Løse hunde på Dragørs strandenge.

Sydvestpynten i Dragør. Kongelundsfortet byder på udsigt over Køge Bugt og de fredede Kofoeds Enge, som har et rigt fugleliv. Ved fortet findes et stisystem, der fører de besøgende gennem mark, skov, strand og eng.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den.

Strandengene er velegnede til en dejlig gåtur med menneskets bedste ven.

Men der er desværre stadig en del mennesker, der lader deres hunde jage rundt med ynglende fugle på strandengene – hold venligst jeres hund i snor fremover.

Der gælder som bekendt særlige regler for færdsel med hunde på vore strande og strandenge.

Kofoeds Enge.

På Kofoeds Enge, sandøer og sandrevler ud for Kofoeds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.

 Kofoeds Enge ved Sydvestpynten skal færdsel begrænses til ’den tørre eng’, og her skal hunde føres i snor hele året.

Reglerne fremgår af informationstavler på stedet.

Sydstranden.

For Sydstranden gælder, at hunde skal føres i snor i perioden 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej – nærmere bestemt mellem broerne.

På engarealet umiddelbart syd for byen tillades løse hunde hele året, men vær opmærksom på og tag hensyn til fuglelivet omkring Andehusene og Batteribækken.

Hunde må ikke tages med indenfor i de hegnede folde langs Sydstranden, hvor der er græssende får.

Reglerne fremgår af informationstavler på stedet.

Øvrige strande og kyststrækninger.

På de øvrige strande og kyststrækninger gælder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens færdsel.

Naturbeskyttelsesloven angiver blandt andet i § 22, at hunde skal føres i snor på strande og strandbredder i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

På udyrkede arealer skal hunde holdes i snor hele året.

Lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn til det vilde dyreliv i Dragør.

Rigtig god fornøjelse med gåture langs vore smukke strandenge.

Klik her for at se ’Kofoeds Enge – regler og kort’

Klik her for at se ’Sydstranden – regler og kort’

Klik her for at se ’Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse’