Er havmiljøet i Køge Bugt 60.000 kr. værd?

Nej, ikke for Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup (C), 1. viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A) og 2. viceborgmester Helle Barth (V).

Matroserne melder til dæktjeneste.

I foråret sagde Dragør ”nej tak” til dumpning af slam fra Lynetteholm-byggeriet og ville tilslutte sig de andre 7 kystkommuner i ’Alliancen’. Dette blev foranlediget af, at borgerne siden oktober 2021 havde hjulpet den passive kommunalbestyrelse med venlige skub i ryggen, så Dragør Kommune kunne deltage aktivt i Køge Bugt-samarbejdet.

I slutningen af marts 2022 vedtog Dragør Kommunes 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer enstemmigt, at man ville samarbejde med kommunerne Køge, Stevns, Solrød, Vallensbæk, Greve, Ishøj, Brøndby og vore svenske naboer for at modvirke dumpningen af 2.000.000- 2.500.000 m3 slam i Køge Bugt og fremadrettet værne om biodiversiteten under havoverfladen.

Bedre sent end aldrig, som man siger efter et halvt års ventetid, og politikerne høstede roser fra borgerne.

Her til aften vendte borgmesteren dog 180 grader.

Vandpiben har fået en anden lyd.

Forkvinde for Klima-, By- og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) foreslog under aftenens møde i kommunalbestyrelsen, at ”Dragør ikke tiltræder kommissoriet”.

For stemte: 11 – Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

Imod stemte: 4 – Liste T og Sydamagerlisten.

Hermed fravælger Dragør Kommune at indgå i ’Alliancen’.

Dragør Kommunes administration oplyser, at de deltagende kommuner i ’Alliancen’ hver især har bidraget med 60.000 kr. til arbejdet for havmiljøet.

Administrationen tilføjer: ”Hvis Dragør Kommune ønsker at tiltræde samarbejdet må det forventes, at vi også skal bidrage med 60.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil”.

Integriteten kastes over bord.

Væk var integriteten og de mange højtsvungne løfter fra borgmester Kenneth Gøtterup (C):

“I slutningen af 2021 dannede et antal kommuner i Køgebugt et fællesskab, fordi de var bekymret for vandmiljøet i Køgebugt, blandt andet med udgangspunkt i klapningen eller dumpningen fra byggeriet på Lynetteholmene. Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for, at vi nu som kommune tilslutter os gruppen, så vi sammen kan støtte op om at få sat fokus på miljøet i Køgebugt og det sydlige Øresund. Jeg ser frem til, at Dragør deltager aktivt i dette samarbejde” (Nyt fra borgmesterkontoret, Dragør Nyt, 27. april 2022).

”Vi vil som kommune gerne sende et klart signal. Vi er ligesom de andre kommuner bekymrede for vandmiljøet i hele Køge Bugt. Derfor vil vi gerne tilslutte os alliancen og afventer nu, om vi officielt kan komme med” (Har fået nok: Endnu en kommune med i alliance mod Lynetteholm, TV 2 Lorry, 28. april 2022).

Grønne lanterner i tågen.

Politikernes munde siger én ting – deres hænder gør noget andet.

Kenneth Gøtterup (C) proklamerer, at Dragør er ”omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om”.

Nicolaj Bertel Riber (A) hævder, at han er trukket i den ”grønne førertrøje”.

Helle Barth (V) påstår, at ”klima og naturbeskyttelse er et hjertebarn” for hende.

Vurder selv troværdigheden ved at se sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen:

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Drøftelse – vandmiljø i Køge Bugt’

Klik her og læs ’Alliancen: Kommissorium for samarbejde mellem Køge Bugt-kommuner om havmiljøet i Køge Bugt’

Bydelsparken bevares – alle gode gange 3.

Nicolaj Bertel Riber, Peter Læssøe og Helle Barth vil sælge hele eller dele af Bydelsparken.

Nicolaj Bertel Riber (A) hævder med den ene hånd, at Socialdemokratiet er trukket i den ”grønne førertrøje”, og med den anden hånd vil han sælge og bebygge borgernes grønne frirum på Engvej.

Socialdemokratiet (A), Liste T (T) og Venstre (V) fortsætter, på trods af årelang borgermodstand, sine planer om at opføre boliger og en aktivitetspark i Bydelsparken på Engvej.

Byggeprojektet trækkes i land.

I begyndelsen af maj måned faldt ATV dog endelig til patten og foreslog, at sagen om byggeri i Bydelsparken skulle bringes til ophør:

”A+T+V foreslår, at sagen om byggeri på Engvejsarealet stoppes”.

Forslaget er efterfølgende taget op på møderne i:

1) Klima-, By- og Erhvervsudvalget (11. maj 2022).

2) Økonomiudvalget (19. maj 2022).

3) Kommunalbestyrelsen (2. juni 2022).

Tredje tur i karrusellen.

Her til aften er Engvejsagen endnu en gang behandlet på kommunalbestyrelsesmødet.

ATV’s upopulære vision om et boligkvarter på 4.500 m² skulle ifølge projektforslaget rumme 4 ungdomsboliger, 10 familieboliger og 14 seniorboliger med tilhørende stikveje og såkaldt ”grønne parkeringspladser”.

Ydermere skulle der opføres en larmende aktivitetspark 15 meter fra nuværende naboer og klos op ad de 28 planlagte boliger. Man klør sig i nakken.

De 28 planlagte boliger ville være støjbelastet fra første færd, hvilket viser hvor tankeløst, uprofessionelt og omkostningstungt det politiske og forvaltningsmæssige arbejde er i Dragør Kommune.

Socialdemokratiets grønne førertrøje.

Nicolaj Bertel Riber (A) og Helle Barth (V) fremsatte under aftenens kommunalbestyrelsesmøde et nyt forslag om at boligudvikle 6.000 m² med blandede ejerformer i hjertet af Bydelsparken.

Hermed skulle der med et trylleslag snuppes yderligere 1.500 m² af Bydelsparken, set i forhold til det oprindelige projektforslag, hvori boligbyggeriet efter planerne skulle anlægges på 4.500 m².

Socialdemokratiets ”grønne førertrøje” er ret beset en betongrå T-shirt.

Det Konservative Folkeparti (C), Liste T (T) og Sydamagerlisten (L) var imod forslaget.

Socialdemokratiet og Venstre blev nedstemt i Dragør Byrådssal.

Tredje gang er åbenbart lykkens gang – Engvejsagen er nu definitivt afsluttet.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

Klik her og læs referat af KB-mødet ’Engvejsarealet – trafikanalyse og plannotat for boligudvikling’

Affredning af 2 områder i Dragør.

Kommunen vil affrede områderne ved spejderhytten i det gamle Anlæg og skaterbanen på Dragør Havn.

Omtrent 5% af Danmarks samlede landareal er fredet – hensigten er at beskytte områderne.

På Dragør Rådhus ser man ikke desto mindre fredninger som et gevaldigt problem, da kommunen gerne vil bygge alt til med boliger og aktivitetsparker, selvom mange indbyggere mener, at det vil ødelægge byens grønne åndehuller og Dragørs særegenhed.

Ifølge Dragør Kommunes planer skal der nu bygges et friluftshus og aktivitetscenter på Engvej samt en skatepark på Færgevej.

Når man fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af områderne i samme moment.

Naboerne siger pænt nej tak.

På trods af naboernes krystalklare nej tak til projekterne ’Blushøj spejder- & friluftshus’ på Engvej og ’Dragør Skatepark’ på Færgevej, så fortsætter politikerne og direktionen i Dragør Kommune ufortrødent – det er nu resulteret i affredning af de 2 områder.

Fredningsnævnet ophæver fredninger.

Dragør Kommune har, på vegne af ’Blushøjspejderne’, søgt Fredningsnævnet om affredning:

Klik her og se Fredningsnævnets afgørelse angående projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’

Dragør Kommunes byplanlægger Cecil Lundme Olausson har i november 2021, på vegne af ’Dragør Skatepark’, søgt Fredningsnævnet om dispensation fra den tinglyste fredningsdeklaration:

Klik her og se Fredningsnævnets afgørelse vedrørende projekt ’Dragør Skatepark’

Bydelsparken bliver bevaret.

Engvej. Borgernes park på Sydstranden reddes fra politikernes udskældte byggeplaner.

Bedre sent end aldrig. Efter årelange borgerprotester har politikerne fra Venstre, Liste T og Socialdemokratiet endelig trukket deres vision om at bebygge Bydelsparken tilbage.

Beslutningen er truffet på aftenens Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmøde i Dragør Kommune.

Hermed stoppes planerne om at bygge boliger og en aktivitetspark i hjertet af det grønne åndehul.

Myreflittig borgermodstand.

Tak til ALLE, som har deltaget engageret i kampen for at bevare Bydelsparken til glæde for unge såvel som ældre i Dragør.

En særlig tak skal lyde til de 1.153 borgere, der deltager i underskriftindsamlingen ‘Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’:

www.llk.dk/uslddm

Varme tanker og ønsket om et glædeligt forår sendes hermed til medborgerne på strækningen Nordstranden til Sydvestpynten.

Klik her og se ’Referat af Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmødet (11. maj 2022)’

Klik her og se ’Referat af Økonomiudvalgsmødet (19. maj 2022)’

Klik her og se ‘Dagsorden for Kommunalbestyrelsesmødet (2. juni 2022)’

Kulturhus strandet på havnekajen.

Dragør Havn. Der skal ikke etableres et multifunktionelt kulturhus i det tidligere bådeværft fra 1912.

Den private arbejdsgruppe ’Kulturhus Dragør’ har siden 2019 villet placere et kulturhus på den hidtidige værftsgrund for foden af lodstårnet.

I 2020 modtog ’Kulturhus Dragør’ 50.000 kr. fra Dragør Kommune til udarbejdelse af fondssøgning, men det er ikke resulteret i nogen form for fondsstøtte til kulturhus-projektet.

Manglende redegørelse for finansieringen af projektet har medført en voksende undren over, hvorledes projektet egentlig skulle realiseres – og i særdeleshed hvor pengene skulle komme fra?

Hertil skal medregnes, at langtfra alle i Dragør er begejstrede for udformningen og placeringen af kulturhuset på havnen.

Efter 3 år har kommunalbestyrelsen trukket stikket.

Kulturhus-projekt nedlægges.

Den 1.300 m² store værftsgrund med 600 m² bygninger er bl.a. forurenet med kadmium, bly, opløsningsmidler samt olie- og benzinprodukter.

Under aftenens kommunalbestyrelsesmøde har et flertal bestående af Sydamagerlisten, Konservative, Venstre og Socialdemokratiet besluttet, at der nu skal foretages forhandlinger med alle partier om fremtidig anvendelse af det vestlige byggefelt og bådeværftsgrunden.

Samtidig stoppes planerne om at placere et kulturhus på havnen.

Liste T stemte, som de eneste, nej til at begynde nye forhandlinger om anvendelsen af værftsgrunden.

Kommunalbestyrelsen forventes ligeledes at tage stilling til, hvordan forureningen af grunden kan håndteres bedst muligt.

Ifølge Dragør Kommune skal jordforureningen enten indkapsles eller oprenses – sidstnævnte er den dyreste, men også den mest ansvarsbevidste løsning.

Kommunens administration har ikke undersøgt, hvad det koster at komme forureningen til livs.

Forhandlinger om fornyelse af havnen.

Der er ikke sket meget på havnen, siden færgedriften til Sverige ophørte i 1999 grundet Øresundsforbindelsens planlagte åbning i 2000.

Nu må vi håbe, at de politiske forhandlinger ikke ender i endnu en lang periode med stilstand, da mange borgere ønsker en fornyelse af havnen, der er blevet forbigået i over 20 år.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) indkalder til forhandlinger i maj måned 2022.

Klik her og læs Dragør Nyts artikel ’Nye forhandlinger om værftsgrund – Arbejdet med et kulturhus på den gamle værftsgrund på Dragør Havn stoppes’

Klik her og læs Flemming Blønds indlæg i Dragør Nyt ’Det lysner – En ny plan for havnen er på vej’

Klik her og se ’Referat af kommunalbestyrelsesmødet’