Naboer betaler for PFAS-forurening.

Hovedgrøften blev konstateret kraftigt PFAS-forurenet i 2021.

Virksomheden Københavns Lufthavne A/S vil stadig ikke vedkende sig sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør og Tårnby.

Tavs forurener.

Af det nyligt vedtagne ’Budgetforlig 2024-2027 for Dragør Kommune’ fremgår det, at skatteborgerne endnu en gang skal betale for lufthavnens miljøforurening af egen lomme:

Oprensning af PFAS. Dragør Kommunes hovedgrøft til afvanding står over for den årlige oprensning. Da der er kortlagt forurening med kemiske flourstoffer, såkaldt PFAS-forurening, i Hovedgrøften, er kommunen forpligtet til at bortskaffe jorden fra oprensningen efter særlige regler. Det giver Dragør Kommune en ekstra udgift på 2 mio. kr., som derfor afsættes i budgettet for 2024.”

Forureneren Københavns Lufthavne A/S, der omsatte for 3.500.000.000 kr. sidste år, forholder sig stadig tavs.

Klik her og læs Nordstrandsforeningens indlæg i lokalavisen Dragør Nyt: ’Forureneren skal betale’

Borgmester vil bygge aktivitetscenter i byskov.

Det gamle Anlæg på Engvej skal affredes og bebygges.

Blot et stenkast fra det igangværende projekt ’Udeareal ved Elisenborg’ vil den byggelystne borgmester Kenneth Gøtterup (C) nu opføre et frilufthus med tilhørende udendørs aktivitetscenter i den lille fredede byskov.

Naboer til projektet.

Naboernes indsigelser tilsidesættes vanen tro af kommunen. I årevis har Dragør Kommunes direktion, administration og størstedelen af kommunalbestyrelsens medlemmer med al tydelighed vist, at de er fuldstændig ligeglade med naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Projektet er blevet sagsbehandlet i otte år indtil videre og kaldes ’Blushøj spejder- & friluftshus’.

Ved projektets realisering stiger brugstiden af det offentligt tilgængelige parkområde estimeret fra 2 til 12 timer per dag, foruden andre begivenheder såsom arrangementer, fester og overnatninger.

Byggelysten borgmester.

Dragør Kommunes kommunaldirektør, direktion og administration har henover sommeren blandt andet forsøgt at hemmeligholde aktindsigt i borgmester Kenneth Gøtterups e-mail til et par naboer til projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’.

Dette er som bekendt i direkte strid med forskrifterne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven samt kommunens notat- og journaliseringspligt.

Efter skriftlige klager over de tre kommunale ledere Mads Leth-Petersen, Asger Villemoes Nielsen og Jesper Horn Larsen samt overdragelse af sagen til Ankestyrelsen og Nævnenes Hus, så blev borgmester Kenneth Gøtterup nødt til at udlevere den tilbageholdte aktindsigt – her bringes borgmesterens mail i sin helhed:

“Kære begge. Jeg og Martin Wood Pedersen (red. konservativt medlem i Dragør Kommunalbestyrelse) lovede, efter vi var på besøg nede i anlægget hos jer, tilbage i 2021, at vende retur, hvis der var nyt i sagen vedr. spejderne.

Som i ved endte budgetforliget ved forhandlingerne i 2022 med, at tilskuddet (red. 400.000 kr. fra Dragør Kommune til den private aktør Blushøjspejderne) blev taget ud af budgettet for 2023 og 2024 men blev i budgettet fra 2025, da der ikke kunne opnås enighed mellem budgetforligsparterne om at udtage det helt. Samtidig var der på daværende tidspunkt udmelding fra spejderne om, at de ikke kunne opnå deres egen finansiering af midlerne til etablering af et nyt hus.

Vi er af spejderne orienteret om, at de har fået et nyt tilskud fra Real Dania der medvirker til, at de har finansieringen på plads.

Da der foreligger en tilladelse fra den tidligere kommunalbestyrelse skal sagen nu belyses af forvaltningen. Det skal den i forhold til tilladelser, fredning og vurdering af økonomi. Herefter forventer jeg, at sagen skal forelægges for Klima, By- og Erhvervsudvalget til enten orientering eller til eventuel genbekræftelse afhængig af indhold i sagen.

Når jeg umiddelbart efter juli måned kender den præcise og videre håndtering af sagen i forvaltningen kan jeg give jer en opdatering om processen.

Jeg har tidligere på ugen haft møde med spejdernes formand og næstformand der orienterede mig om deres nye tilskud, samt henvendelse til forvaltningen.

Jeg oplyste dem om, at jeg som aftalt tidligere med jer som naboer ville orientere jer, så der er fælles viden hos alle om, hvor sagen aktuelt befinder sig. Venlig hilsen Kenneth Gøtterup” (Kenneth Gøtterup, borgmester, Det Konservative Folkeparti, Dragør Kommune, 5. juli 2023).

Uønsket aktivitetscenter.

Ak, ja. Borgmesteren vil nu atter ”forelægge” projektet for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, hvilket er i uoverensstemmelse med al økonomisk fornuft. Det fortsætter blot det endeløse forbrug af borgernes skatteindbetalinger.

Der forefindes end ikke et kommunalt regnskab for anlægsprojektet, som vel at mærke er blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i årrækken 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023.

Projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’ køres ganske enkelt med vidt åben kommunekasse i en uendelighed, hvilket er meget uansvarligt.

Otte stive år med ukvalificeret sagsbehandling af et projekt, der skal bygges på fredet grund og tillige er uønsket i lokalområdet ved Blushøj, fortsættes uden nogen form for skelen til, at projektet burde være bremset for længst.

Det er måske en god idé at stoppe, mens legen er dårlig.

Klik her og læs mere om projekt ’Blushøj spejder- & friluftshus’

Sydstrandsprojektet – intet nyt er godt nyt.

Dragør Kommune vil opstille ”supplerende motionsredskaber” på havnen.

Politikernes upopulære vision, om at anbringe 12 motionsposter på Sydstrandens fredede enge, gik som bekendt i vasken i foråret 2023.

Hemmelig ophavsmand.

På trods af at ’Sydstrandsprojektet’ finansieres af skatteborgerne, så har Dragør Kommune ført tys tys-projektet under radaren i årevis.

Lokalpolitikerne nægter til stadighed at oplyse borgerne om, hvem den egentlige ophavsmand til visionen er. Der er vel at mærke blevet spurgt utallige gange, men de folkevalgte holder fortsat tand for tunge. Det er meget tankevækkende – ingen vil tage ansvaret for projektet.

Sagen er blevet behandlet én gang i kommunalbestyrelsen, to gange i Økonomiudvalget og hele tre gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Velkommen til forvaltningskarrusellen, der kører rundt og rundt i en uendelighed, med store omkostninger til følge.

Kovending på Sydstranden.

Grundet kraftig borgermodstand godkendte Dragør Kommunes Økonomiudvalg den 17. maj 2023, at projektet skulle rykkes væk fra de fredede strandenge og formindskes betragteligt i omfang.

Politikerne foretog dermed en fummelfingret kovending, og ville nu pludselig opstille ”supplerende motionsredskaber” ved Dragør Bådelaug på Færgevej 8, lige ved siden af Dragør Kommunes syvende aktivitetsparkprojekt ’Dragør Skatepark’.

Siden er der intet sket, og der er intet nyt i sagen.

Politikerne vil egentlig bare gerne have, at sagen forsvinder – men det gør den ikke.

Fejlslagent prestigeprojekt.

Det viser sig, at aktivitetsparken ’Sydstrandsprojektet’ i lighed med dets mange uigennemtænkte og udskældte forgængere er og forbliver et komplet spild af tid og kommunale ressourcer.

Men intet nyt er godt nyt, er det ikke sådan, man siger?

Klik her og læs optakten til projektets placering på havnen ’Sydstrandsprojekt opgives’

Budgetforlig i Dragør Kommune.

Det årlige kommunale budget lyder på knapt en milliard kroner.

Det Konservative Folkeparti, løsgænger Lisbeth Dam Larsen, Socialdemokratiet samt Venstre har indgået budgetforlig og har samtidig indført 2-årige budgetter.

Liste T og Sydamagerlisten valgte ikke at medvirke i de endelige budgetforhandlinger, da de to partier ikke kunne stå inde for den foreslåede økonomistyring af kommunen – i særdeleshed hvad angår de nedprioriterede og underdrejede service- og velfærdsområder.

Klik her og læs ’Budgetforlig 2024-2027 for Dragør Kommune’

Klik nedenfor og se udtalelser fra:

Det Konservative Folkeparti (C)

Løsgænger Lisbeth Dam Larsen

Socialdemokratiet (A)

Venstre (V)

Liste T (T)

Sydamagerlisten (L)

PFAS-forurening af Øresund.

Vandudløbet U8’ ved Dragør Nordstrand udleder dagligt 500.000 liter vand fra lufthavnen.

Efter årelang venten har borgerne stadig ikke fået svar på, hvordan Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør og Tårnby.

Vandudledningen.

Lufthavnens samlede udledning til Øresund er ifølge Danmarks Arealinformation 3.593.164 m3 vand årligt – der udledes altså cirka 3,6 mia. liter vand i sundet om året.

Vi taler om massive vandmængder fra Nordens største lufthavn, der i forvejen kæmper med sine udskældte vækstdrømme og et ramponeret lokalt image.

Den såkaldte ”udvikling” af lufthavnen, er det vi andre på jævnt dansk kalder ”udvidelse”, men uanset ordlyden og de mange anløbne skønmalerier fra Public Affairs-afdelingen, så vil vækstplanerne utvivlsomt tilføre endnu mere støj- og miljøforurening på Amager og i omegnen. Det kan lufthavnen hverken grønvaske eller snakke sig udenom.

Miljøhensyn og folkesundhed bør dog til enhver tid komme forud for lufthavnens kapacitetsudvidelse og ekstreme vækstplaner. Med andre ord, så er naboernes helbred langt vigtigere end lufthavnens forøgede indtjeningsmulighed, på bekostning af de selvsamme omkringboende.

Nordstranden.

På Dragør Nordstrand har lufthavnens udløb ’U8’ munding ud til Nordstrandsbugten og intet mindre end otte bade- og bådebroer på den korte kyststrækning mellem lufthavnen og Dragør Havn.

Lufthavnens egenkontrol konstaterede i 2022 indhold af PFAS-stoffer på 380 ng/l i vandet. Det er 2.923 gange for højt, set i forhold til grænseværdien i havvand på 0,13 ng/l.

Der udledes 185.000 m3 vand årligt fra lufthavnsområdet via udløbet U8 til Øresund – det er i gennemsnit 500.000 liter vand i døgnet hele året rundt.

Blot 400 meter længere oppe ad Kystvejen findes udløbet U7, hvorfra der udledes 250.000 m3 vand årligt, som stammer fra arealer i lufthavnen, hvor der ligeledes er påvist forekomst af skadelige PFAS-stoffer.

Sydstranden.

På Dragør Sydstrand har kanalen Hovedgrøften sit udløb i Søvangsbugten tæt på flere velbesøgte badebroer.

Der er stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, og som i 2021 blev konstateret kraftigt PFAS-forurenet. Lufthavnen og Dragør Kommune lader simpelthen den eksisterende jord-, sand-, plante- og vandforurening være.

Vandet fra kanalen ledes ud i Øresund for foden af Søvangsbakkerne.

Hvad med de mange andre udløb fra lufthavnen til Øresund, og helbredseffekterne af de giftige ”evighedskemikalier”?

Pløresundet.

Man kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om Øresund er sundt, når en lind strøm af forurenet vand ledes ud i det dansk-svenske stræde på daglig basis.

Øresund er 118 km langt og 4 til 28 km bredt. Forskellige former for udledt dræn- og spildevand til sundet bliver ganske vist delvist fortyndet og nedbrudt i havvandet, men det gør de transporterede PFAS-stoffer ikke.

Ifølge Miljøministeriet er PFAS-forbindelserne ”uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande”.

Man kan jo kun hilse idéen om at omdanne Øresund til en marin nationalpark velkommen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at naturen og fiskeriet er sikret, eftersom Folketinget i huj og hast har flikket en lettere uambitiøs plan sammen.

Det positive i forslaget om den undersøiske nationalpark er dog, at man vil ”stramme op” på udledningen af spildevand i Øresund – så må vi jo se, om miljøtiltaget og reglerne også gælder for den magtfulde og storforurenende virksomhed Københavns Lufthavne A/S, som den danske stat selv ejer 39,2% af.

Den generelle udledningstilladelse til lufthavnen bør revurderes af Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Folkesundheden.

Desværre er der endnu ingen som ved, hvor meget de svært nedbrydelige PFAS-stoffer har bredt sig i fødekæden i Dragør og Tårnby.

Sundhedsstyrelsen er følgelig bekymret for de langsigtede helbredspåvirkninger, og styrelsen klargør, at afhængigt af hvor meget PFAS, man har været udsat for, så ”kan det tage op til mellem 7 og 18 år at nå et lavt niveau af PFAS” i kroppen.

Ophobningen i vandplanter, havdyr og mennesker forsvinder ikke bare – og det gør ”de kære” naboers spørgsmål til Københavns Lufthavne A/S med garanti heller ikke.

Klik her og se kort over vand- og jordforureningen i Dragør og Tårnby