Lynetteholm-projektet: Dragør siger nej til dumpning i Køge Bugt.

Lynetteholm-byggeriet medfører dumpning af slam i Køge Bugt, hvilket skader havmiljøet.

Udviklingsselskabet By & Havns dumpning blev sat i gang i begyndelsen af januar 2022 og kommer til at forsætte i årevis, hvis den ikke bliver stoppet.

Dragørs borgere har siden oktober 2021 hjulpet den passive kommunalbestyrelse med venlige skub i ryggen – nu sker der endelig noget.

Med et halvt års forsinkelse skal Dragør Kommune samarbejde med kommunerne Køge, Solrød, Stevns, Vallensbæk, Greve, Ishøj, Brøndby og vore svenske naboer for at modvirke dumpningen af 2.000.000-2.500.000 m³ slam i Køge Bugt.

Fokus på havmiljøet i Øresund og Køge Bugt.

Borgmester i Dragør Kommune Kenneth Gøtterup (C) udtaler:

“I slutningen af 2021 dannede et antal kommuner i Køgebugt et fællesskab, fordi de var bekymret for vandmiljøet i Køgebugt, bl.a. med udgangspunkt i klapningen eller dumpningen fra byggeriet på Lynetteholmene.

Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for, at vi nu som kommune tilslutter os gruppen, så vi sammen kan støtte op om at få sat fokus på miljøet i Køgebugt og det sydlige Øresund.

Jeg ser frem til, at Dragør deltager aktivt i dette samarbejde” (Borgmesterens nyhedsbrev, 26. april 2022).

Bedre sent end aldrig. Hvis du som borger vil gøre noget “aktivt”, så kan du blive medlem af disse 2 velbesøgte facebookgrupper:

Klik her og debatter på ’STOP slam i Køge Bugt’ (6.000 medlemmer).

Klik her og debatter på ’STOP Lynetteholm’ (15.000 medlemmer).

Projekt ’Dragør Skatepark’ i modvind.

Dragør Havn. Kommunen vil opføre ’Dragør Skatepark’ ovenpå og ved siden af den nuværende skatebane, der er beliggende ved lystbådehavnen i kystnærhedszonen.

I forbindelse med den nylige opførelse af Dragør Svømmehal blev et stort skateområde anlagt ved Hollænderhallen i Store Magleby.

Desuagtet har Dragør Kommune i årene 2021 og 2022 samarbejdet med 2 initiativtagere om at opføre endnu en skatepark på Færgevej ved Dragør Havn.

Initiativtagerne ønsker ingen anden placering af ’Dragør Skatepark’ end på havnen – og de vil finansiere projektet med private midler såsom virksomhedsdonationer og fondsstøtte.

På nuværende tidspunkt bruges dog udelukkende offentlige midler på kommunens sagsbehandling af projekt ’Dragør Skatepark’.

Kommunen vil affrede trods fredningsdeklaration.

Etableringen af skateparken kræver bl.a. tilladelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet samt ændring af lokalplanen, der foreskriver havnerelateret anvendelse af området.

Dragør Kommunes byplanlægger Cecil Lundme Olausson har i november 2021, på vegne af ’Dragør Skatepark’, søgt Fredningsnævnet om dispensation fra den tinglyste fredningsdeklaration.

Hermed vil kommunen forsøge sig med at få affredet grønne arealer for at realisere projekt ’Dragør Skatepark’, hvilket Danmarks Naturfredningsforening opponerer mod i et høringssvar.

Den 750 m² store skatepark møder også modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By, eftersom ’Dragør Skatepark’ vil medføre støj og andre gener for naboerne. Beboerforeningen støtter ikke en inddragelse af de fredede arealer til skateområde.

Du kan læse projektforslaget og høringssvarene til forslaget nedenfor:

Klik her og se projektforslaget ’Dragør Skatepark 2021’

Klik her og læs ’Samlet Høringssvar – Indledende høring af ansøgning om udvidelse af Skaterpark på Dragør Havn’

Kommuneplan 2022 – borgernes høringssvar er klar.

Dragør er et dejligt sted at bo, og sådan må det gerne blive ved med at være.

Det er nu politikerne skal pudse læsebrillerne og læse borgernes høringssvar grundigt, inden de politiske drøftelser om den fremtidige kommuneplan går i gang.

Kommuneplanen er gældende for de næste 12 år og kommer til at påvirke os alle.

Du kan klikke her og se: ‘Forslag til ny kommuneplan for Dragør Kommune‘ (196 sider – vær venligst tålmodig – tager lidt tid at hente).

Borgernes svar til Kommuneplan 2022 kan læses nedenfor ved at klikke på hvert enkelt høringssvar.

God læselyst.

Bydelsparken / Engvejsarealet.

Jonas Lykkegaard

Knud Berggreen

Annette Rendbæk

Allan Karlsson

Kristina Buur Bækgaard

Knud Erik Matz

Elsebeth Kristiansson

Dragør SeniorBo

Mette Mortensen

Nicolai Matz

Byfortætning.

Peter Holm

Anette Gormsen og Steen Gormsen

Brian Jørgensen og Birgitta Andersen

Bjarne Suhr Andersen

Lars Bruno og Catherine Mård

Marion Petersen og Jørgen Raagaard

Jesper Brøns-Poulsen

Christina Svenningsen

Erik K. Nielsen

Poul Henning Olsen

Ewa Öberg

Søren Engberg og Jane Stoffregen

Anne Bech og Jørn Bech

Andreas Salmony

Kasper Schønning

Brian Dahl og Anne-Marie Dahl

Inge Timmermann

Søren Svenningsen og Birthe Svenningsen

Bilag – Søren Svenningsen og Birthe Svenningsen

Sidse Thinggård Nielsen

René Vilandt Hartelius og Winnie Vilandt Hartelius

René Bomholt

Anne Levinsky

Jacob Petersen

Erik Krogsgaard Larsen

Ulla Dose

Søren Moon Vestergaard

Thorsten Kolby

Karina Karbo

Pia Rønne og Jürgen Kuhn

Borgmesteren har modtaget 145 ’Nej tak til byfortætning-høringssvar’ fra Søvang Grundejerforening.

Erhvervsarealer.

Torben Schøn – A 65 ApS

Grundejerforeninger.

Andelsboligforeningen Kastaniegården

Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Grundejerforeningen Godthåb

Grundejerforeningen Jægervangen

Grundejerforeningen Lundevang

IS af 12/3-1941, Ndr. Engvej 10-23

Kongelundens Grundejerforening

Bilag – Kongelundens Grundejerforening

Søvang Grundejerforening

Bilag –  Søvang Grundejerforening

Hvidtjørnsarealet.

Steen Larsen

Kirkevej.

Kristian Klinge

Kulturarv, det åbne land og bevaring.

Kroppedal Museum

Jan Engell

Københavns Stift

Lone van Deurs

Bent Larsen

Dragør Bevaringsnævn

Miljøvurdering og VVM.

Tommas Brogaard

Helle Schouw

Bilag – Helle Schouw

Kenneth Olsen

Offentlige instanser og selskaber.

Bolig- og Planstyrelsen

Aftalenotat – Bolig- og Planstyrelsen

Notat med Statens bemærkninger – Bolig- og Planstyrelsen

Bilag 1 – Bolig- og Planstyrelsen

Bilag 2 – Bolig- og Planstyrelsen

Energistyrelsen

Vejdirektoratet

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen

Movia

Politiske partier.

Liste T

Socialdemokratiet

Turisme.

Dragør Turistråd

UNESCO.

Theis Jans

Varmeforsyning.

Steen Larsen

Aktivitetscenter anlægges i fredet område.

Spejderhytten ved gravhøjen Blushøj skal erstattes af et aktivitetscenter.

Dragør Kommune vil fjerne Blushøj Spejderhytte og bygge et friluftshus og aktivitetscenter på den fredede grund, der er beliggende på Engvej 3 i ’Anlægget’.

I 1887 påbegyndte foreningen Dragørs Fremme beplantningen af ’Anlægget’, da kommunen skænkede 5 hektar land til plantning af træer og andre anlægsopgaver i det kommende parkanlæg.

’Anlægget’ ligger i dag som en grøn kile fra Kirkevej til Engvej.

Storstilet byggeprojekt til 8 millioner er ikke ”gratis” for borgerne.

4 aktivitetsområder, 20 redskabsskur og 140 aktivitetshus skal etableres. Illustration: Pettersson Arkitekter.

Grundlæggeren af det hedengangne Copenhagen White Water Park-projekt, Jakob Færch, er ansat som udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, der støtter projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’ i Dragør.

Den anslåede anlægssum lyder på 8.000.000 kr., som endnu ikke er rejst af projektlederen Christina Laugesen.

Jesper Horn Larsen, chef for Dragør Kommunes Center for Plan, Teknik og Erhverv, hævder at der ikke er brugt nogen form for kommunale midler på projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’.

Hermed påstår centerchefen, at projektet har kostet skatteborgerne 0 kr.

Dette er ikke korrekt.

Fællesnævneren for projekterne ‘Copenhagen White Water Park’, ‘Danmarks største Outdoorcenter’, ‘Hollænderparken’, ‘Afgangshallen’, ‘Aktivitetspark og boligkvarter på Engvej’ samt ‘Blushøj spejder- & friluftshus’ er, at de er meget tids- og ressourcekrævende for kommunen – der bruges dermed per definition enorme mængder kommunale midler på projekterne.

Sideløbende misligholdes kommunale ejendomme, bygninger, skoler, institutioner, fortove, stier og veje i hele Dragør – fra Nordstranden til Sydvestpynten.

I forbindelse med ’Blushøj spejder- & friluftshus’ erklærer Dragør Kommune, at der ikke er udarbejdet et kommunalt budget.

Der forefindes heller ikke et kommunalt regnskab for projektet, som vel at mærke er blevet sagsbehandlet af kommunen i årrækken 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Herunder er der i 2021 og 2022 anvendt ekstra konsulentbistand til projektet på Engvej.

Dragør Kommune fortsætter den usande fortælling om de ”gratis” projekter.

I direkte modstrid med postulatet om, at projekt ‘Blushøj spejder- & friluftshus’ koster skatteborgerne 0 kr., så har kommunalbestyrelsen dags dato godkendt, at der overføres et ”tilskud til opførelse af ny spejderhytte” lydende på 400.000 kr. Beløbet overføres fra posten ’Andre kulturelle opgaver’.

Løftet om eventuelle fondsmidler sætter atter den politiske og forvaltningsmæssige fornuft ud af spil på Dragør Rådhus.

Naboernes indvendinger mod projektet.

Unge og ældre bruger ’Anlægget’ til gåture og afslappende rekreative formål.

Der er fra en række naboers side udtrykt bekymring over projektet størrelse, støj, manglende hensyntagen til dyrelivet, forøgelse af gener fra bålpladsen, brandfare i forbindelse med uslukkede bål og negativ påvirkning af de trafikale forhold.

Brugstiden af parkområdet stiger estimeret fra 2 til 12 timer per dag, foruden andre begivenheder såsom arrangementer, fester og overnatninger.

Naboerne har også påpeget at Blushøjspejdernes, Wiedergårdens Aktivitetscenters og Dragør Skoles aktiviteter vil beslaglægge ’Anlægget’ og dermed vanskeliggøre andres brug af det grønne område.

Det må forventes, at med flere spejdere og en forøget mængde aktiviteter i skoven, så vil der opstå en stor nedslidning af det forholdsvis lille skovareal.

Naboernes indsigelser tilsidesættes vanen tro af kommunen. I årevis har Dragør Kommunes direktion, forvaltning og størstedelen af kommunalbestyrelsens medlemmer med al tydelighed vist, at de er fuldstændig ligeglade med naboer, natur og dyreliv.

Længere nede ad Engvej vil Socialdemokratiet, Liste T og Venstre sælge og bebygge Bydelsparken, på trods af kraftig borgermodstand og dragørhistoriens næststørste underskriftindsamling ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’, som har rundet 1.150 underskrifter indtil videre.

Boligkvarteret på 4.500 m² i hjertet af Bydelsparken skal rumme 4 ungdomsboliger, 10 familieboliger og 14 seniorboliger med tilhørende stikveje, ”grønne” parkeringspladser, fælleshus, skralderum osv.

Dragør Kommune vil sågar placere en støjende aktivitetspark klos op ad boligerne.

Man klør sig i nakken.

Affredning af parkområdet.

Gravhøjen Blushøj. Det offentligt tilgængelige parkområde ’Anlægget’ blev etableret i 1887 og fredet i 1976 for at sikre områdets friholdelse for bygninger.

Projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’ skal bygges på fredet grund.

Grunden er en del af den grønne kile, der begynder ved hovedfærdselsåren Kirkevej og består af Dragør Kirkegård, Blushøj, det gamle og nye ’Anlæg’ samt Bydelsparken.

Overraskende nok blev grunden affredet i marts 2021 ved Retten i Hillerød for at give mulighed for projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’.

Fredningsnævnet for København samt menigt bestyrelsesmedlem i Venstres dragørafdeling, Jan Baeré, deltog i afgørelsen.

Projektet er en væsentlig ændring i forhold til den oprindelige fredning, der har til formål at opretholde arealet som en offentlig park til gavn for alle – og det er derfor en ganske overraskende afgørelse, som er truffet af Retten i Hillerød.

Fredningsdeklarationen fra 1976 foreskriver:

”Dragør Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park. Der må ikke på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parken formål (…) I overensstemmelse med arealernes fredning skal parken være åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses”.

Lokale og Anlægsfonden bruger naturen som salgsargument.

Visualisering af friluftshuset på Engvej. Illustration: Lokale og Anlægsfonden.

På papiret fremstiller Blushøjspejderne, i fællesskab med Lokale og Anlægsfonden, projektet som værende mere grønt og miljøvenligt, end det reelt er.

Papir er taknemmeligt og naturskønne computertegninger ligeså.

Realiteterne er, at for at gøre plads til det omfattende projekt skal der fældes og beskæres træer, nedrives spejderhytte, byggemodnes, anlægges stenmelstier/grusstier, etableres LED-belysning, bålsted, siddepladser, 4 aktivitetsområder, udekøkken, 20 m² aktivitetsboks/redskabsskur og 140 m² aktivitetshus på den affredede grund.

Hertil kommer skilte, renovationsbeholdere, 15 cykelparkeringspladser og 1 handicapparkeringsplads ved Engvej.

Dragør Kommune etablerer ikke yderligere parkeringspladser på Engvej, da kommunen ikke forventer, at ”medlemstallet og foreningens aktivitetsniveau forøges i forbindelse med etableringen af den nye bygning”.

Sidstnævnte er selvmodsigende og meget usandsynligt.

Naturligvis kommer der mange besøgende til stedet, det er selve målsætningen med friluftshuset.

Flere organiserede og uorganiserede brugere vil benytte faciliteterne, hvilket påvirker nærtliggende beboelsesejendomme og lokalområdet som helhed.

Nærmeste naboer bor bogstaveligt talt lige på den anden side af hegnet.

Det sammenhængende grønne parkbånd.

Udviklingen af ’Anlægget’ går i den forkerte retning. Den grønne kile bebygges lystigt, hvilket ikke stemmer overens med foreningen Dragørs Fremmes vision for parkområdet.

Tiden vil vise, om aktivitetscentret ‘Blushøj spejder- & friluftshus’ kommer til at dominere området og tage ejerskab på det fælles rekreative areal, så andres brug af det grønne område vanskeliggøres.

Dragør Kommunes administration vil oprette en brugsaftale med Blushøjspejderne, der er uopsigelig i 50 år fra kommunens side. Blushøjspejderne kan 2 år før udløb rette henvendelse om en forlængelse af uopsigelighedsperioden.

Med de mange bebyggelser inde i parkområdet nærmer det sig efterhånden en tilsnigelse, at Dragør Kommune omtaler ’Anlægget’ og Bydelsparken som et ”sammenhængende grønt parkbånd”.

Intet er helligt i Dragør Kommune – end ikke fredede og offentlige parkområder.

Klik her for at læse Lokale og Anlægsfondens projektbeskrivelse: ’Gammelt spejderhus bliver til nyt mødested for både unge og gamle’

Liste T vinker farvel til UNESCO.

Ærgerlige miner hos Liste T’s medlemmer Peter Læssøe, Axel Bendtsen og Kristine Bak under nedlukningen af UNESCO i Dragør. Screenshot: Kommune TV.

Det Konservative Folkeparti, Sydamagerlisten og 2 medlemmer af Socialdemokratiet satte med et flertal i kommunalbestyrelsen punktum i UNESCO-sagen den 3. marts 2022.

Dermed måtte Liste T og formanden for Dragør Turistråd, Axel Bendtsen, sige adjø til deres UNESCO-projekt i Dragør.

Projektet har mødt stor borgermodstand. Men Liste T, Venstre og dele af Socialdemokratiet har vanen tro ikke ønsket at være lydhøre overfor borgernes indgående lokalkendskab, argumenter og høringssvar.

Klik her for at læse TV 2 Lorrys artikel: ’Nej tak til verdensarv: Dragør dropper at gå efter Unesco-optagelse’

Klik her for at læse AmagerLIV’s artikel: ’Dragør melder sig ud af kampen om verdensarvslisten’

Klik her for at læse Dragør Nyts artikel: ’UNESCO-stop’