Afgangshallen – søforklaring fra direktionen.

Kommunaldirektør Mads Leth-Petersen bevæger sig ud på dybere og dybere vand i Afgangshal-sagen. Pressefoto: Dragør Kommune.

I disse dage forsøger kommunaldirektøren at sammenblande separate juridiske forhold og obstruere indledende sagsbehandling af projekt ’Afgangshallen’ hos Ankestyrelsen, Tilsynet.

Dragør Kommunes administration følger vanen tro ikke gældende lovgivning for offentlige myndigheder.

I kølvandet på igangsættelsen af projekt ’Afgangshallen’ leverer direktionen nu en redegørelse, der skal præsenteres for Økonomiudvalget onsdag den 23. februar 2022.

Direktionen består af kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, direktør Asger Villemoes Nielsen og direktør Pia Holm Nielsen.

Der er hverken foretaget politisk sagsbehandling, naboorientering, nabohøring eller miljøscreening forud for etableringen af projekt ’Afgangshallen’ i Dragør.

Redegørelsen kan læses i sin helhed her – Økonomiudvalget, dagsorden, 23. februar 2022:

Orienteringssag – Processen vedrørende Afgangshallen.

Resumé.

På baggrund af omtalen af etableringen af ”Afgangshallen”, et ca. 30 x 30 m2 areal ved Hollænderhallen, gives et kort overblik over projektet og dets baggrund.

Indstilling.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling.

I foråret 2020 henvendte Føtex sig til daværende borgmester (red. Eik Dahl Bidstrup, Venstre) i Dragør Kommune og spurgte til muligheden for et samarbejde om en mindre projekt, som man evt. kunne søge Sallingfondene om støtte til. I løbet af sommeren 2020 fik administrationen overdraget sagen af borgmesteren på baggrund af henvendelsen og tog efterfølgende i juni måned 2020 kontakt til Føtex om et indledende møde. På den baggrund blev det til en ide om at konkretisere nogle tanker fra Hollænderhalsområdet til en egentlig projektansøgning.

Projektansøgningen blev udarbejdet i en powerpointpræsentation, og det er nødvendigt at se den opdelt i to temaer:

1) ”Afgangshallen”. Navnet er valgt som parallel til ”Ankomsthallen”, som Hollænderhallens indgangsparti er kaldt. Denne del er det reelle projekt, dét der er søgt penge til, dét som der politisk er nikket til, da projektet blev meddelt BFKU den 2. december 2020, på baggrund af de tildelte midler, og det eneste der er brugt tid på. Da det er forbrugt ledelsestid, er det ingen ekstra udgift for kommunen i udarbejdelsen af ansøgningen.

2) ”Destinationsstien”. En sti rundt om hele baneanlægget med mulighed for ”mellemlandinger” undervejs. Denne del var kun med i prospektet for at vise fondene, at der godt kunne perspektiveres til større visioner om nødvendigt, for det kan være en fordel i projektansøgninger, men delen har aldrig været drøftet, besluttet eller på nogen måde planlagt, og der har ikke siden været talt om eller tænkt over det yderligere.

Området til ”Afgangshallen” er ikke stort, ca. 30 x 30m. Og eksempler fra henholdsvis Albertslund og Sverige med henblik på redskaber eller opstillinger af en bænk og lignende har været det eneste skitsemæssige grundlag at arbejde ud fra. Derfor har der ikke været afholdt møder med referater, plantegninger eller andre skriverier i sagen, for det har ikke været nødvendigt. Oplægget har i al sin enkelthed været: græsset skal fjernes, nogle træstativer samt lidt bænke sættes op, og flis skal pålægges.

Det har fra starten af været klart tilkendegivet for det politiske udvalg, at det kun er tema 1, Afgangshallen, der er operationaliseret. Torsdag den 24. september 2020 blev projektansøgningen forelagt Sallingfondene. Som det kan ses af den powerpoint, der er eneste tegning i projektet, er der tydeligt skelnet mellem ”Afgangshallen” og resten. Efterfølgende bevilgede Sallingfondene 250.000 kr. til projektet. Det har aldrig konkret været på tale, at projektets følgende faser skal realiseres; det er der hverken tid, kræfter eller penge til. Og det ville jo netop også stille andre krav til processer og beslutninger. Dette blev også tydeligt tilkendegivet under oplægget for Sallingfondene.

Det blev aftalt mundtligt med ledelsen i Hollænderhallen og Vej og Gartner, at Dragør Kommune for bevillingen kunne anskaffe materialer samt betale med intern afregning for opsætningen af ”Afganghallen”, således at der netop ikke skulle bruges kommunale ekstra midler på projektet. Og dermed blev det også lagt op til halledelsen og de udførende at tilrettelægge arbejdet, der så ville kunne laves og prioriteres over det følgende år mellem alle mulige andre opgaver.

Der har undervejs i forløbet været forespørgsler om aktindsigt og klagesager, som alle er løbende besvaret efter gældende regler.

Love/regler.

Ingen bemærkninger.

Økonomi/personaleforhold.

Intet bemærkninger.

Kommunikation/høring.

Intet bemærkninger.

Relation til politikker.

Intet bemærkninger.

Beslutningsproces.

Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

Klik her og se ’Økonomiudvalget, dagsorden, 23. februar 2022’

Klik her og se ’Punkt 26: Orienteringssag – Processen vedrørende Afgangshallen’