Skal Dragør Kommune sættes under administration af Staten?

Der er blevet råbt vagt i gevær i årevis, men den økonomiske misere fortsætter.

Det er ikke nogen kommunal hemmelighed, at der sidder folk i kommunalbestyrelsen, som ikke evner at forvalte skatteborgernes penge med fornuft og ansvarlighed.

De mener selv det modsatte, og forsøger konstant at udbrede et budskab om, at alt er i den skønneste orden – men det er der forhåbentlig ikke nogen borgere, som tror på mere.

Gennem en lang periode er der foretaget mangelfuld og fejlslagen økonomistyring, hvilket bl.a. er resulteret i, at Indenrigsministeriet har sendt dette stærkt alarmerende brev til Dragør Kommune:

Vedrørende likviditeten i Dragør Kommune.

Sagsnr. 2020-4829.

Doknr. 286762.

Dato 19-08-2020.

Social- og Indenrigsministeriet har konstateret, at Dragør Kommune har indberettet en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 13,8 mio. kr. efter 2. kvartal 2020, svarende til en gennemsnitlig likviditet pr. indbygger på ca. 969 kr. Det svarer til et fald på ca. 11,5 pct. i den gennemsnitlige likviditet i forhold til indberetningen ultimo 1. kvartal 2020. 

Ministeriet skal på den baggrund anmode om en redegørelse for kommunens forventede, fremtidige likviditetsudvikling med henblik på at sikre, at der er taget initiativer til at forbedre kommunens likviditetsmæssige udvikling på sigt. 

Ministeriet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på § 9, stk. 1 i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., den såkaldte kassekreditregel. Såfremt en kommune har problemer med overholdelse af kassekreditreglen, har kommunalbestyrelsen pligt til at rette henvendelse til ministeriet herom. 

Ministeriet skal endvidere anmode kommunen om kvartalsvis at indsende dokumentation for de forslag til beslutning, der kan medføre en likviditetsforbedring, og som forelægges kommunalbestyrelsen samt resultatet af den politiske behandling heraf, såfremt der i kvartalet er stillet sådanne forslag. Anmodningen gælder, indtil kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen igen er mindst 1.000 kr. pr. indbygger. 

Eventuel dokumentation sendes med kopi til Ankestyrelsen. 

Ministeriet er opmærksomt på, at der evt. kan være tale om en indberetningsfejl, som i givet fald bedes korrigeret. 

Med venlig hilsen 

Torben Buse 

Klik her for at se ‘Vedrørende likviditeten i Dragør Kommune’