Direktør for Plan og Teknik går af.

Mette Jeppesen melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Dragør Kommunes meddelelse kommer i kølvandet på, at velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk, kommunaldirektør Kenneth Kristensen samt erhvervs- og turismechef Claus Rex har opsagt sine stillinger i Dragør Kommune.

Mette Jeppesen har været direktør for Plan og Teknik siden 2015. Nu er det slut.

Det er absolut ikke kønt, når man løber parløb med Eik Dahl Bidstrup, og generer borgerne helt ind i det allerhelligste – vores hjem.

Nu forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen med et nyt byggeprojekt få meter fra borgernes boliger.

Nøglefigur i CWWP-sagen med nye byggeplaner.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har ført samarbejde med Copenhagen White Water Park (CWWP) i årene 2016-2019.

I samme periode har Mette Jeppesen været direktør for Plan og Teknik i Dragør Kommune.

Mette Jeppesen er medansvarlig for borgmesterens ihærdige forsøg på at placere en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner klos op ad naboer på 3 forskellige grunde i Dragør.

Alt imens Dragør Kommune nægtede de juridiske parter og naboer til CWWP umiddelbar partshøring, og konsekvent sendte affærdigende svar til grundejere og boligforeninger – så var hundredevis af familier lagt under psykisk og økonomisk pres af kommunen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen forsatte desuagtet deres anløbne forehavende, hvilket blev mødt med massiv og vedvarende borgermodstand.

Hverken Mette Jeppesen eller Eik Dahl Bidstrup formåede at bremse sig selv, så borgerne sørgede for, at de blev bremset.

CWWP blev endeligt lukket ned af dragørborgerne i marts måned 2019.

Nu forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen med et nyt byggeprojekt – også denne gang klos op ad hundredevis af familiers boliger på nøjagtig samme placering.

Mageskifte mellem Dragør Kommune og PF Maglebylund.

Direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen og borgmester Eik Dahl Bidstrup har under og efter CWWP-sagen afholdt møder med bestyrelsen for PF Maglebylund. Referaterne af møderne er ikke journaliseret af Dragør Kommune, nøjagtig ligesom i CWWP-sagen.

Man skulle så tro, at Mette Jeppesen og Eik Dahl Bidstrup var blevet klogere efter CWWP-sagen – men det er ikke tilfældet.

PF Maglebylund er et rekreativt område, som ligger på Kirkevej 58, 2791 Dragør.

Her forsøger borgmesteren at foretage et mageskifte af et markstykke/fællesareal. Mageskifte betyder ’bytning af fast ejendom’.

Mageskiftet er på ingen måde til beboernes eller nærmeste naboers fordel.

Borgmesteren vil med mageskiftet forsøge at fjerne ’et stykke med grønt’ og efterfølgende bygge et støjende sportsanlæg.

Hermed har borgmesteren og direktøren for Plan og Teknik skabt splid i PF Maglebylund. Mange beboere vil indlysende nok ikke have ødelagt sit grønne fællesareal og sine rekreative ejendomme, hvoraf flere er i familieeje.

Beboernes kamp for at kunne være i fred for Dragør Kommunes evindelige overgreb er i gang.

PF Maglebylunds bestyrelse er i 2018 og 2019 gået langt videre end blot at udarbejde et idéoplæg. Der er allerede drøftet mageskifte med borgmesteren. Denne handling er foretaget uden behørig oplysning til beboerne.

Borgmesterens mageskifte med bestyrelsen har været behandlet på den årlige ordinære generalforsamling 2019 i PF Maglebylund på et uoplyst grundlag.

Borgmesteren vil bytte skatteborgernes grund med PF Maglebylunds fællesareal, vel at mærke uden at informere de øvrige borgere i Dragør om dette.

PF Maglebylunds bestyrelse og borgmesteren har, på trods af lokalplanens foreskrifter og gældende støjdirektiver, forsøgt at bilde PF Maglebylunds beboere ind, at borgmesterens prestigeprojekt ’Hollænderparken’ skal bygges, uanset hvad nærmeste naboer mener.

Her er bestyrelsens information til beboerne:

”Der har gennem et års tid været massiv modstand fra Dragørs borgere omkring placering af Copenhagen White Water Park (CWWP) i Dragør Kommune – og en udfordring for PF Maglebylund, da placeringen skulle være som nabo til vores forening (på rullegræsmarken). CWWP bliver ikke vores nye nabo – men vi kan være helt sikre på, at der kommer noget andet? Pt. indgår arealet som en del af det nye ’Hollænder Parken’, der bliver resultatet af en helhedsplan for sports- og fritidsaktiviteter i sammenhæng med Dragør Boldklub og svømmehallen” (PF Maglebylund, Bestyrelsens forslag til generalforsamling 2019, 31. marts 2019).

Dette skræmmebillede er naturligvis ikke korrekt, og viser hvorledes borgmesteren manipulerer og presser naboerne til at foretage uhensigtsmæssige beslutninger, som skader deres eget lokalområde.

Det kan næsten ikke blive mere fordækt, og dog, den mangelfulde aktindsigt fra Dragør Kommune, som blot rummer 2 dokumenter om denne sag viser, at Dragør Kommunes afdeling Plan og Teknik nægter kendskab til borgmesterens prestigeprojekt, som han selv kalder ”Hollænderparken”:

”Plan og Teknik har ikke kendskab til betegnelsen ”Hollænderparken” for området ved Hollænderhallen” (Dragør Kommune, Plan og Teknik, Planchef Jørgen Jensen, 20. marts 2019).

Javel, så! Hollænderparken eksisterer ikke? En 2-siders aktindsigt?

Flere afholdte møder mellem borgmesteren, direktøren for Plan og Teknik samt PF Maglebylunds bestyrelse angående en byttehandel med skatteborgernes ejendom kræver journalisering – men i aktindsigten nævnes møderne ikke med ét eneste ord.

Dragør Kommune bryder atter Offentlighedsloven og ignorerer bevidst journaliseringspligten. Det har vi set før.

Den gældende lokalplan foreskriver bl.a. at der ikke må etableres stationære anlæg, og der er en masse andre forhold, som borgmesteren i sin begejstring har ’glemt’, at han skal rette sig efter. Han har også ’glemt’ at informere borgerne og nærmeste naboer om sit og Mette Jeppesens forehavende.

CWWP var et skræmmende eksempel på, hvad Eik Dahl Bidstrup og Mette Jeppesen samvittighedsløst kunne finde på at anlægge i umiddelbar nærhed af PF Maglebylund og de øvrige naboer.

Borgmesteren har sågar mødt et af foreningens medlemmer fra A-gangen i PF Maglebylund, som på grund af CWWP-projektet blev nødsaget til at sætte sit hus til salg. Det har åbenbart ikke gjort indtryk på borgmesteren.

Lydisolerende hække i PF Maglebylund?

De nuværende hække i PF Maglebylund kan desværre ikke modstå støjtryk.

Borgmesteren vil nu ændre lokalplanen, så han endnu en gang kan forsøge at tilføre lokalområdet et støjende sportsanlæg.

Eik Dahl Bidstrup og Mette Jeppesen har derfor, som repræsentanter for Dragør Kommune, lovet PF Maglebylunds bestyrelse guld og grønne skove, herunder bekostelige løfter, for at få en studehandel sat i stand: Vandtilførsel om vinteren, asfaltering af stier/veje, gadebelysning osv.

Betaler Dragør Kommune for herlighederne? Med skatteborgernes penge?

Kan borgmesteren også love, at han forsyner alle i PF Maglebylund med nye lydisolerende hække, når han har opfundet sådanne hække?

Hvad med de øvrige naboer, som borgmesteren intentionelt ikke har inviteret til ”dialogmøde” den 18. juni 2019?

Som ejer af en parcel i foreningen PF Maglebylund er man samtidig medlem af Parcelforeningen og dermed også medejer af foreningens samlede areal.

Hermed har bestyrelsen i PF Maglebylund pligt til at informere i en sådan grad, at alle parcelejere er vidende om, eksakt hvad et mageskifte indebærer, og hvilke følgevirkninger mageskiftet vil få for beboerne.

PF Maglebylunds medlemmer er ikke i tilstrækkelig grad blevet informeret om, hvad et mageskifte med Dragør Kommune reelt indebærer.

Her er et uddrag af PF Maglebylunds bestyrelsesmøde:

”Vores forening er blevet indbudt til dialogmøde om en samlet plan for Hollænderhalsområdet (det vi kender som rullegræsområdet mv.). Udgangspunktet for mødet er kommunens ønske om at finde plads til flere faciliteter i området, herunder tennisklubben. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at starte en dialog med bl.a. os som naboer om, hvordan udviklingen skal være for det samlede område. Heri indgår også balancen mellem organiseret og uorganiseret idræt og fritidsliv og rekreative arealer. Maglebylund møder op til dialogmødet den 18. juni med to repræsentanter som ønsket” (PF Maglebylund, Referat af bestyrelsesmøde, 11. juni 2019).

Bemærk venligst, at det ikke er alle naboer til borgmesterens omfattende byggeplaner, der er blevet inviteret til ”dialogmødet” – flere naboer er intentionelt ikke blevet inviteret.

Vi er alle vidner til endnu en demokratisk falliterklæring fra borgmester Eik Dahl Bidstrups side.

Området er beliggende i landzone samt støjzone for Københavns Lufthavn.

Der er allerede støjtryk fra Københavns Lufthavn, Kirkevej og fodboldanlægget. Der må ikke tilføjes kumulativ støj.

Alle grundejere i området omkring Kirkevej, Slørvej og Lundestien (foran Rytterager og Ulspilsager) vil blive yderligere påvirket i negativ retning af støjen fra borgmesterens visionære byggeprojekt ”Hollænderparken”.

Nøjagtig ligesom CWWP-projektet. Nøjagtig samme placering. Nøjagtig samme vilje til at føre borgmesterens skadelige virksomhed i lokalområdet under radaren.

Borgmesteren og direktøren for Plan og Teknik forsøger at gentage ’pådut-borgerne-yderligere-støj-manøvren’.

Det må de ikke, og det ved de udmærket godt.

Støjende sportsanlæg hører ikke til på Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Vi vil ikke forlade vores boliger, grundet borgmesterens tankeløse planer.

Borgmesterens overgreb mod borgerne og vores fælles natur.

Den lille hare ved heldigvis ikke, hvad borgmesteren pønser på.

Denne gang er naboerne forberedte på overgrebet. Vi finder os ikke i, at borgmesteren for enhver pris vil støjbelaste og ødelægge vores hjem, familieliv, privatøkonomi (fald i ejendomsværdi), natur og dyreliv.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup skaber intentionelt intern splittelse i foreninger, sportsklubber, blandt grundejere, blandt borgere og i kommunalbestyrelsen.

Det er decideret skammeligt og ødelæggende for vores by.

Vi stopper det i fællesskab. Kræfterne er allerede samlet, og der kommer flere og flere til – alle er velkomne.

Dragørs borgmester burde være en samlende figur – ikke en øverst ansvarlig, der efter forgodtbefindende generer borgerne og splitter Dragør By ad.

Dragør Kommune foretager overgreb på borgerne.

Vi finder os ikke i mere. Folk er samlet, og der blæses til kamp mod Dragør Kommunes konstante forsøg på at chikanere borgerne.

Hermed gives en garanti for én af de største kampe i Dragørs moderne historie, hvor borgerne bl.a. nødsages til i fællesskab at sagsøge Dragør Kommune på alle ledder og kanter og rejse individuelle erstatningskrav i multimillionklassen.

Borgmesteren og Plan og Teknik er ligeglade med borgerne – så må borgerne jo sørge for at minde dem om, at vi bor her, og vi forsvinder ikke.

Se nedenfor, hvorledes Dragør Kommunes Plan og Teknik i fællesskab med den private aktør CWWP nonchalant håndterede byggesagen om opførelsen af en White Water World Cup Arena ved Kirkevej, Slørvej og Lundestien – vel at mærke uden at nævne naboerne med ét eneste ord.

Direktøren for Plan og Teknik, Mette Jeppesen, har som bekendt spillet en central og afgørende rolle i CWWP-sagen. Nu gentages manøvren.

Mette Jeppesen fratræder i udgangen af september måned 2019.

Klik her for at se ‘Kommunikationen mellem Plan og Teknik og CWWP’