Dragørs borgere rammes af sparekniven.

Den mangelfulde økonomistyring i Dragør Kommune kommer til at ramme børn, ældre og alle ind i mellem.

Efter lang tid med advarsler mod den økonomiske deroute, som ikke er blevet taget alvorligt, så står det endelig klart, at borgerne kommer til at blive hårdt ramt af besparelser.

Der er allerede indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

Administrationen i Dragør Kommune er blevet nødt til at udfærdige et forslag til budgetbesparelser, som kommunalbestyrelsens 15 medlemmer har valgt at sende i offentlig høring.

Spareforslaget er 87 sider langt, og høringsfristen løber til og med den 13. marts 2020.

Lån og prestigeprojekter.

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti har med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) i spidsen ydermere optaget et lån på 20.000.000 kr., som efter sigende blot skal bruges til at polstre vores kommunekasse med – tiden vil vise om lånet derimod bruges til at dække et voksende hul i kassen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og 2. viceborgmester Peter Læssøe (T) forsætter ufortrødent arbejdet i deres sonderingsgruppe i fællesskab med den private aktør DGI.

Målet er at erhverve den tidligere asylgrund på Kalvebodvej 250, hvor sonderingsgruppen vil opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Dette er måske ikke det rette signal at sende til skatteborgerne, med tanke på at sparekniven skærer det meste af vores fælles lagkage væk.

Vi har prøvet det før. Det samme gjorde sig gældende i 2018-2019, hvor borgmesteren i samarbejde med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti skubbede prestigeprojektet CWWP rundt på 3 forskellige placeringer i Dragør – før projektet blev lukket ned én gang for alle.

Dengang gik det i særdeleshed ud over børneområdet.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti startede en økonomisk glidebane med budgetforliget den 4. oktober 2018.

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’

C advarer igen om Dragørs dårlige økonomi.

Dragør Kommune. Anlægsbudgettet er så langt nede, at vi ikke har midler til at vedligeholde vores veje og bygninger i tilstrækkelig grad. Det Konservative Folkeparti (C) udtrykker i spidskandidat Kenneth Gøtterups pressemeddelelse atter sin bekymring for den økonomiske situation i kommunen.

Det er ingen hemmelighed at Konservative har været bekymret for den økonomiske situation i Dragør. Måske naturligt, når man i sin grundlæggende livsopfattelse mener, at man ikke kan bruge mere end man tjener, at man skal svare en hver sit, og at man ikke skal låne til unødigt forbrug.

Vores politiske kolleger har trukket på smilebåndet og har nævnt, at vi blot er sortseende. Men nu rammer virkeligheden os.

Regnskab 2019.

Regnskab 2019 er skredet. Kr. 24,1 million i merforbrug. Af disse er ca. kr. 22 mio. varige udgifter. Det betyder, at der skal findes kr. 22 mio. i besparelser. Allerede ved sensommerens budgetforhandlinger vidste vi, at regnskabet ville have et merforbrug og igen i november måned blev kommunalbestyrelsen advaret.

Ingen i den politiske ledelse greb ind, og Venstre, DF og Socialdemokraterne tilkendegav, at det nok skal gå.

Hvilke øvrige udfordringer er der?

Hvis vi et kort øjeblik vender blikket væk fra regnskab 2019 kan vi se på de kommende merudgifter og udfordringer der er, der har en direkte påvirkning af den kommunale økonomi. Havnen står over for en større genopretning af bl.a. moler til et tocifret million beløb, ligesom der er behov for en udgravning af ny lystbådehavn, da havnebassinerne sander til.

På de kommunale bygninger og veje, er anlægsbudgettet i dag så langt nede, at vi ligger langt under det anbefalede, og vi har ikke midler til at vedligeholde vores veje og bygninger så status quo kan holdes. De vil forfalde og blive ødelagt over årene. Endelig foreligger også en større udgift med flytning af vores boligpavilloner til flygtninge, idet de ikke længere må stå ved Hollænderhallen. Det er bare tre store områder med store økonomiske udfordringer.

Kassebeholdningen.

Da Venstre, DF, Socialdemokraterne og Liste T´s budget blev vedtaget var der en forventet kassebeholdning når 2020 er omme på kr. 20 mio. Allerede her i februar måned er der taget yderligere kr. 13 mio. op af kassen til dækning af merforbruget i 2020. Dermed ender kassebeholdningen på kr. 7 mio. Hertil skal så lægges de kr. 20 mio. som AOVT har optaget i lån og det bekræfter blot det, Konservative har sagt hele tiden, at lånet kommer til at dække driften.

Hvis vi ser på forvaltningens prognose for kassebeholdning er vi så udsat, at Indenrigsministeriet er tæt på at sætte os under administration. Det der redder os fra at blive sat under administration i 2020 er at vi kan sælge tre grunde og lægge disse penge i kassen.

Men det kan man kun gøre en gang og er grundlæggende en meget usund økonomisk politik, ligesom lånoptagningen redder kassebeholdningen. Se grafen for yderligere information:

Besparelserne bliver store.

Kommunalbestyrelsen har en bunden opgave. Den er alvorlig, men lyder i alt sin enkelthed på følgende. Der skal laves besparelser for mindst kr. 22 mio. med helårsvirkning for 2020. Så er budgettet i balance, men vi har ikke midler til genopbygning af kassebeholdningen eller mulighed for at sætte yderligere midler af til renovering.

Disse besparelser skal så forhøjes til kr. 34 mio. i 2021, 2022 og 2023.

Når dette er overstået skal der så findes kr. 14 mio. yderligere til Socialdemokraternes udligningsreform, hvor Dragør skal betale mere. Så massive besparelser betyder, at Dragør kommer til at skære kraftigt på alle kommunale ydelser og at ingen områder kommer til at gå fri.

På kommunalbestyrelsens møde den 27. februar forelægges direktionens forslag til besparelser. Disse besparelser sendes i offentlig høring til medio marts måned, og herefter påbegynder partierne at lave udkast til nyt budget som vedtages endeligt ultimo marts måned.

Det som ingen politikere tør tale om.

Dragør har været selvstændig siden kommunalreformen i 2007. Et ønske næsten alle partier har haft. Konservative har altid oplyst, at vi ønsker selvstændighed, så længe vi har råd og det er forsvarligt. Den aktuelle økonomiske situation er meget alvorlig og vi er tæt på ministeriet griber ind. Samtidig ser vi ind i svære forringelser på den kommunale service.

Derfor stiller vi et forslag på Økonomiudvalgsmødet den 26. februar 2020 der går ud på, at alle serviceniveauer sammenlignes mellem Tårnby og Dragør. Ikke kun kvalitativt, men også hvilken økonomisk betydning det har. Vi må og skal have fakta frem om, hvorvidt der er forskelle i serviceniveauet, og om det har en økonomisk betydning.

Disse fakta skal bruges til, at vi som politikere kan have en kvalificeret debat og drøftelse med borgerne om prisen for vores selvstændighed, om borgerne stadig ønsker en selvstændighed, og om vi som ansvarlige politikere, stadig finder, at det er det mest korrekte. I dag er hele denne debat baseret på følelser og ikke objektive data.

Arbejdstøjet skal findes frem.

Uanset hvor det hele ender skal alle partier komme med deres bud på løsninger. Jeg håber her, at vi kan få en kvalificeret, saglig og objektiv drøftelse. Hidtil har det været sådan at flere politikere, bl.a. Morten Dreyer fra DF og Kim Dupont fra Venstre, har kritiseret os for at italesætte vilkårene, vores bekymring, og har nævnt, at vi blot råber ulven kommer.

Senest så vi et indlæg fra DF der igen sagde, at det hele nok skal gå. Tør man ikke være åben over for udfordringer, se dem i øjnene, snyder vi ikke blot os selv som politikere, men i høj grad hele befolkningen.

CWWP-sagen skal lige bundfælde sig hos borgmesteren 1 års tid.

Kongelunden. Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv. Der arbejdes stadig på at rydde grunden for skimmelramte bygninger på Kalvebodvej 250 i Dragør.

Mens Dragør Kommune kæmper med gevaldige økonomiske udfordringer forsøger Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) at undersøge muligheden for at købe en af de mest fredede grunde på Amager, hvor de mod alle odds vil opføre Danmarks største Outdoorcenter i samarbejde med den private aktør DGI.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har før forsøgt sig med sit prestigeprojekt CWWP, der blev mødt med massiv borgermodstand og skubbet rundt på 3 forskellige grunde i Dragør Kommune.

Som lovet blev Copenhagen White Water Park lukket ned af borgerne på den tredje adresse Kalvebodvej 250.

I den forbindelse blev borgmester Eik Dahl Bidstrup spurgt af TV2:

”Hvad har du som borgmester lært af hele denne sag?” (TV2/Lorry, 7. marts 2019).

Hertil svarede borgmesteren:

”Det vil jeg gerne vente med at udtale mig om, til det har bundfældet sig” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har stadig ikke svaret. Så vi må formode, at det endnu ikke har bundfældet sig hos ham.

Ved selv samme lejlighed udtalte borgmesteren, at han håbede på ”opbakning til et nyt projekt på Kongelundsgrunden, som Udlændingestyrelsen torsdag bekræftede, at Dragør Kommune kan få mulighed for at købe” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har ganske vist ikke svaret på TV2-journalistens relevante spørgsmål, men det fremgår tydeligt, at borgmesteren ikke har lært noget som helst af CWWP-sagen.

Midt i en økonomisk krise retter borgmester Eik Dahl Bidstrup og 2. viceborgmester Peter Læssøe nu sit blik mod at opføre Danmarks største Outdoorcenter på en problematisk grund, der ikke engang ejes af Dragør Kommune – man klør sig i nakken.

Dragør Kommunes bygninger, skoler og institutioner er blevet misligholdt i årevis – der er ingen rimelighed i de dispositioner borgmesteren træffer.

Borgerne efterlyser atter rettidig omhu.

Dragørs kommunekasse bløder.

Dragør Rådhus. Mangelfuld økonomistyring i kommunen kan i yderste konsekvens betyde, at kommunen bliver sat under administration af Staten.

De økonomiske udfordringer i Dragør Kommune er meget større, end borgerne hidtil er blevet oplyst om.

Der er nu indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

På trods af gentagne advarsler, så sælger Dragør Kommune forsat ud af arvesølvet og lukker øjnene for den nødvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje.

Øverst ansvarlige i Dragør Kommune, borgmester Eik Dahl Bidstrup, og hans flertal i kommunalbestyrelsen har stadig store vanskeligheder med at skelne mellem ’nice to have’ og ’need to have’.

I forlængelse af CWWP-sagen har borgmesteren for øjeblikket travlt med at genere naboerne til hans planer om støjende sports- og aktivitetsanlæg på henholdsvis Kirkevej 56R og Kalvebodvej 250.

De to lokalområder er allerede svært støjbelastet af stigende biltrafik og flytrafik – nu vil borgmesteren og hans politiske flertal tilføre endnu mere trafik og støj fra parkerings-, opholds- og aktivitetsanlæg.

Bliver Dragør Kommune sat under administration?

Økonomiudvalget er indkaldt til ekstraordinært møde om et par dage.

Tiden vil vise, om Dragør Kommune bliver sat under administration af Staten.

Det er absolut ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift, men det er måske ikke en så dårlig konsekvens endda.

Borgernes skatteindbetalinger bør jo til enhver tid forvaltes med fornuft og størst mulig ansvarlighed.

Klik her for at se ’Dagsorden for Økonomiudvalgets møde’

Bilag 1 – Samlet oversigt. R- og A-forslag

Bilag 2 – Revideret anlægsplan 2019-2023

Bilag 3 – Samlet. Gamle R-forslag

Bilag 4 – Samlet. Nye R-forslag

DGI og Dragør Kommune søber halvdårlig kaffe sammen.

Dragør Kommune bruger ifølge borgmesteren ikke nævneværdige ressourcer på samarbejdet med den private aktør DGI.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har gennem længere tid ført samarbejde med organisationen DGI og nedsat en sonderingsgruppe, hvori han har sæde som formand.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil skabe Danmarks største Outdoorcenter.

Politikerne i sonderingsgruppen lader sig åbenbart ikke mærke af den kritiske økonomiske situation i Dragør Kommune.

I dag har en borger spurgt borgmesteren ind til dette ressourceforbrug, og hvad det betyder i kroner og ører, hvilket er blevet besvaret med følgende kommentar fra borgmesteren:

”Har ikke kr. og øre på stående fod hvor meget forvaltningen har brugt af penge. Men ud over de mange aktindsigter og nogle arbejdstimer fra vores direktørs side i at besvare e-mails og være i dialog med DGI og Udlændingestyrelsen – så løber det vel op i Ca 15 kopper halvdårlig kaffe og en enkelt smørkage til et af møderne” (Eik Dahl Bidstrup, DragørNyheder, 15.02.2020).

Det lyder billigt. Vi tillader os dog at være lidt skeptiske, da det også tidligere er blevet påstået, at CWWP-sagen ikke har kostet Dragør Kommune noget nævneværdigt.

Borgmesteren og forvaltningen førte samarbejde med CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.