Er Dragør Skatepark gratis?

Dragør Havn. Kommunen vil opføre ’Dragør Skatepark’ ovenpå den eksisterende skatebane i et delvist fredet område.

Langtfra alle synes det er en god idé med en larmende skatepark ved siden af lystsejlere, fiskeskure og beboere i den gamle by.

Men det synes Dragør Kommune, der som sædvanlig ikke har konsekvensberegnet på følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede anlæg.

Kommunen vælger derfor pure at ignorere, at den 750 m² store skatepark blandt andet møder modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By.

’Dragør Skatepark’ vil i sagens natur medføre spektakel og andre gener for naboerne.

Beboerforeningen støtter følgelig ikke en inddragelse af de fredede arealer til skateområde, hvilket Danmarks Naturfredningsforening også opponerer mod i et høringssvar til Dragør Kommune.

En nabokonflikt er etableret, allerede inden initiativtagerne har rejst én eneste krone til skateparken.

Bekostelig problemstilling i Tårnby Kommune.

I vor nabokommune har der i en årrække været gevaldige problemer med den 1.250 m² store ’Tårnby Skatepark’, hvori en gruppe unge har udvist utryghedsskabende adfærd og generet andre unge skatere og beboere ved Tårnby Bypark.

Københavns Politi og Tårnby Kommune har modtaget naboklager over larm og uorden, hvilket du kan læse mere om ved at klikke her:

Politiet efter talrige klager: Slut med støj og svineri i bypark’.

Amager Nærpoliti og SSP Tårnby er på den ressourcekrævende sag, og politiet har øget patruljeringen i området.

”Gratis” kommunalt skate-projekt i Dragør.

Initiativtagerne til ’Dragør Skatepark’ vil efter eget udsagn finansiere projektet med private midler såsom sponsorater, virksomhedsdonationer og fondsstøtte.

”Gratis” er noget et flertal i kommunalbestyrelsen ynder at høre.

Konservative, Liste T, Socialdemokratiet og Venstre støtter derfor op om projektet og betegner det som værende ”fedt”.

Hermed kan Dragør Kommune fortsætte den usande fortælling om de ”gratis” projekter, som ikke eksisterer i den virkelige verden.

Ansvar, byggesagsbehandling og vedligeholdelse.

Realiteterne er, at initiativtagerne overdrager ’Dragør Skatepark’ og ansvaret til Dragør Kommune, i samme moment som skateparken er færdigbygget.

Dragør Kommune skal selv stå for al fremtidig afhentning af vindblæst affald, rengøring af toiletbygning, udbedring af hærværk, afrensning af graffiti samt løbende vedligeholdelse af ramperne, belægningen og baneanlægget som helhed.

Det er absolut ikke gratis, og det er kommunens årelange sagsbehandling af projekt ’Dragør Skatepark’ heller ikke – men det er ikke desto mindre det, man ihærdigt forsøger at bilde skatteborgerne ind.

Projektet er lokalplanspligtigt, og der vil blive anvendt kommunale midler på at miljøvurdering, lokalplan og borgerhøring udarbejdes og foretages.

Der vil tillige være udgifter forbundet med en teknisk gennemgang af projektet, som ifølge administrationen skønnes at kunne holdes indenfor driftsbudgettet. Hermed tages tid og midler fra andre forsømte opgaver rundtomkring i kommunen.

Fredningsnævnet stiller vilkår om, at ”Dragør Kommune reetablerer arealet som græsareal, hvis aktiviteten i form af skateboard-bane på et senere tidspunkt måtte blive indstillet”. En udgift som ligeledes påhviler kommunen som grundejer.

Hertil kommer at Dragør Kommune vederlagsfrit stiller et fredet, kystnært og offentligt tilgængeligt areal til disposition for projektgruppen ’Dragør Skatepark’ og deres nichesport.

På nuværende tidspunkt diskuterer kommunalbestyrelsens medlemmer, hvorvidt skatebanen skal graves ned eller ej.

Løftet om fondsmidler.

Dragør Kommunes talrige besparelser og efterslæb på anlægsområdet er gemt langt væk i baghovedet på et flertal af lokalpolitikere, der atter lader sig dupere af løftet om eventuelle fondsmidler.

Nøjagtig det samme skete i sagerne om aktivitetsparkerne: ’Copenhagen White Water Park’, ’Danmarks største Outdoorcenter’, ’Hollænderparken’, ’Aktivitetspark og boligkvarter på Engvej’ og ’Afgangshallen’.

Den politiske og forvaltningsmæssige fornuft sættes atter ud af spil på Dragør Rådhus.

Der er meget få ting i denne verden, som er gratis – men der kommer med garanti en verdslig regning til Dragør Kommune under og efter skateparkens opførelse.

’Foreningen for Dragør Skatepark’ vurderer, at hele skateparken kan opføres på 2-3 måneder for 1.350.000 kr. inklusive moms.

Interessant bliver det dog at se, om den private aktør formår at rejse fondsmidler til deres projekt, som umiddelbart ikke har lokal opbakning fra naboerne i den gamle by.

Klik her og se kommunalbestyrelsens sagsbehandling af ’Dragør Skatepark’

Klik her og læs Dragør Kommunes beskrivelse af ’Dragør Skatepark’

Klik her og læs ’Samlet Høringssvar – Indledende høring af ansøgning om udvidelse af Skaterpark på Dragør Havn’