Nu går det ned ad bakke – TAOV’s budgetaftale.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og Kenneth Gøtterup (C) er ikke helt enige om, hvordan Dragør Kommunes økonomi bør forvaltes. Screenshot: Dragør Kommune TV.

TAOV’s budgetaftale 2020 er landet. Den kan ses i sin fulde længde i bunden af dette borgerindlæg.

Budgetaftalen er først nu blevet tilgængelig for skatteborgerne, eftersom TAOV ikke har villet offentliggøre budgetforslaget i ugerne op til budgetvedtagelsen.

Aftalen om et kortsigtet kommunalt budget, der kun rækker 8 måneder ud i fremtiden, virker mildest talt perspektivløs.

AOV har ført en uansvarlig økonomisk politik i årevis – et forhold som mange borgere har påpeget og advaret imod gang på gang siden 2017.

Dragør Kommune er bragt i alvorligt økonomisk uføre, og det er ikke blevet bedre af, at Liste T er hoppet med på vognen.

TAOV optager nu i fællesskab lån for 55.000.000 kr. – i stedet for at rationalisere og spare.

Men politikerne har som bekendt altid ’råd’ til flere prestigeprojekter, champagnebobler og guldsaksens lette dans gennem de røde silkebånd.

T og V planlægger et udvidet Outdoorcenter i Kongelunden.

Mens den økonomiske krise kradser i kommunen, så arbejder Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) på at opføre Danmarks største Outdoorcenter i Kongelunden.

De har dog på intet tidspunkt redegjort for, hvem der egentlig har bedt om deres grandiose projekt.

Dragør Kommune ejer ikke grunden på Kalvebodvej 250, det gør Staten, og der er umiddelbart ikke lokal opbakning til det udvidede Outdoorcenter, som ifølge planerne skal opføres i et af de mest fredede områder på hele Amager.

Påvirkningen af det i forvejen støjbelastede lokalområde vil blive markant.

Peter Læssøe har været i krydsild på de sociale medier i månedsvis.

Han har ikke desto mindre gjort det klart for borgerne, at hele Liste T bakker op om at bruge kommunens tid og midler på hans projekt, der ifølge planerne skal placeres få meter fra nærmeste naboer.

Peter Læssøe påstår bemærkelsesværdigt nok, at dragørborgerne er blevet informeret:

”Selvfølgelig skal Dragør Kommune leve op til god og ordentlig forvaltning – det er udgangspunktet. Og derfor vil der løbende blive informeret om sonderingsgruppens arbejde” (Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Liste T, DragørNyheder, 1. marts 2020).

Dette er ikke korrekt.

Nøjagtig ligesom i CWWP-sagen, så fører Dragør Kommune projektet under radaren.

Det er ikke Eik Dahl Bidstrup og Peter Læssøe, der har informeret borgerne.

Det er derimod borgerne, der har informeret og oplyst om, at der er nedsat en sonderingsgruppe – og borgerne som gentagne gange har søgt aktindsigt i sonderingsgruppens planer.

Hermed er vore medborgere i Dragør blevet orienteret om sonderingsgruppens eksistens og kontinuerlige arbejde.

Dragør Kommunes forvaltning har som sædvanlig forsøgt sig med at fremsende mangelfuld aktindsigt til borgerne, hvilket er i strid med Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og kommunens journaliseringspligt.

Det skal ligeledes bemærkes, at Dragør Kommune ikke har udført naboorientering, nabohøring eller VVM-redegørelse for det eksisterende Kongelundsfortet Outdoorcenter på Sydvestpynten, der blev etableret i 2018.

I modsætning til hvad Peter Læssøe skriver, så er det jo ikke ”god” og ”ordentlig” forvaltning.

Det er faktisk det stik modsatte.

Fornuften er forsvundet.

Borgerne har indtil videre offentliggjort 3 referater af sonderingsgruppens møder. Referaterne kan ses i bunden af dette indlæg, hvor man også kan læse om sonderingsgruppens negligering af den økonomiske krise i vores kommune.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup er formand for sonderingsgruppen.

Skatteborgerne betaler fortløbende for Eik Dahl Bidstrups, Peter Læssøes og forvaltningens arbejde med at realisere Danmarks største Outdoorcenter på Kalvebodvej i Kongelunden.

Det er paradoksalt, at der er er oprettet en sonderingsgruppe, der bruger tid og ressourcer på at opføre et udvidet Outdoorcenter – imens Dragør Kommune sparer på alt og alle i Dragør.

Om ganske kort tid har kommunen solgt ud af det sidste arvesølv, hvad angår vores disponible ejendomme. Hertil kommer at skoler, institutioner og veje er blevet misligholdt i årevis.

Der vil ske et yderligere forfald af de kommunale bygninger i de kommende år.

Kløften mellem borgerne og politikerne bliver dybere og dybere. TAOV har for længst glemt, at politikerne er til for borgernes skyld – og ikke omvendt.

Vi efterlyser atter fornuft og rettidig omhu, hvilket sørgeligt nok er en mangelvare på rådhuset.

Ubalance i Dragør.

Det er som bekendt mest hensigtsmæssigt, hvis Dragør Kommune har balance mellem sine indtægter og udgifter. Men det er langtfra tilfældet.

Møllen mangler vand – kommunen bruger simpelthen mere, end kommunen tjener.

TAOV har i oktober 2019 valgt at optage et lån på 20.000.000 kr. – dette og andre økonomiske forhold skiller vandene mellem TAOV og C.

Kenneth Gøtterup (C) ønsker ikke at gældsætte Dragør Kommune yderligere. Det Konservative Folkeparti vil hellere tage besparelserne ved hornene end at låne på skatteborgernes vegne.

En mølle kan ikke male med lånt vand.

Gennem længere tid er det blevet påstået, at TAOV ikke vil bruge de 20.000.000 kr., men at lånet blot skal polstre vores fælles kommunekasse, så Dragør Kommune med nød og næppe kan undgå at blive sat under statslig administration.

Lad os hoppe ind i tidsmaskinen og se, hvad politikerne egentlig sagde i vintermånederne.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 31. oktober 2019 udtalte Liste T, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre følgende om behandlingen af Dragør Kommunes budget for 2020 med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år:

Viceborgmester Peter Læssøe (T – Liste T): ”Helt konkret har AOV og T aftalt, at der kan ses på nye udgiftskrævende opgaver, når der er så meget styr på driften, at vi kan fastholde en kassebeholdning på minimum 40 mio. kroner. Liste T har sagt ja til muligheden for, at kommunen optager et 10-årigt lån på 20 mio. kroner til styrkelse af kassebeholdningen – det kommer vi til at tjene på, fordi renten på lånet er negativ”.

Nicolaj Bertel Riber (A – Socialdemokratiet): ”Socialdemokratiet er som sædvanlig med i budgetforliget, og det er vi, fordi vi først og fremmest gerne vil tage ansvar og påvirke Dragør Kommune mest mulig. Det gør man bedst, når man bliver siddende rundt om forhandlingsbordet. Dernæst fordi vi også synes, at det er vigtigt med en social vagthund, der trækker mod midten og holder hånden under velfærden. Store anlægsprojekter, færre indtægter og et uventet merforbrug på både det specialiserede socialområde og ældreområdet har svækket vores kassebeholdning kritisk. Grundlæggende er det derfor et forsigtigt budget med et kernemål, nemlig at styrke vores kassebeholdning. For det er vigtigt med en stærk kassebeholdning, så vores økonomi er robust og kan modstå udefrakommende pres. Men hvordan er det så, vi gør det, når vi styrker vores kassebeholdning? Som det er påpeget flere steder fra, jamen, så optager vi et statslig lån på 20 mio. – det holder hånden under vores kassebeholdning på et tidspunkt, hvor den er allermest kritisk”.

Morten Dreyer (O – Dansk Folkeparti): ”Nu sidder vi her halloween-aften, og vi har set, hvordan man fejrer det med afrevne lemmer og med blod og med gys og med alt muligt skrækkeligt – det svarer faktisk ret meget til den konservative kampagne imod vores budget, vil jeg sige, på mange måder. Men på begge tingene, så kan vi så være sikre på, at når vi vågner op i morgen tidlig, så er halloween overstået, og det er, skal vi sige, også rædselsscenariet fra de konservative. Så det synes jeg sådan set, at vi skal være glade for. Det var lige en god aften, men så heller ikke mere (…) DF havde en præference med at friholde børn og ældre fra besparelser. Sammen med A, T og V – så lykkedes det”.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V – Venstre): ”Så har forligsparterne valgt at optage et 10-årigt lavrentelån til at styrke kassebeholdningen. Valget var mellem hurtigt eksekverende ekstreme rammebesparelser på ellers sårbare områder i kommunen, en markant forhøjelse af skatten eller et lån. Heldigvis så har vi som forligsparter valgt det sidste. Lige nu, i hvert fald forleden dag, der havde Dragør Kommune en kassebeholdning på 49.5 mio. kroner, dog mindre ved årets udgang. Og forligsparterne har aftalt, at for at styrke likviditeten yderligere, så optages der et 10-årigt lån på 20 mio. kroner med en negativ rente”.

De konservatives borgmesterkandidat udtalte:

Kenneth Gøtterup (C – Det Konservative Folkeparti): ”Endelig så er ønsket jo fra AOVT at optage et lån til styrkelse af kassebeholdningen – det er jo her vi nok helt grundlæggende adskiller os mest fra hinanden. Her er fortællingen, at man blot vil styrke kassebeholdningen midlertidigt, og man ikke vil bruge de her penge. Men i vores optik er det sådan, at når først pengene er i kommunekassen, så er der også risiko for, at de bliver brugt. Og behovet for at styrke vores kassebeholdning, det har vi jo netop, fordi vi ikke har noget overskud. Vi bruger simpelthen for mange penge, i forhold til det vi tjener. Så derfor skulle man jo spare sig ud af det i stedet for. I vores optik, så sminker man kassebeholdningen – og det er det samme, som at låne til driften. Det er, og det bliver aldrig, en konservativ politik at låne til drift og sminke en kassebeholdning”.

Det er som nævnt blevet påstået, at TAOV ikke vil bruge de 20.000.000 kr., men at lånet blot skal styrke kommunens kassebeholdning. Tiden vil vise, om dette holder stik.

TAOV’s aftale om lånet samt forbeholdene for lånets anvendelse kan ses i bunden af dette indlæg.

Peter Læssøe er i indeværende uge hele 5 gange blevet spurgt til, om han kan garantere, at det ’fastlåste’ lån ikke allerede er blevet brugt til driftsudvidelser eller anlægsudgifter, og at lånet heller ikke bliver brugt til dette fremadrettet.

Hvis der ikke er gjort indhug i lånet, så er det jo meget nemt at besvare spørgsmålet.

Men det vil Peter Læssøe ikke.

Lånbuffeten på Dragør Rådhus.

Ud over at bygge Danmarks største Outdoorcenter, så vil viceborgmester Peter Læssøe (T) også opføre et nyt projekt på Dragør Havn, som skal finansieres af endnu et lån på 20.000.000 kr. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Dragørs borgere vælger politikere ind i kommunalbestyrelsen med forventningen om, at de er kompetente og kan lede kommunen på forsvarlig vis.

Man kan så undre sig over, hvorfor administrationen og AOV-flertallet, trods utallige advarsler, har tilladt at det er gået så galt?

Liste T, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har nu i fællesskab fundet frem til en fornuftstridig løsning – de vil simpelthen låne sig ud af problemerne.

Dermed har TAOV inden for ganske kort tid valgt at gældsætte kommunens borgere med 55.000.000 kr., vel at mærke ud over vores eksisterende gæld i kommunen, der lyder på 135.000.000 kr.

Et spritnyt lån på 20.000.000 kr. skal nu finansiere et stort havneprojekt, som Peter Læssøe og Ebbe Kyrø fra Liste T mundtligt har fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2020.

Efter sigende består projektet af en udgravning af den ny havn, sandsugning, sikring af havnen mod vandstandsstigninger, forlængede broer med flere bådpladser, lukning af indsejlingen ved Dragør Fort, ny indsejling via den tidligere færgeindsejling, en ny bro og etableringen af en havnepromenade, der blandt andet bugter sig hele vejen rundt om fortets voldgrav – alt sammen skal bygges for lånte penge.

Ebbe Kyrø (T) betegner projektet som: ”What’s not to like?”.

Lånet på 20.000.000 kr. kommer formentlig til at forslå som en skrædder i helvede.

Havneprojektet er der ikke specifikt redegjort for, nøjagtig ligesom CWWP og Danmarks største Outdoorcenter, selvom både politikere og borgere har efterspurgt offentliggørelsen af en business case for havneprojektet, som Liste T og Venstre har omtalt.

Dragør Kommunes forvaltning har ikke anbefalet låntagning, og forvaltningen ligger ikke inde med den omtalte business case for udviklingen af Dragør Havn.

Velkommen til TV3’s programserie ’Luksusfælden’. I denne sæson har der ikke været luksus. Men til gengæld er TAOV røget lige lukt i gældsfælden.

Hvis der er nogen derude, der klør sig i nakken, så bliv endelig ved.

Det gør absolut ingen forskel, men det føles rigtig godt.

Læn dig tilbage, træk vejret dybt og følg jagten på nogle få sekunders klipning i de røde silkebånd, der hele året rundt koster borgerne dyrt på alle områder i vores fælles by.

Vi glæder os til kommunalvalget.

Til næste år er der kommunalvalg i Dragør Kommune, og den ny kommunalbestyrelse skal rydde op efter de absurde dispositioner, der foretages i disse dage.

Det bliver en urimelig svær opgave, hvilket kræver nogle kompetente KB-medlemmer, der vil Dragørs borgere fremfor sig selv.

Borgerne og nogle få vedholdende politikere har siden 2017 advaret imod den uansvarlige økonomiske politik, der er blevet ført, men ingen har for alvor lyttet efter – nu går det ned ad bakke, og vi får desværre alle syn for sagn.

Vi er skatteborgere i en kommune, der end ikke har råd til at opretholde normal drift af en nyopført svømmehal til 68.500.000 kr., vedligeholdelse af kommunale ejendomme og oven i hatten sælges der flittigt ud af vores disponible bygninger.

Det er på tide at stoppe lånbuffeten på Dragør Rådhus og sørge for at få styr på prioriteterne.

Færre prestigeprojekter – mere kernevelfærd.

Uanset hvilken partikulør, du synes er kønnest, så kan du hermed læse resultatet af AOV’s mangelfulde økonomistyring, som Liste T nu medvirker til:

Klik her for at se ’TAOV’s aftale om lån på 20.000.000 kr.’ (28. oktober 2019)

Klik her for at se ’Borgmesterens sonderingsgruppe er ligeglad med økonomisk krise’ (5. marts 2020)

Klik her for at se ’TAOV’s budgetaftale 2020’ (30. april 2020)

Klik her for at se ’Effekt på kort sigt af AOVT-justering af budget 2020-2023’ (30. april 2020)