Forlystelsesparken CWWP i modvind.

Trods massiv borgermodstand er byggegrunden ved Asylcenter Kongelunden borgmester Eik Dahl Bidstrups tredje forsøg på at få opført forlystelsesparken CWWP i Dragør.

Vi siger nej til CWWP i Kongelunden. Vi er som genboer, lodsejere og naboer ikke blevet inddraget i nogen form for borgerdialog.

Beboere på Sydvestpynten i Dragør har indsendt krav til Dragør Kommune om at få udfærdiget en VVM-redegørelse hurtigst muligt. Redegørelsen skal klarlægge virkninger for miljøet i Kongelunden, da kommunalbestyrelsen endnu en gang, uden borgerinddragelse, påvirker beboerne og naturen i en meget negativ retning.

Klik her for at læse om miljøvurderinger (VVM)

Kære dragørborgere, kom ud og nyd efteråret i vores fælles natur i Kongelunden. Vi der bor her sætter stor pris på naturen og dyrelivet – nøjagtig ligesom I gør.

Vi har i årevis oplevet snoge, set ugler sidde på vejskilte, oplevet havørnens kredsen, dådyr, tudser og frøer, flagermus i vejlampernes skær, fantastiske solnedgange, terapien ved at gå en tur i Kongelunden og vi har set havets overskridelse af digernes toppe. Kongelunden er smuk året rundt, og vi passer på den hver dag.

Nu skal vi til den tredje omgang mod Dragør Kommune om lige præcis denne grund, på trods af at grunden flere gange er blevet udlagt til skov.

White Water Viborg.

Projektgruppen bag CWWP har flere gange forsøgt at opføre deres useriøse projekt siden 2001 – et af stederne er i Viborg ved Søndersø. Alle andre kommuner end Dragør Kommune har sagt nej. Viborg Kommune lavede en VVM-redegørelse for projektet, som gjorde at projektet blev afvist. Efterfølgende blev projektet også afvist af Natur- og Miljøankenævnet.

Hvorfor har kommunalbestyrelsen i Dragør ikke taget dette med i sine overvejelser? Vi har en klar fornemmelse af, at ingen har tænkt på den manglende bæredygtighed og det fraværende almennyttige formål med CWWP i Dragør.

White Water Viborg skulle placeres i et rekreativt område i Viborg, der var berørt af fredskov og skovbyggelinjer med indvinding af vand fra Søndersø – altså ikke forbrug af grundvand. Det er værd at bemærke, at byggegrunden lå i et rekreativt område, der på væsentlige punkter minder om Kongelunden.

CWWP ved Asylcenter Kongelunden i Dragør.

Vi naboer i Kongelunden, som bor nærmest CWWP-byggegrunden, mener at der er mange essentielle forhold, der kræver en VVM-vurdering straks.

Området er omgivet af fredskov. Hele byggegrunden ligger i skovbyggelinjen, der er lavet som beskyttelse for at give frit udsyn til skoven. Grunden ligger i støjzone for Københavns Lufthavn.

Fredningen af Kongelundsfortet går et lille stykke ind på byggegrunden. Parkeringspladsen ved Kongelundshallen ligger i restriktionsområdet for Kongelundsfortet, hvilket forudsætter, at der er frit udsyn til fortet.

CWWP-byggegrunden ligger op ad indgangen til Naturpark Amager. Vi bor 10 meter fra byggegrunden, og vi er lodsejere i Naturpark Amager.

Vi er uforstående overfor, hvorfor det snævre flertal i Dragørs kommunalbestyrelse vil påvirke dette rekreative område omkring byggegrunden med et klorholdigt og støjende white water-anlæg. Det er en absurd idé.

CWWP-byggegrunden er beliggende i de grønne kiler jf. Fingerplan 2017, hvilket sætter begrænsninger for opførelsen af white water-anlægget.

Grunden ligger i et rekreativt område, og den er udlagt til almene fritidsaktiviteter. Bemærk, at CWWP er karakteriseret som en forlystelsespark, ifølge VVM-undersøgelsen fra Viborg Kommune.

Dette strider direkte imod, at Naturpark Amager skal medvirke til, at Region Hovedstaden bliver kendt, som en international grøn storby.

For at få nogle input, som Dragør Kommune ikke har villet levere til borgerne, har vi set på Viborgs VVM-redegørelse, kontra hvis det var lavet en VVM-undersøgelse i Dragør.

Klik her for at se detaljer om ‘White Water Viborg’

Klik her for at se ‘Afgørelse om VVM-pligt for White Water Viborg’

Der er forskel i anlæggene, da White Water Viborg skulle have naturligt forekommende ferskvand fra Søndersø. CWWP skal bruge kunstigt tilført vand i Kongelunden – dette vand skal opbevares i et separat bassin.

Da vandet opbevares i et selvstændigt bassin, skal der sørges for, at vandet ikke er sundhedsskadeligt. Det kræver, at vandet skal klores bl.a. på grund af forekomsten af ekskrementer fra fugle og andre dyr samt urin og sved fra mennesker.

Anlægget i Viborg er markant mindre end det på Asylcenter Kongelunden. CWWP i Dragør skal i fase 2 være vært for internationale sportsstævner såsom EM, VM og World Cup.

Hvorfor stiller vi krav om en undersøgelse?

Anlægget skal indvinde en stor mængde grundvand, hvilket kræver at en VVM-undersøgelse iværksættes.

Anlæggets størrelse på 3,8 hektar inklusiv servicebygninger og tilskuertribuner er ikke karakteriseret som en almen fritidsaktivitet, men derimod hørende under forlystelsesparker og lignende anlæg. Kategoriseringen som ‘forlystelsespark’ er af juridisk betydning.

Kritiske punkter for opførelsen af CWWP i Kongelunden.

Nogle af de væsentlige forhold, der fremgår af Viborgs VVM-redegørelse er bl.a. et driftsforbrug af elektricitet på 500-1.000 kWh pr. driftstime. Ved 998 timer er White Water Viborgs årlige el-forbrug på 500-1.000 MWh. Der skal atter mindes om, at det urealiserede white water-anlægget i Viborg er mindre end CWWP-projektet i Dragør bliver.

Da CWWP-anlægget i Dragør ikke bliver forsynet med områdebestemt naturligt forekommende ferskvand, såsom vand fra en sø eller flod, vil der det meste af dagen være en stillestående vandmasse – så vandet skal nødvendigvis holdes rent med klor. Mange pesticider er organiske klorforbindelser.

Dragør Kommuneplanrevision 2013’s tillæg beskriver ydermere udfordringer på grund af øget grundvandssænkning med øget risiko for saltvandsoptrængning. Det vil sige, at hvis grundvandets niveau falder, så er der risiko for, at vi får saltvand i grundvandet.

De grønne kiler skal friholdes for bygningskrævende anlæg til fritidsformål. I de grønne kiler kan der ikke placeres støjende fritidsanlæg med mindre, at der er tale om allerede støjbelastede områder. Området ligger i støjzone for Københavns Lufthavn og hører under EU-støjdirektivet, der foreskriver, at man skal sørge for støjnedsættende foranstaltninger. Her ses bagsiden af CWWP-byggegrunden.

Støj fra CWWP-anlægget vil ifølge VVM-redegørelsen være på cirka 50 dB ved drift, som minimum, for nærmeste beboelse. Oveni skal lægges 60-70 dB fra flyene i Kongelunden.

Det er vigtigt at pointere , at Viborg-anlægget var markant mindre, end den af Dragør Kommune planlagte forlystelsespark CWWP ved Asylcenter Kongelunden.

Området ligger i kystnærhedszone og skal udenfor udviklingsområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængig af kystnærhed jf. Planlovens kapitel 2a. Det vil sige, at man kun må opføre nye projekter, som er afhængig af havet.

Bird strikes, kollisioner mellem fugle og fly, er et voksende problem for Københavns Lufthavns øgede lufttrafik. Her flyves der lavt ind over det kommende CWWP-område.

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside fremgår det, at Dragør Kommune skal søge om tilladelse til at opføre et CWWP-vådområde i Kongelunden, da der ikke må anlægges vådområder, der tiltrækker flere fugle til området.

Klik her for at se ‘Vådområder og andre anlæg der tiltrækker fugle’

Det er bare en lille del af de regler, love og planer, der er for området i Kongelunden.

Hvis du er interesseret, så kig på den VVM-redegørelse, som vi kommende genboer til CWWP har lavet, for at få nogenlunde overblik over regler, love, planer og direktiver.

Klik her for at se ‘VVM-redegørelse for CWWP i Kongelunden’

Flertallet i kommunalbestyrelsen mener åbenbart, at alt i Dragør skal svøbes i beton – i stedet for at bruge energien på at give noget tilbage til naturen, og dermed opfylde målsætningen om, at Region Hovedstaden bliver kendt som en international grøn storby.

Vi ses til farverig efterårstur i Kongelunden. Nyd det, inden CWWP blokerer alle trafikårer til Dragør, og vores børn udsættes for yderligere farer på den smalle Kalvebodvej.

Kærlig hilsen,

Helle Schouw, Thomas Østergaard, Michael Jensen, Mette Østergaard, Kirsten Vogelius Desfor, Ásmundur Heinesen, David Topsøe-Keller, Lise Elsgaard, Jesper Elsgaard og Aase Rask Elsgaard.

Genboer, lodsejere og naboer til det kommende CWWP i Kongelunden.