Sydvestpynten oversvømmet igen.

Området ved Kongelunden og Sydvestpynten er atter ramt af store vandmængder.

For få uger siden stod huse under vand, strømmen var gået og der var opstigende kloakvand i folks hjem på Sydvestpynten.

Stormflod og skybrud.

I kølvandet på stormfloden den 20. oktober er boligområdet nu blevet ramt af et skybryd den 16. november.

Umiddelbart efter stormfloden valgte Dragør Kommune at stoppe for pumperne, der skulle lede vandet fra TAMU-centrets marker væk.

Stormfloden fra Køge Bugt, grundvandsstigningen, langvarig nedbør og skybruddet er i kombination en udfordring, der skaber gevaldige problemer i det lavtliggende område.

De berørte boligejeres grunde er nu atter oversvømmet, og TAMU’s store markarealer står stadig under vand, flere uger efter stormfloden.

Under skybruddet skriver kommunen:

”Vi opfordrer borgerne til at undgå at bruge vand i toilet, vaskemaskiner og lignende. Borgere kan hente sand og sække på Materielgården. Husk en skovl (…) På Sydvestpynten søger vi at begrænse vand fra marker i regnvandssystemet” (Dragør Kommune, 16. november 2023).

Jorden i området er fuldstændig vandmættet, og kloakker såvel som afvandingsgrøfter kan ikke følge med de massive vandmængder, der under skybruddet endnu en gang har fundet vej til haver og boliger.

Efterlysning af dige.

Sydvestpynten er det absolut mest udsatte område i Dragør, hvori boliger senest er blevet oversvømmet i 2017 og 2023. Boligområdet ligger desuden i ét af de ti udpegede risikoområder for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Oversvømmelserne giver indbyggerne på Sydvestpynten vedvarende vanskeligheder både personligt, familiemæssigt og økonomisk.

Grundejerne har i en lang årrække ønsket at få opført et dige på de gamle strandvolde samt en afvandingsgrøft bag diget, der kan bidrage til stormflods- og skybrudssikringen af lokalområdet.

Denne digeløsning kunne være igangsat for mange år siden, men processen forhales desværre – og nu ser vi endnu en gang resultatet af den fejlslagne politiske sagsbehandling, der indtil videre har stået på i flere årtier.

Selv kommunens egne advokater, Codex Advokater, støtter Sydvestpyntens beboeres digeforslag:

Grundejernes forslag til løsning fremstår som afgørende billigere end udviklingsplanens løsning, hvilket taler med betydelig vægt for denne løsning, idet COWI A/S vurderer, at grundejernes løsningsforslag i lighed med udviklingsplanens løsningsforslag kan bidrage til løsning af grundvands- og skybrudsproblematikker, ligesom den er teknisk sikker” (Codex Advokater P/S, 20. september 2022).

Der er blevet snakket nok i kommunalt regi, det er på høje tid at komme i gang med kystsikringen – de næste vinterstorme og skybrud er på vej ude i horisonten.

Tiltrængt kystbeskyttelse.

Man må håbe, at alvoren og følgevirkningerne af vandmasserne langt om længe er ved at gå op for de femten folkevalgte politikere i Dragør Byrådssal.

Oversvømmelsesskaderne på Sydvestpynten er meget håndgribelige og nemme at forholde sig til, og de kalder på umiddelbar politisk handling, fremfor fortsat passivitet.

Kongelundens Grundejerforening har derfor i begyndelsen af november måned i år skriftligt anmodet kommunalbestyrelsen om at gennemføre kystbeskyttelse på strækningen fra Søvangsdiget til Ullerupdiget.

Nu er det op til politikerne, om de vil handle i digesagen eller ej.

Klik her og se Codex Advokaters ’Screening af Teknisk notat – Supplerende løsninger på delstrækning 1, 4, 5 og 6’