange, så vi får ca. 600 m². Det er absolut nærmest ingenting, se dog på banen dernede!!!! 

Det bliver en fin mindre bane der henviser til at børn på legepladsen kan lege på hjul netop der. Vi kalder den Dragør Skatepark – vi kunne også “mere korrekt” kalde den en mindre skatezone. Den har en værdi på ca. 1,3 mill. Dvs. prisen er holdt nede i forhold til Skateparker som i Tårnby der koster 8 mill. og Helsingør skatepark til 30 mill. der begge er i en helt anden skala.

Der er opnået tilsagn fra Fredningsnævnet og DGI til renovering af banen, med den begrundelse, at området ved haven skal benyttes til at forbedre fritidslivet før børn. Der er søgt fonde til netop dette projekt og de giver tilsagn til netop denne placering ved havnen. Det har taget 4 år for frivillige ildsjæle at nå her til.

Det vil sige man kan tage imod en håndsrækning til byens børn. Eller lad banen stå uberørt hen, til stor skuffelse for vores børn, unge og børnefamilier. Kommunen renover den ikke!!!!

Hermed fortæller I så også indirekte at det er okay at vi har et lege område ved havnen som ikke skal renoveres. 

Hvis nogle af borgerne nu også ønsker at bygge en stor dyr professionel skatepark ved Hollænderhallen. Så gør endelig det. Jo mere og bedre fritidsliv til byens børn jo bedre.” (Louise Seier Beier, Facebook, Vores Dragør, 24. juni 2024).

Ak, ja. Der findes øjensynlig ingen øvre grænse for, hvor mange skateparker, vi skal have i Dragør.

Louise Seier Beier ’glemmer’ meget belejligt at fortælle, at der for ganske få år siden blev etableret et nyt skate-anlæg i asfalt, beton og stål bagved Hollænderhallen i Store Magleby.

Lange udsigter.

Projektgruppen bag aktivitetsparken har planlagt at påbegynde byggeriet af det 645 m² store betonanlæg i foråret 2024 – men det kommer ikke til at ske.

Officielt er sommeren i gang nu, og lige om lidt går borgmesteren og kommunalbestyrelsen på halvanden måneds sommerferie.

Den eventuelle etablering af skateparken på Dragør Havn har meget lange udsigter.