Kommunal fejlvurdering i badebrossag.

Et nyopført bromodul har stået på Sydstranden i et halvt år uden angivelse af broens ophavsmand.

Endnu et tys tys-projekt ser dagens lys – det har nu udviklet sig til en klagesag over broen.

Det tværpolitiske parti Liste T’s planer om at opføre en 30 meter lang bade- og kajakbro på Sydstranden er ikke gennemtænkt, og Dragør Kommune har ikke foretaget fyldestgørende beregning af broens negative følgevirkninger på kystområdet ved Søndre Strandvej.

Broen skal bygges i Amager Vildtreservat, der er underlagt EU-lovgivning.

Manglende lokalkendskab.

Dragør Sydstrand er fredet og ligger i Natura 2000-område. Det er forkasteligt at omgås fredningen, der netop har til formål at beskytte dyre- og plantelivet samt området som helhed.

Lokale beboere udtrykker bekymring for: Øget trafik og parkering på den smalle Søndre Strandvej. Forøgelse af støjende land- og vandaktiviteter i det tætbefolkede område. Flere besøgende der tager ophold, bl.a. lokale og turister som benytter vandreruten Amarminoen. Støj, musik og fester på stranden. Vindblæst affald på kysten og strandengene. Slitage på vegetationen. Forstyrrelse af dyrelivet.

Broens beliggenhed og placering viser med al tydelighed, at Dragør Kommunes afdeling Plan og Teknik ikke besidder nogen form for lokalkendskab. Der er ganske enkelt foretaget en ueffen skrivebordsbeslutning, som vil få fatale konsekvenser for naturområdet.

Beliggenheden er, ud over Søvang, det smalleste sted på hele Sydstrandens kyststrækning.

Projektets udførelse vil medføre en flaskehals, indeholdende uheldige menneskelige påvirkninger af strandengene og kystmiljøet ved Vierdiget.

Teknisk fejlvurdering.

Først skulle broen være 12 meter lang, derefter skulle den være 30 meter lang – hvad bliver det næste?

Nu skal broen rykkes 50 meter mod vest til et nyt område, hvor der er mere tangophobning, end på den oprindelige placering.

Tangansamlingen er italesat, som værende et gevaldigt problem, af tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø (Liste T), der har stillet forslag om broprojektet, inden han forlod kommunalbestyrelsen i december 2021.

Tangforekomsten i Øresund og på kysten er vel at mærke naturlig, den har været sådan i tusindvis af år, lang tid forud for at Ebbe Kyrø i 2004 flyttede til Vierdiget i Dragør.

Hvis badebroen blev etableret, så ville ophavsmanden Ebbe Kyrø hurtigt kunne konstatere, at for enden af broen ville vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande, hvilket ikke ligefrem er badeegnet. Skal badebroen så forlænges til 60, 90 eller 120 meter for at nå ud på dybere vand?

Er det overhovedet retvisende, at kalde projektet for en badebro? Dragør Kommune har givet tilladelse til et projekt, som indeholder beskrivelsen af en badebro på 30 meter, der når ud på lavt vand, og dermed formelt ikke har funktion som en badebro.

Juridisk fejlvurdering.

Dragør Kommune har udelukkende foretaget nabohøring af 2 grundejerforeninger i hele Dragør, hvilket er en demokratisk og juridisk fejlvurdering af format. Det drejer sig henholdsvis om Grundejerforeningen Strandkanten og Grundejerforeningen Vierdiget.

Grundejerforeningen Strandkanten har 7. marts 2022 sagt tydeligt ”nej tak” til projektet i sit høringssvar til kommunen, hvilket Dragør Kommune pure har underkendt. Kommunen fortsætter derfor ufortrødent med Liste T’s broprojekt og affredning af Sydstranden.

Der er i tillæg andre kommunale handlinger i denne sag, som forvaltningen ikke har udført i overensstemmelse med gældende lovgivning for offentlige myndigheder.

Eksempelvis har Dragør Kommune ikke tilladelse til at give lokalpolitikere fripas til at bygge broer i vildtreservatet på Sydstranden.

Fuldstændigt elementære juridiske forhold tilsidesættes af kommunens afdeling Plan og Teknik.

Tilladelse bør trækkes tilbage.

Manglende lokalkendskab kombineret med teknisk og juridisk fejlvurdering er en rigtig dårlig cocktail, hvilket vi har oplevet mange gange før, når Dragør Kommunes administration og politikere forsøger at placere sine upopulære anlægsprojekter rundtomkring i byens naturområder.

Dragør Kommune bør annullere og trække sin tilladelse til bade- og kajakbroen tilbage, da bevillingen hviler på et misvisende og uoplyst grundlag.

Klik her og se Naturstyrelsens kort over ’Amager Vildtreservat’

Klik her og læs ’Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter’