Vierdiget-bro til behandling.

En omdiskuteret bro skal placeres ud for bebyggelsen ved Vierdiget. Kort: Danmarks Miljøportal.

Liste T og Dragør Kommunes administration vil etablere en 30 meter lang bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand, på trods af at kommunen har modtaget 32 skriftlige klager over projektet – men hvor mange naturbeskyttelsesforhold skal der egentlig til, før projektet stoppes af kommunalbestyrelsen?

Fredning ignoreres.

Broen skal bygges på den fredede Sydstrand i Amager Vildreservat, der er beliggende i Natura 2000-område.

kortet er broen markeret med rødt, og i de skraverede felter kan du se, hvor mange beskyttelsesforhold, der gør sig gældende i det naturskønne område, hvori bade- og kajakbroen skal placeres.

I lokalområdet er der otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen: Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde, Natura 2000-habitatområde, § 3-naturtyper, § 3-vandløb, Natur- og vildtreservat, Søbeskyttelse, Strandbeskyttelse og fredning af Kystområdet Sydamager.

Af lokalplanerne 43, 56 og 74 fremgår det ligeledes at fårefoldene, kanalerne, strandengene og strandbredden er fredet. Desuagtet ignoreres fredningsbestemmelsen af Dragør Kommune, Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening – sidstnævnte kaldes i folkemunde lidt spøgefuldt for ”Affredningsnævnet” og ”Danmarks Naturaffredningsforening”. Det er en tragikomisk og bekymrende tendens, som vi er vidner til.

Når kommunen fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af lokalområdet i samme moment.

Vierdigets natur.

Beliggenheden er, ud over Søvangs kyst, det smalleste og mest sårbare sted på hele Sydstrandens strækning. Projektets udførelse vil medføre en flaskehals, indeholdende uheldige menneskelige påvirkninger af strandengene og kystmiljøet ved Vierdiget.

Hver gang vi ikke respekterer de forskellige former for naturbeskyttelse, så gør vi det modsatte af ’beskyttelse’, og forringer dermed vilkårene for naturen og dens fremtid. Naturbeskyttelse er ikke noget staten foretager sig for sjovs skyld, men fordi der de pågældende steder findes natur, landskaber og vådområder, som er vigtige – ikke bare nu, men også i eftertiden.

En natur, der trives og udvikler sig i positiv retning, er afhængig af store sammenhængende arealer, for at kunne sprede sig. Det nytter ikke noget, at Dragør Kommune via salamimetoden bid for bid skærer stykker af vores kystlinje. Dragør har masser af badefaciliteter – der er ikke brug for endnu en bro i et naturområde.

Vierdiget-broen er et fremmedelement, placeret midt i vores værnede natur, der skaber forstyrrelse, ikke blot med sin tilstedeværelse, men også gennem den forstyrrelse anvendelsen af broen vil medføre, hvilket mere eller mindre vil kunne klippe naturen langs Sydstranden over i to.

Land- og vandaktiviteterne vil ikke gøre noget godt for naturområdet, som lokalpolitikerne og den kommunale forvaltning vel at mærke har ansvaret for at beskytte på vegne af alle dragørborgere i henhold til Kommuneplan 2022.

Tænk venligst over, at badevandet er varmest på den tid af året, hvor naturen skal formere sig. Vi skal måske til at værdsætte det, vi har til låns, og værne om kysten, dyrelivet og strandengene. Det er på alle parametre en ualmindelig dårlig idé at affrede og bebygge Sydstranden.

Kuriøs selvmodsigelse.

Under sagsbehandlingen af broprojektet skriver kommunens administration følgende i et referat den 7. september 2022:

“Det er administrationens vurdering, at de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser på kyststrækningen bør vægtes tungere end de rekreative og fritidsmæssige interesser, som er tilknyttet bade- og bådebroer, og at der ikke uden helt særlige omstændigheder, bør tillades nye broer på denne kyststrækning”.

Men administrationen vil jo netop tillade, at der etableres en bade- og kajakbro, som belaster og udfordrer lokalområdets dyreliv, planter og det fredede område som helhed.

Der eksisterer ingen ”helt særlige omstændigheder” i denne sag. Broprojektet er beklageligvis en fiks idé, der er fremkommet uden at tænke over, hvilke skadelige virkninger projektet vil få på naturområdet ved Vierdiget.

Klager behandles.

Torsdag den 2. februar 2023 skal kommunalbestyrelsen sagsbehandle 32 borgerklager over Liste T’s bade- og kajakbroprojekt ved Vierdiget. Efter fire års kommunal sagsbehandling er der hverken styr på finansiering eller vedligehold af den privatfinansierede bro, hvilket med al tydelighed viser, at projektet bør nedlægges nu.

Beskyttelsen af dyre- og plantelivet på Sydstrandens fredede kystlinje og strandenge affejes fuldstændig af kommunen, hvilket naturligvis ikke må ske, men det er ikke desto mindre de barske realiteter, der gør sig gældende.

Dragør Kommunes administration har på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager, hvilket er en juridisk fadæse og tillige en klokkeklar demokratisk falliterklæring fra kommunens side.

Nu hviler ansvaret på skuldrene af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer. Det bliver mildest talt nervepirrende at se, om politikerne vælger at trodse fredningsbestemmelsen, kommuneplanen, naturbeskyttelsesforholdene og borgernes informative klager eller ej.

Vi kan hverken gøre fra eller til, men vi kan håbe på, at vinden blæser i fornuftens retning, og projektet stoppes.

Klik her og se kortet fra Danmarks Miljøportal i fuld størrelse

Klik her og se dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’

Klik her og se læserbreve i lokalavisen ’Dragør Nyt’