PFAS-forurening i Dragør og Tårnby.

Fund af PFAS-stoffer i vand er markeret med rødt. Illustration: Dragør Kommune.

Nogle gange skal man se sagernes tilstand med egne øjne for at forstå, hvor omfattende PFAS-forureningen fra Københavns Lufthavn egentlig er.

Forurening set fra luften.

PFAS er en gruppe stoffer, der er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen – stofferne kaldes også ”evighedskemikalier”.

På illustrationen fra Dragør Kommune kan du se omfanget af den vandforurening, der indtil videre er blevet kortlagt. Dog mangler en stor del af Dragør Sydstrand på kortet – eksempelvis mangler kortangivelse af vandløbet Hovedgrøftens udløb i Øresund ved Søvangsbakkerne, hvor der ligeledes er konstateret PFAS-forurening.

Vi har kun set toppen af isbjerget. Der skal fortsat opspores og afgrænses forurening af drikke- og drænvand.

Forhandling før jul.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober måned 2022 mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør Thomas Woldbye. Meningen var at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Som følge af venlige skub i ryggen fra borgerne afholdt borgmestrene fra Dragør Kommune og Tårnby Kommune møde med Københavns Lufthavns direktør mandag den 19. december 2022.

Efter det afholdte møde vides det dog stadigvæk ikke, om lufthavnen vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den vidtfavnende og sundhedsskadelige PFAS-forurening i Dragør og Tårnby eller ej. Det er et spørgsmål, som flagrer i vinden, og har stået ubesvaret hen i årevis.

Borgmesterens nyhedsbrev.

Nytårsaften udsendte borgmester Kenneth Gøtterup (C) sit nyhedsbrev og nytårshilsen via Facebook til borgerne i Dragør, hvori han beskriver sine forhandlinger med lufthavnens direktør således:

”Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal optages forhandlinger med lufthavnen om udfordringerne med PFAS. Disse forhandlinger er aktuelt i gang og vil fortsætte over vinteren. Som noget helt nyt er lufthavnen begyndt at deltage i lokale partnerskaber med finansiering af lokale tiltag til gavn for borgerne. Her støtter lufthavnen bl.a. Naturplejen i Dragør ved at understøtte TAMU skolen med en donation på kr. 85.000 til køb af en kvægvogn og samtidig støtter lufthavnen samme projekt som Nordeafonden med etablering af udearealer til børn med kr. 75.000. En stor tak til lufthavnen for deres velvilje”.

Borgmesterens dømmekraft lader meget tilbage at ønske. Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune er valgt med henblik på at sikre folkesundheden og varetage borgernes interesser – ikke at deltage i lufthavnens imagepleje og reklamere for en virksomhed der uhindret jordforurener, luftforurener, støjforurener og vandforurener i Dragør.

Måske kan Københavns Lufthavne A/S med en smule ”velvilje” oplyse borgerne om, hvorvidt lufthavnen vil påtage sig regningen for PFAS-forureningen, der kommer til at lyde på et trecifret millionbeløb alene i Dragør.

Vandindvinding stoppes.

I disse dage vil lufthavnen og kommunerne nedsætte en arbejdsgruppe, der efter eget udsagn skal ”belyse muligheder for yderligere afværgetiltag og en handleplan og prioritering”. Forureningssagen trækkes dermed i langdrag, og den træge forvaltningsproces fortsættes i en uendelighed. Imens spreder PFAS-stofferne sig i vores miljø og natur.

Dragørs grundvand er kaput. Vandforsyningsselskabet HOFOR A/S har peget på forskellige løsningsmodeller, hvoraf det billigste forslag om en ny rørledning fra Hvidovre koster 75.000.000 kr. Hertil kommer bekostelig oprensning af PFAS-forurening i Hovedgrøften, markområder, naturområder, private boringer, vandløb osv.

Forbruget af drikkevand i Dragør ligger på cirka 700.000 m³ årligt, og grundvandet i den sydlige del af kommunen kan ikke bruges til drikkevandsproduktion, da indtrængende havvand medfører et meget højt indhold af salt. Det ville ellers være rart, hvis vi kunne finde en alternativ drikkevandressource, men det kan desværre ikke lade sig gøre.

Hofor A/S vil nu lukke for al drikkevandsindvinding i Dragør, hvilket medfører at grundvandsspejlet stiger og nogle husejere vil få uønsket vand i kælderen – den enkelte husejer kan forvente sig en regning i omegnen af 100.000 kr. for etablering af omfangsdræn, der forhindrer dette. Ydermere betaler borgerne i Dragør og Tårnby på nuværende tidspunkt for advokatfirmaet Horten og finansierer analyser af bl.a. sediment, jord, græs og vand.

Det ændrer ikke nævneværdigt på den eksisterende PFAS-forurening, at man efter flere år vil danne en såkaldt ”arbejdsgruppe”. Der er derimod et erstatningskrav, som skal gøres op – og en regning der skal betales ved kasse ét.

Oprydning afventes.

PFAS-forureningens spredning fra Københavns Lufthavn til det lokale miljø omkring lufthavnen indbefatter jord, drikkevand, vandløb og havvand. Vi har som nævnt kun set toppen af isbjerget.

Man må forholde sig til gældende lovgivning og ’forureneren betaler-princippet’, herunder lufthavnens betaling for undersøgelse og oprydning af PFAS-forureningen i Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Jordforureningsloven har blandt andet til formål at beskytte drikkevandsressourcerne. Ifølge loven skal forureneren fastholdes som den, der først og fremmest skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand.

Indenfor miljøret er der endvidere et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Med andre ord bør lufthavnen frivilligt og uden yderligere ophold betale for oprydningen efter sig selv.

Det er naturligvis ikke borgerne, der skal bære de store omkostninger og skadevirkninger, som PFAS-forureningen medfører.

Klik her og se kort over jord- og vandforureningen i Dragør og Tårnby